mok
Grupė konferencijos Los Angeles dalyvių Laimos Apanavičienės nuotraukos

Los Angeles mokytojų konferencijoje dalintasi
patirtimi ir sumanymais


LAIMA APANAVIČIENĖ

Kas šeštadienį (kai kada sekmadieniais) ne vienas šimtas lietuviukų renkasi į po visą Ameriką išsibarsčiusias lituanistines mokyklas. Jose mokoma ne tik lietuvių kalbos ir literatūros. Čia dėstoma Lietuvos istorija ir geografija, susipažįstama su tautine kultūra, kai kurie būtent lituanistinėje mokykloje išmoksta šokti lietuvių liaudies šokius, dainuoti lietuviškas dainas. Su jaunaisiais lietuviukais dirba ne viena dešimtis mokytojų. JAV LB Švietimo taryba kasmet organizuoja lituanistinių mokyklų konferencijas – jų kasmet būna trys: Vakarinio pakraščio, Vidurio Vakarų apygardos ir Rytinio pakraščio. Mokytojas – kūrybinga asmenybė, tad susitikti, pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi ir jos pasisemti iš savo bendraminčių visada pravartu. Didėjant mokyklų skaičiui vis skaitlingesnės darosi ir mokytojų konferencijos.

Pirmoji š. m. JAV LB Švietimo tarybai priklausančių lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija sausio 29 d. vyko Vakariniame pakraštyje – Los Angeles. Į ją atvyko 33 mokytojai ne tik iš Los Angeles, bet ir iš San Diego, Orange County (abu – CA), Boynton Beach, FL, Chicago, IL Boston, MA ir Denver, CO. Atvykusių mokytojų gausa ir vietovių, iš kurių jos atvyko įvairovė rodo, kad lituanistinių mokyklų mokytojams tokie renginiai yra reikalingi.

Šios konferencijos šeimininkai – Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla. Visa konferencijos surengimo našta griuvo ant šios mokyklos vedėjos Marytės Newsom ir mokytojos Vitalijos Virbukienės pečių, tačiau noriai prisidėjo ir daug talkino daugelis minėtos mokyklos mokytojų.

Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, o po Mišių visi dalyviai rinkosi į netoli nuo parapijos esančius Tautinius namus, kur nemokamai patalpomis konferencijos rengėjams pasiūlė pasinaudoti Aloyzas Pečiulis.

Konferenciją pasveikinimu ir įžanginiu žodžiu pradėjo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė M. Newsom, pakvietusi trumpai pristatyti visus dalyvius.

Pagrindinė konferencijos prelegentė, JAV LB Švietimo tarybos narė dr. Mirga Girniuvienė skaitė paskaitą ,,Kaip mokyti Lietuvos istoriją (nuo VII kl.)”? Prityrusi mokytoja, rašytoja, mama ir močiutė dr. M. Girniuvienė puikiai žino, ne tik kaip sudominti vaikus pamokose, bet ir ką daryti, kad žinios, įgytos pamokoje, ilgam išliktų mokinių atmintyje.

Paskaitą ji pradėjo 3 klausimais: ,,Kaip padėti vaikams išmokti Lietuvos istoriją?”; ,,Kaip įvertinti, ar mokiniai išmoko medžiagą?” ir ,,Kaip sudominti mokinius Lietuvos istorija?” Supažindinusi susirinkusius su teorine dalimi, vaizdžiai parodžiusi, kas pamokos metu nukeliauja į trumpalaikę, epizodinę ir ilgalaikę mokinių atmintį ir ten užsiguli iki reikiamos akimirkos, pabrėžusi, kas skatina mokinių galvojimą, pranešėja ,,suruošė” konferencijos dalyviams istorijos pamoką, ne žodžiais, o darbais parodžiusi, į ką, mokant istorijos, labiausiai reikia atkreipti dėmesį – daug svarbiau yra išmokyti mokinius naudoti sąvokas, padrąsinti jį reikšti savo nuomonę, o ne reikalauti, kad mokinys mintinai įsimintų datas, vardus ar įvykius.

Po paskaitos M. Girniuvienė susirinkusiuosius trumpai supažindino su savo vedamu internetiniu žurnaliuku vyresniųjų klasių išeivijos jaunimui ,,Laikai vaikams” (www. laikaivaikams.org), ir trumpai papasakojo, kas naujo JAV LB Švietimo tarybos tinklalapyje (www.svietimotaryba.org.) Sveikintinas dalykas – vis labiau pilnėjantis Tarybos tinklalapio puslapis ,,eBiblioteka”. Apsilankęs čia mokytojas gali rasti daug įvairiausios medžiagos. Vienoje vietoje surinkta medžiaga palengvina mokytojo darbą.

