Dievas dar mus globoja ir yra su mumis mūsų bažnyčioje

Stasio Goštauto straipsnyje („Dar apie Dievą be bažnyčių arba bažnyčią be Dievo”, „Draugas”, 2010 m. sausio 9 d.) išsakyta keletas ne visai tikslių teiginių. „Kodėl kardinolai ir arkivyskupai ‘užsirūstino’ ant lietuviškų bažnyčių? Ar tai diskriminacija? Nežinau. Bet skamba labai nepalankiai mūsų tautai” – rašo straipsnio autorius.

Norėčiau pateikti konkretų pavyzdį. 1995 m. rugpjūčio 13 d., sekmadienį, Šv. Antano lietuvių parapija (Detroit, MI) ir Lietuvos Vyčių 102 kuopa atšventė savo parapijos ir kuopos 75metų veiklos sukaktį. Šv. Mišias koncelebravo Jo Eminencija arkivyskupas kardinolas Adam Maida su aštuoniais kunigais. Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas išreiškė gilią padėką Detroit lietuvių telkiniui, pasveikino 75-metų sukaktuvių proga bei palinkėjo sulaukti 100 ir net 150 metų sukakčių. Jis taip pat pareiškė, kad Šv. Antano lietuvių parapija ir bažnyčia gyvuos tol, kol bus parapijiečių.

Jau praėjo 14 metų nuo arkivyskupo Maida sveikinimo ir palinkėjimo, o mūsų bažnytėlė atidara, ir mes dar išdidžiai stovime, meldžiamės, tarnaujame ir dėkojame Dievui už tą suteiktą malonę, kad turime šventovę.

Pamaldų pabaigoje arkivyskupas pasveikino J. E. vyskupą Paulių Baltakį, Lietuvių katalikų religinės šalpos (LCRA) direktorių, ir pažadėjo Detroit arkivyskupijos 10,000 dol. paramą lietuvių telkiniams Sibire ir Lietuvoje paremti bažnyčias. Neskaitant to, arkivyskupas Maida anksčiau yra skyręs 10,000 dol. pagalbą Lietuvai („Draugas” 1995 m. rugpjūčio 17 d.; R. Juškaitė-Švobienė, ,,Draugas”, 1995 m. rugpjūčio 29 ir 31 d.; „Amerikos balsas” 1995 m. lapkričio 30 d.).

Kai arkivyskupas, kurio šaknys yra Pittsburgh, PA, sužinojo apie seselių pranciškiečių misiją Utenoje, iš Detroit arkivyskupijos seselėms pranciškietėms Lietuvoje paaukojo 10,000 dol. jų darbą tęsti Šv. Klaros ligoninėje (R. Juškaitė-Švobienė, „Draugas”, 1995 m. liepos 13 d.).

• • •

S.  Goštautas rašo, kad ,,Detroite lietuviai pyksta, kad ne toks klebonas. Los Angeles bijo, kad ateis filipiniečiai.”

Detroite ir jo apylinkėje veikė trys lietuvių bažnyčios: Šv. Petro, Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos. Šv. Petro bažnyčia veikė nuo 1921 iki 1995 m., kai klebonas, kun. Kazimieras Butkus išėjo į pensiją ir bažnyčia buvo uždaryta. Visiems lietuvių telkiniams žinoma Šv. Antano parapija gražiai veikia ir gyvuoja nuo 1920 iki šiol. Šiais metais gruodžio pabaigoje ši bažnytėlė atšvęs savo 90ąją gyvavimo šventę. Dievo Apvaizdos parapija yra Detroit priemiestyje, Southfield, MI. Ši didelė bažnyčia ir kultūros centras neseniai atšventė savo gyvavimo šimtmetį.

Šv. Antano bažnyčią 30 metų globojo ir joje klebonavo kun. Alfonsas Babonas (nuo 1979 m. sausio mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn.). Užsitarnavęs pensiją, iškeliavo nuolatiniam apsigyvenimui į savo tėviškę – Birštono miestą. Mūsų parapijiečiai visuomet gerai, gražiai ir šeimyniškai sugyveno su klebonu. Jis mums tiko ir mes jį mylėjome bei gerbėme. Niekuomet neturėjome jokių pretenzijų, nebuvo šmeižto, neapykantos bei tuščių ambicijų. Sugyvenome lyg viena graži šeima. Nesiskundėme nei kitiems, nei arkivyskupijai apie savo parapijos šeimos reikalus. Nė iš vieno mūsų parapijiečio lūpų nebuvo girdėti, kad mūsų klebonas buvo „ne toks klebonas”.

