matu
Nuo ankstyvo ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje meldėsi tikintieji.


Palaimintojo gimtinėje – liturginis minėjimas

ALGIS VAŠKEVIČIUS
matu
Penktadienį, sausio 27 dieną, sukako lygiai 85 metai nuo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) mirties. Palaimintojo gimimo dangui dieną Marijampolėje surengtas liturginis minėjimas, kurį organizavo Lietuvos marijonai ir Marijos vargdienių seserys, pakvietę visus Lietuvos žmones, „pažįstančius ir mylinčius šį Bažnyčios palaimintąjį, norinčius geriau Jį pažinti ar naujai atrasti, susitikti prie jo relikvijų’’.

Marijampolės mažojoje bazilikoje ilsisi palaimintojo palaikai, čia perkelti iš Kauno katedros kriptos 1934 metais. Arkivyskupo koplyčioje taip pat galima pamatyti jo dėvėtus bažnytinius rūbus, čia yra ir palaimintojo pomirtinė veido kaukė.

Liturginis arkivyskupo minėjimas prasidėjo konferencija Marijampolės dramos teatre, į kurį visi susirinkusieji vos tilpo, neužteko net kėdžių. Kreipdamasis į atvykusius Vilkaviškio vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Žemaitis dar kartą priminė pagrindinį palaimintojo šūkį „Nugalėk blogį gerumu’’, pasidžiaugė, kad palaimintojo idealai, jo mintys ir darbai domina vis daugiau žmonių.

Iš Romos specialiai į minėjimą atvykęs marijonų vienuolijos vicegenerolas amerikietis Joseph Roesch, MIC skaitė pranešimą, kurio tema taip pat buvo Vince malum in bono – „Nugalėk blogį gerumu”. Jis teigė jaunystėje bandęs aktoriaus duonos kaip ir palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, todėl, stovint dramos teatro scenoje, atgimė daug prisiminimų. New York gimęs svečias yra dirbęs South Carolina, Ohio valstijose, Washington, DC, o dabar tarnauja Vatikane.

Jautriai ir įtaigiai kalbėjęs kun. Roesch kvietė kiekvieną pagalvoti, ką Lietuvai reiškė jos krikštas 1367 metais, ką reiškė tokios asmenybės kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis turėjimas, kas šiandien mums aktualu iš jo gyvenimo, jo atliktų darbų ir skelbtų tiesų. „Lietuvos istoriją nežinau tiek gerai, kiek žinote jūs, tačiau žinau, kad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje dar ir iki krikščionybės įvedimo buvo krikščionių, buvo ir valstybės vadovų krikščionių, nors didžioji dauguma žmonių, aišku, buvo pagonys. Tada, prieš 625 metus, nušvito didžioji šviesa, ir mums visiems labai svarbu apsvarstyti savo krikšto malonę, jo prasmę’’, – sakė svečias.

Po konferencijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje vyko maldos pusvalandis, kurio metu prašyta arkivyskupo užtarimo, dėkota jam už malones. Po to Mažojoje bazilikoje aukotos šv. Mišios, kuriose dalyvavo daugybė žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio.

Liturginis palaimintojo minėjimas tęsėsi ir vakare – buvo kalbamas šv. Rožinis, po to Šv. Arkangelo Mykolo Mažojoje bazilikoje aukotos Mišios, vyko adoracija. Rygiškių Jono gimnazijoje, kur mokėsi arkivyskupas Matulaitis, buvo surengta programa šeimoms, kurią vedė Vatikano nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, kalbėjęs apie dorybių praktiką šeimos gyvenime. Vaikams buvo pasiūlytas vaidinimas, o su jaunimu susitikęs vyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie dorybių praktiką jauno žmogaus gyvenime.

Šis palaimintojo minėjimas – vienas iš renginių 2012 metais, kurie paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Lietuvos vyskupai palaimintojo metų proga paskelbė laišką, kuriame yra ir tokios eilutės: „Palaimintojo Jurgio Matulaičio pastangos taikyti ir į vienybę vesti įvairių tautų žmones tepaskatina ir mus stengtis, kad kaip vieno Dievo vaikai ir vieno tikėjimo žmonės rodytume taikaus sugyvenimo, pagarbos vieni kitų kalbai ir kultūrai, bendros atsakomybės už savo krašto gerovę pavyzdį. Mūsų pastangas telydi malda, prašant pal. Jurgio Matulaičio užtarimo, o jų vaisiai tebūna ženklu, liudijančiu Dievo darbus mūsų gyvenime ir suteikiančiu Bažnyčiai pagrindą šį mūsų Palaimintąjį paskelbti šventuoju”.


matu
Marijonų vicegenerolo J. Roesch sveikinimas.

nuns
Liturginio minėjimo metu teatro salė buvo sausakimša.    A. Vaškevičiaus nuotr.

plak