UŽSIDARĖ SENIAUSIA AMERIKOS
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA ,,MARGUTIS”

MARIJA REMIENĖ

Lietuviškos radijo laidos JAV ,,Margutis” steigėjas muzikas Antanas Vanagaitis 1932 metais į eterį pasiuntė lietuvišką žodį ir dainą, juos pavadindamas ,,Margučiu”. ,,Margutis” subūrė pirmuosius lietuvius emigrantus, vėliau – ir po Antrojo pasaulinio karo atvykusius pabėgėlius. Ši lietuviška radijo laida suvaidino svarbų vaidmenį lietuviškame gyvenime ne tik Čikagos, bet ir visos Amerikos lietuvių veikloje.

Po Antrojo pasaulinio karo išeiviai, atvykę į Čikagą, natūraliai įsiliejo į ,,Margučio” veiklą, ne tik jo klausėsi, bet ir jį rėmė. Gaila, kad dipukų antroji karta neseka tėvų pėdomis, nesijungia nei tūkstančiai naujųjų tautiečių, atvykusių į Čikagos apylinkes. Sumažėjo dalyvavimas lietuviškame gyvenime, lietuviškų laikraščių skaitymas, atbuko jausmai kultūrai, visa tai atsiliepia mūsų senosioms organizacijoms.

Kiekviena kultūrinė organizacija ar leidinys yra mūsų tautos kultūros dalis, tai yra mūsų išeivijos dalelė, praeities atspindys. Uždarome bažnyčias, nes jos liko tuščios, nelankomos. Užsidarė ne viena lietuviška radijo laida, o dabar mūsų akyse nyksta ir seniausia lietuviška radijo laida ,,Margutis”. Prarasime ,,Margutį”, prarasime vieną iš paskutiniųjų saitų su savo ankstesnėmis kartomis.

Taip jau pasaulis sutvarkytas, kad, kol esame jauni, senosios organizacijos mūsų nedomina. Tačiau kultūringa visuomenė daug pasimoko iš praeities. Ar reikia aiškinti apie lietuviškos radijo laidos reikšmę?

Aišku, pasaulinė ekonomikos krizė, kuri palietė ir Ameriką, ir mums visiems, sukėlė nemažai rūpesčio. Bet vis tiek stengiamės gyventi įprasta vaga: rengiame minėjimus, remiame Lietuvos našlaičius ir vargan patekusius tautiečius. Organizacijų skaičius nemažėja. Per ,,Margučio II” laidas girdėjome reklamas, kvietimus atsilankyti ir paremti renginius. Tačiau neatsirado organizacijos, kuri bent vieną kartą metuose suruoštų renginį ,,Margučiui II” paremti. Du kartus į metus ,,Margučio II” valdyba graudeno savo laiškais, kreipdamasi į tautiečius dėl paramos, tačiau to neužteko – šiomis dienomis buvo paskelbta, jog priimtas sprendimas ,,Margutį II” uždaryti.

2007 m. gegužės mėn. 19 d. ,,Margučio 75rių metų jubiliejaus proga ,,Drauge” buvo išleistas specialus kultūrinis priedas ir taip paminėtas šios radijo laido nueitas kelias. Praėjus jubiliejui, 2007 m. sausio 10 d. valdybos posėdyje buvo priimta apyskaita su 2,000 dol. deficitu. Valdyba apie tai pranešė rėmėjams ir radijo klausytojams. 2008 m. vasario 7 d. ,,Drauge” pasirodė pranešimas, pavadintas ,,‘Margutis II’ šaukiasi pagalbos”, 2009 m. balandžio 9 d. kitas pranešimas ,,Kaip ilgai girdėsime ‘Margutį II’?”, 2009 m. spalio 30 d. – ,,Uždarysime ar išlaikysime ‘Margutį II’?”, ir pagaliau 2010 m. sausio 30 d. – ,,Ar ‘Margučio II’ balsas greitai nutils?” Parėmus kai kuriems rėmėjams, ,,Margutis II” programos tęsėsi iki 2011 m. sausio 31 d.
2010 m. gruodžio 29 d. ,,Margučio II” valdyba susirinko peržiūrėti Remienės paruoštos metinės apyskaitos ir paaiškinti radijo klausytojams apie esamą padėtį. Valdyba visą tą laiką dirbo neimdama jokio mokesčio nei už darbą, nei už pašto ženklus. Tačiau valdyba viena negalėjo išlaikyti ,,Margučio II”. Kasoje buvo likę vos 1,400 dol., o norint išlaikyti radijo laidą vienam mėnesiui reikia 5,000 dol. Metinė apyskaita siekė 57,500 dol.
Vieną vakarą Remienė per ,,Margutį II” paskelbė, koks likimas laidos laukia 2011 metais. Buvo kreiptasi į Lietuvių Fondą, kuris atsiuntė 500 dol. Atsiliepė įvairūs klubai, atsiųsdami savo šimtines. Mėnesio gale į banko sąskaitą buvo įnešta 2,000 dol. Buvo apskaičiuota, kad pinigų užteks radijo laidą tęsti visą sausio mėnesį. Mėnesiui einant į pabaigą, valdyba nutarė uždaryti radijo laidą garbingai, nepaliekant jokių skolų. Paskutinė ,,Margutis II” radijo laida įvyko 2011 m. sausio 31 d.
 