• • •

Toliau S. Goštautas rašo, „kas priminė Dievą, jau yra išimta ir išsiųsta kur nors į Texas valstiją ar Afriką”. Šis jo teiginys yra iš piršto laužtas. 1995 m., kai  Šv. Petro lietuvių bažnyčia (Detroit, MI), buvo uždaryta, o parapijos klebonas Butkus išėjo į pensiją, buvo gautas specialus leidimas iš Detroit arkivyskupijos visą bažnyčios inventorių (vitražus, vargonus, altorius, statulas, suolus, liturginius drabužius, tabernakulį, kielikus, audinius ir t. t.) išsiųsti su Lietuvos Vyčių padalinio „Pagalba Lietuvai” (Aid to Lithuania, Inc.) pastangomis į Lietuvą kun. Leono Jakimavičiaus statomai Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčiai Alytuje (R. Juškaitė-Švobienė, „Draugas” 1995 m. gegužės 18 d.; 1995 m. gegužės 25 d. ir 1995 m. birželio 8 d.; „Southwest Detroit Church to Live Again in Lithuania”, „Michigan Catholic”, 1996 m. birželio 16 d.; „Draugas” 1995 m. rugpjūčio 29 d., kur yra Alytaus klebono kun. Jakimavičiaus nuotrauka šalia dovanos iš Amerikos – detroitiečių jiems atsiųstos iš neseniai uždarytos lietuvių Šv. Petro bažnyčios). Dar iš Detroit Šv. Antano bažnyčios buvo išsiųstos statulos, kryžių keli vitražai ir liturginiai drabužiai. Tad buvusi Šv. Petro bažnyčia tebegyvuoja Alytuje!

Tas pats kun. Butkus, buvęs klebonas kun. Walter Stanievičius ir Šv. Antano klebonas kun. Babonas bei didžiulė grupė Lietuvos Vyčių narių, Šv. Antano ir Šv. Petro parapijiečiai ir Šv. Petro apylinkės kaimynai paaukojo dvi dienas šiam milžiniškam darbui – supakuoti ir įdėti į 40 pėdų ilgio talpintuvą visą inventorių. Buvęs klebonas kun. Stanievičius palaimino talpintuvą, kad jis laimingai pasiektų Lietuvą.

1996 m., kai amerikiečių Our Lady of Sorrows bažnyčia (Farmington Hills, MI) norėjo atnaujinti šventovę, buvo gautas leidimas iš arkivyskupijos siųsti bažnyčios suolus, liturginius drabužius bei kitus religinius daiktus Vilkaviškio katedrai. Lietuvos Vyčių organizacijos padaliniui „Pagalba Lietuvai” padedant, šis projektas buvo sėkmingai atliktas. Amerikiečių parapijos klebonas, prelatas Walter Hurley padengė visas persiuntimo išlaidas, kurios siekė daugiau nei 10,000 dol. („Draugas” 1996 m. sausio 11 d.). Tai tik vienas pavyzdys, kaip amerikiečiai padėjo Lietuvai.

• • •

Daugumą šių darbų su meile ir džiaugsmu atliko Šv. Antano lietuvių bažnyčios parapijiečiai, kartu su Lietuvos Vyčių organizacija. Jie visuomet ir visur ateidavo į talką ir savo darbu bei finansine parama rėmė „Pagalba Lietuvai” pastangas. Mūsų buvęs klebonas kun. Babonas buvo vienas iš didžiausių mūsų rėmėjų, skatino kitus paremti mūsų pastangas padėti mūsų vargstantiems broliams ir seserims Lietuvoje. Mes, parapijiečiai, didžiavomės jį turėdami. Jis buvo mums reikalingas, o mes – jam.

Iki šio laiko Detroit telkinys tikrai gali džiaugtis, kad Detroit arkivyskupija yra kantri, palanki ir remia šios lietuvių bendruomenės pastangas laikyti mūsų šventovę atidary tą.

Šie mano aukščiau išdėstyti faktai rodo, kad anaiptol ne visi katalikų bažnyčios vyskupai, arkivyskupai bei kardinolai yra nusistatę prieš lietuvių parapijas.

Regina Juškaitė-Švobienė
Šv. Antano lietuvių parapijos tarybos renginių vadovė, 
buvusi Lietuvos Vyčių organizacijos padalinio „Pagalba Lietuvai”
direktorių tarybos ko-pirmininkė ir valdybos pirmininkė, 
Lietuvos Vyčių organizacijos garbės narė ir ryšių su visuomene atstovė bei
102 kuopos, veikiančios Šv. Antano parapijoje, narė