Čikagoje minėsime Lietuvos Nepriklausomybę


• Prisiminsime prieš 60 metų JAV Kongrese ALT’o iškeltą Lietuvos bylą
• Dalyvaus JAV Valstybės departamento atstovas
Algimantas Kėželis                                                                                                 Pranas Jurkus

Amerikos lietuvių tarybos (ALT) ruošiamame Lietuvos Nepriklausomybės 95 metų sukakties minėjime sekmadienį, vasario 10 d., bus paminėta 60 metų sukaktis, kai 1953 metais JAV Kongrese buvo įsteigtas Kersten komitetas tirti komunistų agresiją Baltijos šalyse. ALT’o pastangomis įkurtas komitetas atskleidė sovietinės okupacijos žiaurią realybę. Komitetas surinko 335 liudijimus, tarp kurių – ir 42 lietuvių liudijimai. Tarp liudininkų įvardintas ir buvęs JAV prezidentas Herbert Hoover. Komiteto veikla buvo plačiai minima tuometinėje žiniasklaidoje, o jo nutarimai išleisti atskirais leidiniais. Buvęs ALT’o pirmininkas Antanas Rudis suorganizavo komiteto bylos išvertimą į lietuvių kalbą ir išleidimą atskiru tomu Lietuvoje, kurį jis finansavo kartu su žmona.

Šių metų ALT’o minėjime apie dalyvavimą Kersten komiteto apklausos ruošoje savo atsiminimais pasidalins teisininkas Pranas Jurkus ir advokatas Algimantas Kėželis. Pranas Jurkus buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) įgaliotinis rinkti medžiagą Vokietijoje. Algimantas Kėželis dalyvavo apklausose kaip vertėjas.

ALT’o minėjimo garbės svečias bus ir JAV valstybės departamento Šiaurės Europos ir Baltijos reikalų biuro direktorius Dereck Hogan. Meninę programą atliks Lietuvių operos choras, vadovaujamas muzikės Jūratės Grabliauskienės.

Minėjimą kartu su ALT’u ruošia Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga. Minėjimas vyks sekmadienį, vasario 10 d., 1 val. p. p. Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Avenue, Chicago, Illinois).

Paruošė Marius Bulskis


Lietuvių operos choras Jono Kuprio nuotr.