Ta proga tariame ačiū Cicero Šv. Antano parapijos Jonės Bobinienės ,,Margučio II” paramos klubui, kurio dėka lietuviška radijo laida savo gyvavimą prailgino beveik visus metus. Taip pat dėkojame Salomėjai Daulienei ir kitiems ištikimiems rėmėjams už jų aukas. Ypatinga padėka skiriama Antanui ir Viktorijai Valavičiams, kurie ne tik įvairiais būdais padėjo, bet aukodavo.

Kodėl seniausia radijo programa JAV ,,Margutis” turi nustoti egzistavusi? Viską nulėmė pinigai: aukų ir rėmėjų skelbimų trūkumas. Prieš dvejus metus savo mėnesinius skelbimus nustojo skelbti Lietuvių fondas, ,,Balzekas Motors”, Frank Zapolio draudimo agentūra (,,State Farm Insurance”), ,,Gaidas-Daimid” laidojimo namai. Ypač pasigedome geradario a.a. dr. Jono Adomavičiaus paramos. Daug rėmėjų iškeliavo Anapus, o į jų vietų niekas neatėjo.

Radijo laida ,,Margutis” gyvavo 79 metus. Metai bėgo, keitėsi laikai, keitėsi ir ,,Margučio” laidos bei jos vadovai. ,,Margučio” vadovybė mokėjo prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų, todėl radijo laida liko svarbi iki mūsų dienų. Pažvelkime tumpai į ,,Margučio” praeitį. Kaip atsirado ,,Margutis II”. Šis trumpas aprašymas nėra ,,Margučio” istorija, istoriją rašys kiti.

Net 30 metų ,,Margučiui” vadovavo Petras Petrutis, po jo pradėjo gyvuoti ,,Margutis II”, išsilaikęs 15-ka metų. 1995 m. liepos mėn. vakarą ,,Margučio” vedėjas Petrutis be jokio išankstinio paaškinimo pranešė, kad radijo programa yra nutraukiama. Praėjo vienas tylos mėnuo. ,,Margučio” radijo programų labai pasigedo Čikagos ir apylinkių klausytojai. Tuometinis radijo programos finansinis ramstis Valdas Adamkus (vėliau tapęs Lietuvos Respublikos prezidentu) 1995 m. rugpjūčio mėn. sukvietė pirmąjį pasitarimą, kuriame dalyvavo Valdas Adamkus, Birutė Jasaitienė, Stasys Baras, Vytautas Radžius, Leonas Narbutis, Bronius Siliūnas ir Petras Petrutis. Po to įvyko dar keli posėdžiai, kurių metu buvo diskutuojama apie ,,Margučio” atidarymą ir finansavimą.

Keitėsi posėdžių dalyviai: Valdas Adamkus, būdamas užimtas savo tarnyboje, negalėjo rūpintis ,,Margučio” ateitimi. Visą pertvarkymo darbą apsiėmė tvarkyti Birutė Jasaitienė su nedidele grupele. Nuoširdžių klausytojų dėka 1995 m. rugsėjo 25 d. lietuviška radijo laida ,,Margutis II” pradėjo savo gyvavimą. Neturint savo studijos, darbo sąlygos buvo labai sunkios. Šaltais žiemos vakarais teko keliauti į tolimą šiaurės miesto dalį ir ten vesti programas. Tą sunkų darbą ant savo pečių kurį laiką nešė radijo vedėjas Leonas Narbutis, jam padėjo Dalia Sokienė ir Aldona Jurkutė.

