vald
LDD valdyba (iš k. į d.): Milita Lauraitienė, Gažina Kazėnienė, Nijolė Nausėdienė, Alma Morkuvienė, Milda Jakštienė, pirmininkė Irena Grigaitienė ir Dangira Budrienė. Trūksta Aldonos Rukuižienės.

Nauji metai – nauji Lietuvos Dukterų draugijos darbai


NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Jau taip yra, kad kalėdinis laikotarpis nusitęsia daugiau nei du mėnesius ir per jį nieko daugiau negali atlikti, tik lankytis įvairiuose šventiniuose renginiuose. Tačiau net ir kalėdiniu metu Lietuvos Dukterų draugijos (LDD) valdybos narės stengiasi padaryti gerą darbą – aplankyti namuose ar globos namuose sergančius, ligos prispaustus žmones, pažįstamus.

Aplankyti ligos prispausti lietuviai
 
Taip aplankėme 60 ligos prispaustų asmenų, tarp jų ir Izabelę Stončienę. Nunešėme jai gėlių, vaišių ir pyrago, Draugijos pirmininkė Irena Grigaitienė paskaitė gražias eiles. Negalima užmiršti žmonių, kurie savo laiku buvo aktyvūs visuomeniniame gyvenime, daug pasitarnavo lietuvybei. Todėl LDD stengiasi parodyti jiems dėmesio, suteikti dvasinį pastiprinimą. Štai I. Stončienė ilgus metus buvo JAV LB pirmininkė Gage Park apylinkėje, buvo aktyvi visuomenininkė, padėjusi visiems, kam tik reikėjo pagalbos. Darė ir kitus mokino šiaudinukų meno. Dar ir šiandien jos meistriškais šiaudinukais išpuošiamos kalėdinės eglutės Lemont bažnyčioje, kurie kelia žavesį.

Patenkinti prašymai iš Lietuvos ir Punsko

Iškart po Naujųjų metų LDD valdyba sudarė naujų darbų planą šiems metams. Per posėdį, kuris įvyko sausio 13 dieną, LDD pirmininkė Grigaitienė perskaitė iš Lietuvos gautų žmonių laiškus su pagalbos prašymais. Nutarėme pinigine auka paremti prašymus iš Lietuvos ir iš Punsko. Taip pat parėmėme (jau antrą kartą) Puidokų šeimą, kuri dėl vyrą užklupusios rimtos ligos labai sunkiai verčiasi ir yra reikalinga visų mūsų pagalbos.

Pirmininkė pranešė, kad mūsų organizacijos apdraudos reikalai tvarkosi, kad greitu laiku ją jau gausime. Grigaitienė parodė mūsų naujai leidžiamo lankstinuko pavyzdį. Toks reklaminis lankstinukas yra labai reikalingas, jis lyg vizitinė kortelė supažindins žmones su mūsų organizacija, nusakys jos pagrindinius kelius ir tikslus. Iždininkė Milda Jakštienė pranešė, kad prieš Kalėdas ji ir vėl išsiuntė kelias rūbų siuntas į Lietuvą, kelis vaikštukus, o šiuo metu ruošianti naujas siuntas.

Vaikštukų ir važiuočių vajus

Nutarėme paskelbti vaikštukų ir važiuočių (važiuojančių kėdučių) vajų. Lietuvoje jų labai trūksta senesniems žmonėms, tiems, kuriems sunkiau darosi vaikščioti dėl reumatinių skausmų, dėl baimės nugriūti. Apie šį vajų jau paskelbta Lemont bažnytiniame žiniaraštyje, norime apie jį paskelbti ir ,,Drauge”. Jei kas turi vaikštukų ar važiuočių, būtume dėkingos už jų paaukojimą LDD. Apie juos galite pranešti LDD pirm. Irenai Grigaitienei tel. 630-610-8370 arba el. paštu: irenosg@comcast.net

Metinis narių susirinkmas

Kovo 11 d. įvyks LDD kasmetinis visuotinis narių ir ne narių susirinkimas, kuriame supažindinsime su mūsų organizacijos veikla, išklausysime keletą trumpų pranešimų, pasidalinsime patirtimi, leisime kitiems išsakyti savo nuomonę. Kviečiame visus kuo gausiau jame dalyvauti, nes tam bus patogus ir laikas – tuoj pat po šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.

