Svarbiausias metų renginys ,,Vėjų mieste”

AUDRONIUS AŽUBALIS

NATO grįžta į Ameriką! – taip galima įvardinti šiemet gegužės 20–21 d. Čikagoje vyksiantį NATO šalių vadovų susitikimą. Tai bus pirmasis NATO viršūnių susitikimas, vyksiantis Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 1999 metų, kada stipriausias pasaulio gynybinis Aljansas Washington, DC paminėjo savo sukūrimo 50-ąsias metines. Džiugu, kad tai bus pirmasis kartas ,,Vėjų mieste”, kai šalia kitų NATO šaliųnarių vėliavų plevėsuos ir lietuviška trispalvė.

Mums, lietuviams, ypač malonu, kad svarbiausias 2012 metų transatlantinis susitikimas Amerikoje vyks mieste, turinčiame ypač gausią tautiečių bendruomenę, kuri tęsia senas JAV ir Lietuvos draugiškų santykių tradicijas. Šia proga turime unikalią galimybę atkreipti dėmesį į tiek Lietuvai, tiek JAV svarbius mūsų šalių saugumo klausimus bei pristatyti transatlantines aktualijas plačiai Amerikos lietuvių bei pačių amerikiečių auditorijai.

Praėjus dviem dešimtmečiams nuo Europos išsivadavimo iš komunizmo gniaužtų, pavojai valstybių saugumui kartais pernelyg nuvertinami, juos užgožia išimtinai ekonominės problemos, o saugumas ir gynyba neatsakingai įsivaizduojami kaip savaime suprantami dalykai. Todėl šiandien kaip niekad svarbu atminti, kad NATO tarpusavio gynybos įsipareigojimai ir sąjungininkų pasirengimas juos toliau vykdyti tebėra vienas svarbiausių tarptautinės taikos ir stabilumo garantų. JAV vaidmuo yra lemiamas, kad toliau vyktų NATO atliekama Baltijos šalių oro policijos misija ir būtų rengiamos mūsų regiono gynybą stiprinančios pratybos. Tai yra nepaprastai reikšmingi NATO veiklos bruožai, siekiant, kad laisva ir vieninga Europa nebūtų vėl prarasta konfliktuose su diktatūriniais režimais, keliančiais galvas Euroatlantinės erdvės pakraščiuose. Lietuvai svarbu, kad ši žinia pasiektų visus, kuriems rūpi Europos ateitis, ir paskatintų amerikiečius toliau domėtis transatlantinėmis aktualijomis. Juk kuo daugiau NATO Jungtinėse Amerikos Valstijose, tuo daugiau Amerikos – Europoje ir saugumo – Lietuvoje.

Transatlantinė bendruomenė, kuri Lietuvos atveju įkūnijama abiejose Atlanto pusėse gyvenančių tautiečių, yra unikalus naujųjų laikų istorijos bruožas. Jis reiškia, kad Europos ir Amerikos likimas yra bendras ir turi būti kuriamas išvien. Aktyvus JAV vaidmuo Europoje, Aljanso plėtra ir tolesnė transatlantinių vertybių sklaida pasaulyje išlieka pagrindinis ir pačios Amerikos saugumo garantas. Labai svarbu, kad mūsų partneriai amerikiečiai to niekad neužmirštų.

JAV lietuvių bendruomenė turi puikiai išvystytą organizacinę struktūrą, pasižymi gyvybinga žiniasklaida ir gajomis visuomenės informavimo tradicijomis. Dar visai neseniai mūsų išeivija JAV atliko išskirtinį vaidmenį Lietuvai įtvirtinant savo valstybingumą ir siekiant narystės Šiaurės Atlanto Aljanse. Dabar, vertindami ligšiolinę amerikiečių pagalbą mūsų valstybei, turime kuo aiškiau papasakoti savo strateginei partnerei ir jos piliečiams apie tai, kas mums yra NATO, kaip narystė šioje organizacijoje sustiprino Lietuvos valstybės saugumą, ką narystė reiškia lietuvių bendruomenei, prisidėjusiai prie „amerikietiškos svajonės” kūrimo čia, už Atlanto, bei kantriai laukusiai ir dirbusiai, kad Lietuva vėl sugrįžtų į laisvų ir demokratinių valstybių šeimą. Šią išsipildžiusią nepriklausomybės svajonę 2004 m. vainikavo Lietuvos narystė Šiaurės Aljanse. Ji leidžia veiksmingai tęsti nacionalinio saugumo įtvirtinimo darbus, gesinant dar neužgesintas ir naujas grėsmes mūsų valstybei. 

