Lietuvių klubo Miami University nariai (iš k. į d.): Miglė Staniškytė, Mackenzie Vizgirda, dabartinė prezidentė Ramunė Bartuškaitė, Susie Sabaitis, Silvija Žvirblytė, Neringa Klumbytė; antroje eilėje: pirmas prezidentas ir vienas iš Lietuvių klubo įkūrėjų Chris Comer, Matt Simkus ir Michael David.


Miami University įsteigas JAV lietuvio
A. Suprono atminimui skirtas fondas


DALIA CIDZIKAITĖ

Praėjusių metų gruodžio 1 dieną lietuvių bendruomenę Amerikoje pasiekė liūdna žinia apie Miami University, Oxford, Ohio, inžineriją studijavusio 21 metų Ainiaus Suprono tragišką mirtį. Nepraėjus nė savaitei, iš Miami University atskrido dar viena žinia – pagerbiant Ainiaus Suprono atminimą, Miami University Havighurst Center for Russian and Post-Soviet Studies, kartu su School for Engineering and Applied Sciences, universiteto biblioteka bei universiteto rektoratu, įkūrė fondą – ,,Supronas Fund for Baltic Studies” su pradiniu 5,000 dol. įnašu. Kaip teigia fondo direktorė, Miami University antropologiją ir posovietines studijas dėstanti dr. Neringa Klumbytė, tokio fondo įkūrimas šiame centre kol kas yra vienintelis toks atvejis.

Suprono fondo lėšos visų pirma bus naudojamos įsigyjant mokslines knygas apie Pabaltijo kraštus. Būsima knygų kolekcija vadinsis ,,Supronas Collection of Baltic Materials”. Telefonu kalbinta dr. Klumbytė sakė, jog ji jau pradėjusi sudarinėti knygų sąrašą. Knygos, įsigytos už Suprono fondo lėšas arba padovanotos ,,Suprono knygų kolekcijai”, bus pažymėtos lietuvišku ir anglišku įrašu: ,,Ainio Suprono atminimui: purchased in memory of Ainis Supronas with funds donated in support of Baltic Studies.”

Suprono fondą įsteigęs Havighurst centras universiteto studentams siūlo tarpdisciplininius kursus, skirtus Rusijai ir posovietiniams regionams, kuriuos dėsto skirtingiems šios aukštosios mokyklos fakultetams priklausantys profesoriai. Dr. Klumbytė, viena iš Havighurst centro profesorių, dirbanti antropologijos skyriuje, kiekvieną semestrą centre dėsto ir kursą apie Rytų Europos regioną, į kurį ji visada įtraukia ir Lietuvą. Lietuvė antropologė prisimena, jog, įvykus tragiškiems įvykiams, centro direktorė Karen Dawisha iš karto pasiūlė įkurti Ainiaus Suprono atminimo fondą ir skyrė pradinį įnašą. ,,Fondą įkurti sugalvojome labai greitai, – sako dr. Klumbytė, – ir jau per Ainiaus laidotuves įteikiau jo tėvams laišką, sakantį, kad bus įsteigtas fondas, kuris rinks lėšas ir pirks universiteto bibliotekai knygas apie Pabaltijį.”

Suprono knygų kolekcija nebus skirta tik Miami University studentams ar dėstytojams. ,,Kai galvojome apie fondą, galvojome, kad tomis knygomis galėtų naudotis apskritai visos Amerikos, ne tik Miami University studentai, – sako fondo direktorė. – Fondas nebus tik vidinė universiteto dalis.” Suprono kolekcijos knygas galės užsisakyti ir kitos bibliotekos visoje Amerikoje.

Kadangi Havighurst centras yra tarpdisciplininis ir jame dėsto ir studijuoja skirtingų sričių dėstytojai ir studentai, lietuvės profesorės nuomone, tai turėtų atsispindėti ir Suprono fondo rinkinyje. Bent jau kol kas numatoma rinkti daugiausia mokslines knygas apie Pabaltįjį, taip pat norima, kad jos būtų parašytos anglų kalba. Nors nebus atsisakoma ir lietuvių, latvių ir estų kalbomis parašytų akademinių knygų politikos, istorijos, antropologijos, socialinių ir kt. mokslų srityse. Dr. Klumbytė tikisi, jog ilgainiui jos universitete atsiras studentų, kurie galės skaityti ir tomis trimis kalbomis parašytas knygas.

