matu

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje tridienio pamaldų metu buvo meldžiamasi, kad Palaimintasis Jurgis Matulaitis būtų paskelbtas šventuoju. Jono Kuprio nuotraukos.

Tridienio pamaldos už Palaimintąjį Jurgį Matulaitį

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje

ANTANAS PAUŽUOLIS

Tie, kas domėjosi palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo aprašymu, tikriausiai pastebėjo, kaip nelengva jam buvo gyventi ir dirbti Vilniuje. Tačiau J. Matulaitis atleisdavo skundikams, nes jis buvo tikras Dievo ir žmonių tarnas, rėmėsi pranašo žodžiais: „Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas, tada tu ir sau atleidimą išmelsi. Žmogus, kuris nuolat įširdęs ant kito, negali prašyti sau Dievo malonės.”

1953 m. buvo pradėta J. Matulaičio beatifikacijos byla. Per 34 beatifikacijos proceso metus „Beatifikacijos proceso žiniose” paskelbta beveik 1,000 liudijimų apie arkivyskupo Jurgio užtarimu patirtas malones. 1987 m. birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju.

Romos katalikų federacijos centro valdyba, vadovaujama advokato Sauliaus Kuprio, Marijonų bendradarbių Čikagos skyrius, kuriam vadovauja Juozas Kulys, suruošė trijų dienų Prašymo pamaldas. Prie suruošimo taip pat prisidėjo klebonas Antanas Markus, seselė Joana Maria Shainauskas, SSC, dr. Linas Sidrys, Apolonija Steponavičienė, padovanojusi didelį palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslą, ir kiti Katalikų federacijos nariai. Tridienio pamaldose Dievo buvo prašoma, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis būtų paskelbtas šventuoju.

Trijų dienų Prašymo pamaldos vyko gražioje ir didingoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, esančioje Marquette Park.

Penktadienio vakaro šv. Mišias, prašant Dievo užtarimo, atnašavo klebonas kun. Antanas Markus.

Šeštadienio pamaldoms vadovavo kun. dr. Kęstutis Trimakas. Pamaldų metu giedojo solistė Nijolė Penikaitė, akompanavo muzikė Jūratė Lukminienė. Pamokslo metu kun. dr. K. Trimakas išryškino Jurgio Matulaičio darbus, skirtus Dievui ir žmonijai.

Sekmadienį koncelebruojamose iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo Šaulių ir Jūrų šaulių vienetai, Palaimintojo J. Matulaičio misijos seselės Laimutė Kabišaitytė ir Loreta Jonušaitė, nemažas būrys seselių kazimieriečių, remiančių mūsų parapiją, su vienuolyno vyresniąja Immacula Wendt, Lietuvos Vyčiai ir Lietuvių Bendruomenės veikėjai.

Šv. Mišioms vadovavo kun. Gediminas Jankūnas, koncelebravo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Antanas Markus, Šv. Antano bažnyčios kun. dr. Kęstutis Trimakas, nuolatinis parapijos talkininkas ir svečias kun. Donald Richardson, studijoms į Mundelein seminariją atvykęs net iš Australijos. Toje pačioje Saint Mary of the Lake Seminary (Mundelein) daktarato laipsnį iš religinių tiesų ruošiasi ginti ir kun. G. Jankūnas.

Mišių metu sakytame pamoksle kun. G. Jankūnas pasakojo apie palaimintojo J. Matulaičio jaunystę, gyvenimo vargus, ypač pabrėždamas sunkumus, su kuriais J. Matulaitis susidūrė eidamas vyskupo pareigas Vilniuje. Jis lenkų kunigų buvo nuolatos skundžiamas apylinkės arkivyskupui dėl jo lietuviškumo.

Kalbėtojas paminėjo, kad norint palaimintąjį paaukštinti į šventuosius, reikia dviejų stebuklų, įvykusių per Jurgio Matulaičio užtarimą. Šiuo metu patvirtintas vienas stebuklas, o du kiti dar tiriami. Kun. G. Jankūnas prašė visų melsti Dievą, kad suteiktų visiems prašantiems pagijimo malonę.

Skaitinius šv. Mišių metu skaitė Saulius Kuprys ir dr. Linas Sidrys, giedojo parapijos choras, vadovaujamas J. Lukminienės ir solistai Margarita bei Vaclovas Momkai.

Pasibaigus pamaldoms visi buvo pakviesti į parapijos salę pabendravimui, kuriam vadovavo nenuilstanti darbuotoja Regina Juškaitienė. Jai talkino Vilė Kulikauskienė, Gražvyda Giedraitytė, Anelė Pocienė, Angelė Leščinskienė, Janina Juoza ir dar keletas nuoširdžių talkininkių.

Klebonas kun. Antanas Markus dėkoja visiems tridienio pamaldų rengėjams ir talkininkams bei kviečia visus melstis, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis būtų paskelbtas šventuoju.

matu

matu

matu

matu

matu