Persitvarkęs ,,Margutis II” turėjo būti įregistruotas kaip pelno nesiekianti organizacija. Pagal valdžios reikalavimus reikėjo sudaryti tarybą ir valdybą. 1996 m. kovo 13 d. į ,,Seklyčią” buvo sukviesti organizacijų atstovai, kurie sudarė tarybą, o iš jos narių išrinko valdybą. Tarybą sudarė: Stasys Baras, Danutė Bindokienė, Stasys Briedis, Salomėja Daulienė, Kostas Dočkus, Birutė Jasaitienė, Kęstutis Ječius, Matilda Marcinkienė, Vaclovas Momkus, Evelyna Oželienė, Juozas Polikaitis, Marija Remienė, Bronius Siliūnas ir Dalia Sruogaitė. ,,Margučio II” valdybą sudarė: pirmininkė Marija Remienė, iždininkė Birutė Jasaitienė, sekretorė Matilda Marcinkienė, reikalų vedėjas Vaclovas Momkus, Bronius Siliūnas (politinių žinių apžvalga), Dalia Sruogaitė (archyvas) ir narys Kęstutis Ječius. Valdyba atliko visus organizacinius darbus: tvarkė finansus, palaikė glaudžius ryšius su programų vedėjais, rengė renginius, šaukė posėdžius. ,,Margutis II” finansiškai gerai tvarkėsi ir jokių skolų neturėjo. Kiekvienas gautas ar išleistas doleris buvo užregistruotas, patvirtintos sąskaitos.

,,Margutis II” išliko lietuvių kultūrine, visuomenine ir informacine radijo programa, apjungiančia įvairių pažiūrų ir visų kartų lietuvius išeivijoje. Darbas pasunkėjo ir atsakomybės daugiau atsirado pirmininkei Remienei, Jasaitienei ir Siliūnui iškeliavus Anapilin. Per paskutinius keletą metų visas ,,Margučio II” organizacinis darbas ir atsakomybė teko pirmininkei: ji ėjo iždininkės, sekretorės, visų reikalų atlikėjos (išlaidų ir pajamų apyskaitos paruošimas, paramos prašymai, vajai, rėmėjų sąskaitos, atsiskaitymas su IRS) pareigas.
 
,,Margučio II” valdyba nuoširdžiai dėkoja ,,Margučio II” programų vedėjams: Leonui Narbučiui, Aldonai Jurkutei, Anatolijui Šlutui, Ryčiui Januškai, Tadui Dunčiai, Tadui Kubiliui, Andriui Mockapetriui, Linui Umbrasui, Emilijai Andrulytei, Miglei Tauragytei, Vytui Beleškai ir Daliai Sokienei.

Nuoširdžiai dėkojame specialių programų kalbėtojams – talkininkams: žurnalistui Edvardui Šulaičiui (6 metus vedė sporto žinias), literatūros valandėlių – poetei Julijai Gylienei, poetei Eglei Juodvalkei ir rašytojai Nijolei Užubalienei. Sveikatos patarėjams – gydytojams dr. Kastyčiui Jucui, dr. Vidui Nemickui, dr. Romualdai Johnson, Rasai Kazlauskaitei ir Andriui Kudirkai. Religinių valandėlių – vyskupui Hansui Dumpiui, ses. Margaritai Bareikaitei ir ses. Palmirai Kavaliauskaitei.

Valdyba tikisi, kad po kurio laiko susiburs nauja taryba ir valdyba. Ateis nauji rėmėjai bei darbuotojai ir ,,Margutis II” toliau gyvuos. Juk nepakeičiamų nėra. ,,Margutis II” nepalieka jokių skolų, palieka transliacijų įrangą ir kompiuterį. Radijo vedėjai gerai žino savo darbą ir yra pasiruošę dirbti toliau. Linkime sėkmės naujai būsimai organizacijai.

Marija Remienė – lietuviškos radijo laidos ,,Margutis II“ valdybos pirmininkė.