Mūsų valdybos sesės vadovaujasi krikščionišku dėsniu – išalkusį pamaitink, ištroškusį pagirdyk! Tad ir šį kartą priruošiame gardžių užkandėlių, pyragaičių, kavos, kad žmonės, susėdę prie stalų, galėtų ir užkąsti, ir pabendrauti, ir padiskutuoti.

Pavasarį pakviesime į koncertą

Valdybos narės visada ieško būdų, kaip papildyti LDD iždą. Neužtenka vien iškilmingų pietų renginių, negali pasikliauti vien žmonių aukomis, juk žmonių prašymų padėti vis daugėja. Todėl LDD valdybos narės nutarė surengti pavasarinį koncertą. Tuo tikslu kreipėmės į dainininką, kompozitorių Algirdą Motuzą, kuris mielai sutiko prisidėti prie mūsų organizuojamo labdaros koncerto. Jis dainuos kartu su Loreta Janulevičiūte. Šiuo metu ieškome patogesnės koncertui datos, kad jame būtų kuo daugiau dalyvaujančių, kuo daugiau pritariančių žmonių.

Tradicinis Verbų sekmadienio pyragų išpardavimas

Jau tapo tradicija Verbų sekmadienį ruošti pyragų ir tortų išpardavimą. Tai graži ir žmonėms pasitarnaujanti tradicija, juk ne visos kepame tortus, pyragus, ne visos turime tam laiko. Todėl LDD siūlo nusipirkti, ir nebrangiai, namuose iškeptą kepinį. Kas norės, čia pat galės nusipirkti torto ar pyrago gabalėlį ir su kava jį suvalgyti. Beje, išpardavime bus ne tik tortų ir pyragų, bet ir menininkų išmargintų margučių, namų gamybos sūrių, visko, kas tinka šv. Velykų stalui. Tad kviečiame kuo gausiau apsilankyti, bus abipusė nauda: paremsite mūsų organizaciją, o savus stalus pasipuošite gardžiais kepiniais.

,,Rudens pietų” metu bus pagerbta St. Semėnienė

Rudeniop LDD ruošia metinius iškilmingus ,,Rudens pietus”, kurie šiais metais įvyks spalio 21 dieną, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje, Lemont. Valdybos narės nutarė, kad gražu būtų, jei ,,Rudens pietus” skirtume vienam mūsų lietuviškos visuomenės nusipelniusiam asmeniui. Tad šių metų ,,Rudens pietų” metu bus pagerbta viena iš pirmųjų LDD valdybos narių – mūsų garbinga korespondentė, visuomenininkė, žurnalistė, redaktorė, visų gerų darbų rėmėja Stasė Semėnienė. Deja, ji pati pietuose negalės dalyvauti, bet jai atstovaus jos dukra Nijolė. St. Semėnienė visiems gerai pažįstama iš jos rašinių ,,Drauge”. Jos kelionių aprašymai mus visus bent mintyse nukeldavo į tolimiausius kraštus. Šiuo metu St. Semėnienė gyvena netoli dukros namų esančiuose ištaiginguose globos namuose, kur yra gražiai globojama, visų tarnautojų mėgstama už sugebėjimą bendrauti ir vesti malonius pokalbius. Tiesa, jai vis sunkiau darosi matyti, tad ir rašyti nebegali. Mes visi pasigendame jos lengvų ir gražiai išdėstytų minčių. LDD vardu linkime St. Semėnienei stiprybės, energijos ir Dievo palaimos.

Čia aprašiau LDD veiklą tik Čikagos, daugiau Lemont apylinkėje, kur dabar telkiasi visa valdyba. Tačiau LDD gražiai veikia ir kituose miestuose bei valstijose kaip California, Cleveland, Detroit, Florida. Per visuotinį metinį LDD susirinkimą išgirsime, ką nuveikė kiti padaliniai.

Sekite mūsų veiklą ir prisidėkite prie mūsų darbų. Mes ir vėl mielai Jums papasakosime apie savo tikslus ir nurodysime, kaip praktiškai galite būti naudingos gražiam LDD ryžtui – švelninti vargą tarp lietuvių.

mot
Svečiuose pas I. Stončienę. Sėdi Izabelė Stončienė (k.) ir LDD pirm. Irena Grigaitienė, stovi korespondentė Nijolė Nausėdienė. N. Nausėdienės nuotr