Nors Miami University apie lituanistikos ar Pabaltijo studijų programos įsteigimą dabar tikrai negalvoja, pasak dr. Klumbytės, šioje aukštojoje mokykloje vyksta daug įvairių dalykų, susijusių su Pabaltiju. Be jau minėto Havighurst centro, nuo 2009 metų veikia Lietuvių klubas, kuriam šiuo metu priklauso 12 studentų. Prieš trejus metus Lietuvių klubą įkūrė lietuvių kilmės amerikietis studentas Chris Comer ir JAV užaugę lietuviai studentai Ramunė Bartuškaitė, Silvija Žvirblytė ir Danas Žekonis. ,,Išgirdau, kad kažkoks studentas savo lange yra išsikabinęs Lietuvos vėliavą, – pasakoja Suprono fondo direktorė. – Chris greitai mane surado, surado ir kitus lietuvius studentus.”

Iš pradžių buvo 8 žmonių grupė, vėliau narių padaugėjo. Trys merginos yra iš Cleveland, visos trys kalba laisvai lietuviškai. Viena iš jų – Ramunė Bartuškaitė – yra gavusi kelias Lietuvių Fondo stipendijas. Ji ne tik užsiima įvairia veikla (Ramunės pastangomis Miami University buvo renkamos lėšos vaikų namams Lietuvoje, o prieš Kalėdas išsiųstos kalėdinės dovanos), šiuo metu ji – ir Lietuvių klubo prezidentė. Šalia Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimų, klubo nariai tiesiog susitinka papietauti, pakalbėti. ,,Jie laikosi grupėje, Lietuva jiems yra svarbi”, – sako dr. Klumbytė.

Nors, pasak dr. Klumbytės, Ainis į Lietuvių klubo susirinkimus ateidavo retai, ,,mes visą laiką laikėme jį savo nariu”. Lietuvis buvo labai užsiėmęs, šalia inžinerijos studijų aktyviai dalyvavo savo brolijos – Phi Delta Theta fraternity – veikloje, buvo profesionalus plaukikas. Pati dr. Klumbytė Ainį sutiko prieš porą metų. Tada jis atėjo pas ją į kabinetą pasikalbėti. ,,Buvo veržlus, ambicingas, turėjo didelių planų. Gražiai lietuviškai kalbėjo”, – prisimena profesorė. Paskutinį kartą ji Ainį matė šį praėjusį rudenį JAV Lietuvių Bendruomenės Cincinnati apylinkės susibūrime (šios apylinkės veikloje ir JAV LB Krašto valdyboje aktyviai dalyvauja Ainio tėvas Gražvydas Supronas, šiuo metu JAV LB Krašto valdyboje einantis Socialinių reikalų tarybos pirmininko pareigas). Pagerbdamos Ainį, kelios Lietuvių klubo narės studentės Silvija Žvirblytė, Miglė Staniškytė ir Ramunė Bartuškaitė per jo laidotuves pagiedojo lietuviškai.

Suprono fondo administravimas nėra vienintelis dr. Klumbytės rūpestis. Šią vasarą ji pirmą kartą organizuoja Miami University grupės studentų, besidominčių Pabaltiju, kelionę į Lietuvą. Kelionė, kuri truks tris savaites, prasidės Sankt Peterburge, vėliau nuves į Taliną ir Rygą, likusias 10 dienų studentai praleis Vilniuje. ,,Į Lietuvą važiuoja studentai, kurie apie mūsų šalį žino labai mažai, – sako dr. Klumbytė. – Jie susipažino su Lietuva per mano kursus arba tiesiog domisi tuo regionu. Kelionė į Lietuvą nėra tokia patraukli kaip koks nors Paryžius. Tačiau tie, kurie domisi mūsų regionu, yra vieni iš rimčiausių studentų.” Šiuo metu kelionei į Lietuvą yra užsirašę 10 studentų.

Dr. Klumbytė džiaugiasi ne tik būsima kelione į Lietuvą, stipriu ir veikliu Lietuvių klubu, bet ir ką tik įsteigtu Suprono fondu. Pasak jos, lietuvio vardu įsteigtas fondas yra beprecedentinis dalykas Miami University, kuris prisidės prie lietuviško mokslo stiprėjimo ir Lietuvos vardo garsinimo.

Asmenys ar organizacijos, norintys lėšomis ar knygomis prisidėti prie Suprono fondo, gali kreiptis į Havighurst centrą (el. paštas: havighurstcenter@miamioh.edu; tel. 529-3303) arba tiesiai į dr. Klumbytę (klumbyn@muohio.edu).Ainis Supronas.


Harrison Hall, Miami University. Šiame pastate įsikūręs Havighurst centras.