Kaip žinia, šią vasarą visi keliai ves į Boston, MA – ten vyks XIV Lietuvių tautinių šokių šventė. Todėl, manau, ne atsitiktinai rengėjai į konferenciją pakvietė ilgametę tautinių šokių grupės ,,LB Spindulys” vadovę Danguolę Varnienę. Lietuvių tautinis kostiumas, spalvomis ir raštais atskleidžiantis ne tik šalies meistrų nagingumą, bet ir Lietuvos etnografinių regionų gyventojams būdingus charakterio bruožus, prelegentės įsitikinimu svarbus ir išeivijoje. Tad mokiniai turėtų būti supažindinami su tautiniu kostiumu. D. Varnienė vaizdžiai parodė, kaip įdomiai ir su išmone galima mokinius supažindinti su tautiniu kostiumu. Į paskaitą prelegentė atsinešė daug vaizdinės medžiagos, kurią surinko per ilgus mokytojavimo lituanistinėje mokykloje ir darbo su lietuvių jaunimu išeivijoje metus.

Atėjo laikas daugiau sužinoti ir apie atvykusiųjų sėkmes ir patirtį jų mokyklose. Didelė mokykla ar maža mokyklėlė – rūpesčių užtenka visur. Pasiklausius mokyklos atstovų džiugina tai, kad visur dirbama su ugnele, pasiaukojant, negailint laisvalaikio valandų. Tad reikia manyti, kad lituanistinės mokyklos JAV dar ilgokai gyvuos, o besidalinantys savo sumanymais ir patirtimi mokytojai padarys viską, kad jose mokytųsi ir lietuviškų šaknų neprarastų kuo daugiau lietuvaičių.

Diena jau buvo persiritusi į antrą pusę, dalyviai pavargo nuo sėdėjimo. Tai pastebėję rengėjai nutarė dalyvius prablaškyti – buvome pakviesti susipažinti su raiškaus skaitymo, judesio ir vaidybos elementų metodikomis, kurias mokytojas sėkmingai gali panaudoti savo darbe – tada ir mokiniams pamoka bus įdomi, o ir mokytojas, kūrybingai vedantis pamoką, bus vaikų mėgiamas.

Pakvietusi visus konferencijos dalyvius į ratą savo patirtimi pasidalijo aktorė, režisierė ir ,,Just Millin’ Around” teatro trupės įkūrėja Justina Grumšlytė-Brazdžionis. Ši aktyvi pamokėlė ne tik visus išjudino, pakėlė dalyvių nuotaiką, tačiau ir davė įdomių minčių. Visi mes žinome, kad sumažėjus vaikų darbingumui, susilpnėja jų dėmesys, pablogėja atmintis, sunkiau įsimenama mokomoji medžiaga arba kaip sunku rytais vaikus ,,prikelti pamokai”. Tad labai svarbu, kad per pamokėlę ir tarp pamokėlių būtų aktyvus poilsis. Tikiuosi, kad ne viena mokytoja savo darbe pasinaudos ir J. Brazdžionis pateiktais patarimais.

Taip ,,pailsėję” vėl kibome į darbą – dalinomės sumanymais, žiūrėjome mokomąją medžiagą, rodėme vieni kitiems savo projektus. Gal tos diskusijos būtų vykusios ir ilgiau, tačiau saulė jau pradėjo krypti vakarop, o iš toliau atvykusiems dar norėjosi ir po Los Angeles pasidairyti. Tad susėdome bendrai nuotraukai ir pamažu pradėjome skirstytis.

Ačiū ruošėjams už puikiai surengtą turiningą konferenciją, už gražų ir šiltą priėmimą. Tokie susibūrimai tikrai reikalingi. Smagu, kad į konferencijas vis dažniau atvažiuoja ir mokytojai iš tolimesnių vietovių. Šio mėnesio pabaigoje ruošiama Vidurio Vakarų lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija. Dar būnant Los Angeles išgirdome, kad į ją ketina atvažiuoti Vakarinio pakraščio mokytojai. Tad su nekantrumu laukiame ir tikimės, kad būsimoji konferencija, taip pat kaip ir Los Angeles vykusi, bus naudinga ir įdomi atvykusiems.

mok
Konferenciją atidarė Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėja Marytė Newsom.

mok
Savo patirtimi dalinasi Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytoja Vida Radvenienė.

mok
Prelegentė Danguolė Varnienė.