Dvi žinios iš BrazilijosAbato kėdėje sėdi naujasis benediktinų vyresnysis, kun. Jonas Evangelistas Kovas.

Olindos vienuolynui vadovauja Brazilijos lietuvis

Kun. Jonas Evangelistas Kovas, OSB (João Evangelista Kovas) 2012 m. lapkričio 21 d. buvo išrinktas benediktinų abatu Olindoje (Pernambuco valstija, šiaurės rytų Brazilija) ir kitą dieną įvesdintas 106-tuoju vyresniuoju 1586 m. įsteigtame vienuolyne. Krikštytas Aleksandru, kun. Kovas augo Maria Lucia ir dr. Vicente Kovo šeimoje. Pradėjęs studijuoti medicinos mokslus, įstojo į Sao Paulo Šv. Benedikto vienuolyną. Baigęs senųjų amžių ir viduramžių filosofiją, dėstė Šv. Benedikto kolegijoje. Sulaukęs 31 metų amžiaus tapo šio vienuolyno vyresniuoju.

Kas mėnesį rašė religinėmis temomis Brazilijos lietuvių žurnalui „Mūsų Lietuva”. Žada ir ateityje bendradarbiauti. Pernai kun. Kovo globojamame vienuolyne vyko užsienio lietuvių sielovadai delegato prel. Edmundo Putrimo rūpesčiu surengta Dievo Gailestingumo konferencija.

37-erių metų abatas J. E. Kovas šį mėnesį pradeda vadovauti Olindos vienuolynui, kuriame gyvena, meldžiasi ir dirba 30 vienuolių


Kun. Jonas Evangelistas Kovas, OSB su Sao Paulo lietuvių tautinių šokių grupe ,,Rambynas”.


Šv. Mykolo Arkangelo gimnazijai – 60 metų


Seserų pranciškonių Šv. Mykolo Arkangelo gimnazija, esanti Sao Paulo, Brazilijoje, švenčia 60 metų sukaktį. Dabartinė mokykla – vos keli žingsniai nuo 1936 m. statytos lietuvių Šv. Juozapo bažnyčios, esančios Vila Zelina rajone.

1922 m. Pittsburgh,  Pennsylvania, įsteigtos lietuvaičių vienuolijos penkias seseris 1938 m. atsikvietė tuometis klebonas prel. Pijus Ragažinskas. Pirmoji mokykla tebuvo pastogė už bažnyčios.

Antrojo pasaulinio karo metu Brazilijos valdžia varžė įvairių tautybių veiklą, o ryšiai su Lietuva buvo nutrūkę. Klebonas Ragažinskas 1941 m. atvyko į JAV ir Kanadą lietuvių parapijas telkti lėšų mokyklai. 1952 m. Šv. Juozapo mokykla buvo perkelta į naują sklypą ir pavadinta Šv. Mykolo Arkangelo vardu pagerbiant vieną pagrindinių geradarių, Čikagos Šv. Jurgio parapijos kleboną Mykolą Krušą (1878–1950), padėjusį ir pranciškonių vienuoliją kurti. Šalia mokyklos yra seserų vienuolynas.

Ilgainiui mokyklą pradėjo lankyti ne tik lietuvių vaikai, tačiau jos ryšiai su lietuvių parapija ir lietuvių bendruomene išlikę stiprūs iki šiol. Mokykloje kasmet švenčiama Vasario 16-oji, repetuoja tautinių šokių grupės, vyksta kita veikla.

Dauguma lietuvių į Braziliją atvyko 1926–1929 m. Tais laikais Brazilijoje išvis nebuvo valdiškų mokyklų. Lietuvos valdžia lietuvių vaikams pastatė penkias pradines mokyklas, tačiau kilęs karas jų išlaikymą nukirto.

Pirmos Dievo Apvaizdos pranciškonių seserys buvo Marija Julija, M. Karolina, M. Marcelina, M. Evangelista ir M. Norberta. Kaip ir kazimierietės, Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, pranciškonės dirbo su vargstančiais lietuvių imigrantais. Ilgainiui Sao Paulo miesto valdžia atidarė Pijaus XII kolegiją turtingesniame rajone, vargingesniems įkūrė Karmelio Marijos mokyklą, įsteigė įvairių socialinių tarnybų.

Į vienuoles įstojo ir brazilės seserys. Brazilijos provincijos seserys dirba Nova Veneza, Sao Pedro miestuose, Sao Paulo, Guajara-Mirim Rondonijoje (buvusioje kun. dr. Aleksandro Bendoraičio ligoninėje), Alagoas valstijos sostinėje Maceio, vadovauja misijai Guanay, Bolivijoje. JAV provincijos seserys pranciškonės Atgimimo laikais Utenoje, Šv. Klaros ligoninėje, įsteigė pirmą Lietuvoje palaikomosios slaugos tarnybą.

Pagal ,,Mūsų Lietuva”, nr. 08/12 (abiejų straipsnių autorė – Sandra Mikalauskaitė Petroff)
parengė t. Antanas Saulaitis, SJPirmosios Šv. Juozapo (nuo 1952 m. – Šv. Mykolo Arkangelo) kolegijos mokytojos.