phila
Iš kairės: garbės konsulas Rochester, NY Rimas Česonis, Roma Česonienė ir kunigas Gintaras Jonikas.

Garbingi popiežiaus Benedikto XVI palaiminimai

REGINA JUODEIKIENĖ

2008 metų spalio 10–12 d., Rochester, NY Šv. Jurgio parapija atšventė 100–to metų jubiliejų. Artėjant šiai sukakčiai, kilo mintis paprašyti Popiežiaus Benedikto XVI palaiminimų mūsų parapijos parapijiečiams. Jubiliejinis komitetas tam pritarė. Išrinkti kandidatus nebuvo lengva. Rochester Lietuvių Bendruomenė turi daug gerų, darbščių ir lietuvybei pasiaukojusių žmonių.

Pirmąjį Šv. Tėvo palaiminimą gavo Pranas ir Nancy Mockevičiai. Prano tėvai, Kazimieras ir Anelė Mockevičiai, į Ameriką atvyko apie 1916–1920 metus. Pranas jau gimęs JAV, turėjo vieną seserį ir du brolius, kurie buvo kunigai. Brolis kun. Kazimieras yra jau iškeliavęs Amžinybėn, o brolis Domininkas dar ir šiandien yra šv. Jurgio parapijos klebonas. Pranas daug metų patarnavo savo broliams. Tai labai kruopštus, nuoširdus ir atsakingas žmogus. Paprastai kunigai yra daugiau matomi, bet Prano tylus patarnavimas ne ką mažesnis. Ypač dabar, kai kunigas Domininkas Mockevičius yra jau garbingo amžiaus ir jam reikalinga nemaža pagalba.

Antrąjį Popiežišką palaiminimą gavo Stasys ir Irena Ilgūnai. Atvyko į JAV 1948–1950 metais ir priklauso antrajai lietuvių atvykėlių į valstijas kartai. Jų pripažinti nuopelnai – gerumo darbai, liudijantys apie šių žmonių meilę artimui. Irena ir Stasys savo laiku aktyviai dalyvavo šv. Jurgio parapijos gyvenime. Stasys giedojo chore, dirbo kultūrinėje veikloje, buvo radijo valandėlės ,,Dainos Aidas” pranešėjas bei ilgametis Skautų vadas. Tai žmogus, gyvenęs tautiškumo, lietuviško patriotizmo dvasia, o kartu buvo ir religingumo simbolis jaunajai Amerikos lietuvių vaikų kartai.

Palaiminimai buvo gauti Kalėdų savaitę ir įteikti per šv. Kalėdų Bernelių Mišias. Tačiau Irenai ir Stasiui Ilgūnams Šv. Tėvo palaiminimas buvo įteiktas anksčiau, nes Stasys Ilgūnas keletą paskutinių mėnesių kovojo su sunkia liga ir š. m. sausio 4 dieną iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus. Tegul bus lengva Amerikos žemė, priglaudusi šį nuostabų lietuvį.
Trečiosios kartos atstovai labai vertina LR garbės konsulo Rochester, NY Rimo Česonio nuoširdžią ir svarbią pagalbą. Tai žmogus, kuris drąsiai pasakė, kad ,,trečiosios bangos” atvykėliai turi būti priimti į vietines Lietuvių Bendruomenes, įtraukti į jų veiklą, turi būti surasta bendra kalba ir dirbama kartu, pabrėžė, kad esame vienos tautos vaikai.

Gražus, rūpestingas bendravimas su naujai atvykusia lietuvių karta pasireiškia ir Romos Česonienės asmenyje. Ji Rochester, NY atgimusios lituanistinės mokyklėlės sumanytoja, kuri sėkmingai dirba jau ketvirti metai. Rimas ir Roma Česoniai globoja jaunuosius lietuvius, susibūrusius į „Baltų vaikai” organizaciją, neretai ir savo namus skiria įvairiems renginiams. Česonių šeima buvo pagrindiniai rėmėjai šv. Jurgio parapijos jubiliejaus šventės svečiams, mergaičių chorui iš Radviliškio. Rūpinosi jų apgyvendinimu, užimtumu, maitinimu, kelionių ir išlaidų padengimu. Romos ir Rimo Česonių šūkis – ,,Naujoji ateivių iš Lietuvos karta yra Amerikos lietuvių parapijų ir organizacijų išlikimas bei ateitis!”

Česonių šeimai šio garbingo palaiminimo prašė ne parapijos komitetas, o trečiosios bangos jaunimas – ,,Baltų vaikai” ir asmeniškai kun. Gintaras A. Jonikas iš Lietuvos, laikinai dirbantis ganytojišką darbą Šv. Jurgio parapijoje.

Palaiminimas – tai Popiežiaus Benedikto XVI portretas su apačioje užrašytais žodžiais: ,,Popiežius Benediktas XVI (gavusiųjų palaiminimą vardai ir pavardė) suteikia apaštalinį palaiminimą už nuopelnus Rochester, NY Šv. Jurgio parapijai, melsdamas jiems gausių Dievo malonių už pasiaukojimą ir rūpestį.”

Šie garbingi palaiminimai ne tik garbė gavėjams, bet ir visai Rochester, NY Lietuvių Bendruomenei.

phila 

Iš kairės: klebonas Domininkas Mockevičius ir Pranas Mockevičius.
Eugenijaus Vidmanto nuotraukos