Lietuvos indėlis ir interesai

Saugumas yra ir turi būti kuriamas bendromis visos transatlantinės bendruomenės pastangomis. Lietuva, būdama NATO nare, kasmet įneša savą indėlį į šį procesą.

NATO nėra statiška organizacija, Aljanso misijos ir užduotys turi plėstis ir kisti, kad nuolat atitiktų kintantį grėsmių saugumui pobūdį. Todėl Lietuva aktyviai dalyvauja Aljanso vykdomose operacijose, prisideda prie NATO keitimosi, plečia partnerystes su kitomis šalimis įvairiuose regionuose. Šiandieniniai iššūkiai NATO sutampa su bendrais saugumo iššūkiais visai tarptautinei bendruomenei. Susiduriame su tokiomis globalaus masto grėsmėmis kaip tarptautinis terorizmas, masinio naikinimo ginklo, jo dalių ir gamybos technologijų platinimas, be to, privalome užtikrinti šalių energetinį saugumą, saugios energetikos reikalavimų laikymąsi, informacinių tinklų apsaugą nuo kibernetinio puolimo ir kt.

Aljansas sprendžia problemas ten, kur jos iškyla, ir neleidžia joms išplisti bei priartėti prie mūsų namų. Dėl šių tikslų ypač didelę reikšmę įgyja tarptautinės misijos,
skirtos slopinti konfliktus ir užtikrinti jų prevenciją.

Dalyvavimas NATO vadovaujamoje operacijoje Afganistane yra vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje įtvirtintų šalies užsienio, saugumo ir gynybos politikos uždavinių. Lietuva, vadovaudama Goro provincijos atkūrimo grupei, kelia sau tikslą padėti šios provincijos policijai, kariuomenei, administracijai ir žmonėms laipsniškai perimti visą atsakomybę už savo provinciją. Tuo tarpu Lietuvos Specialiųjų pajėgų kariai kartu su savo kolegomis iš JAV kasdien atlieka sudėtingiausias kovines užduotis Afganistano pietuose.

Reikia paminėti, kad Lietuva, būdama Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje, pasiekė, kad narystės teikiamas saugumo užtikrinimas būtų užpildytas konkrečiu turiniu gynybos planavimo, tolygios NATO infrastruktūros plėtros, pratybų, mokymų srityse. Lietuvos gynybos planai tapo realybe.

Lietuva taip pat prisidėjo prie NATO krizių valdymo pratybų, kurių metu pirmą kartą buvo tikrinamos kolektyvinės gynybos procedūros pagal Šiaurės Atlanto sutartį, surengimo ir sėkmingo įgyvendinimo.

Diplomatinėmis pastangomis kryptingai siekiame palankių sprendimų artėjančiame NATO viršūnių susitikime Čikagoje, užtikrinsiančių nuolatinę Baltijos šalių oro erdvės apsaugą ir priimtiną priešraketinės gynybos sistemos pobūdį.

NATO plėtra – svarbus Lietuvos ir JAV saugumo užtikrinimo veiksnys

NATO plėtra buvo kritinis veiksnys, stiprinant Lietuvos, Baltijos ir Centrinės Europos regiono bei visų Aljanso šalių saugumą, todėl svarbu, kad Washington sutarties šalių visuomenės išlaikytų tvirtą paramą šio proceso tęsiniui. Lietuva, kaip ir JAV, pasisako už NATO bendradarbiavimo su Ukraina, Moldova ir Gruzija stiprinimą. Ypač pastaroji paskutiniais metais yra padariusi didelę pažangą bei ne kartą pabrėžusi savo ryžtą prisiimti įsipareigojimus tarptautinei bendruomenei. Geriausias Gruzijos solidarumo ir pasirengimo narystei NATO įrodymas – aktyvus gruzinų dalyvavimas ISAF misijoje Afganistane, gerinant vietos saugumo padėtį bei užtikrinant, kad nei vienoje pasaulio šalyje nepasikartotų tragiški, tūkstančius amerikiečių gyvybių nusinešę 2001m. rugsėjo 11 d. įvykiai.

Dvišalis bendradarbiavimas ir nacionalinio saugumo užtikrinimas

JAV išlieka pagrindinė Lietuvos saugumo atrama, kurią praėjusiais metais dar labiau sutvirtinome: Lietuvoje du kartus lankėsi JAV Valstybės sekretorė H. Clinton, trys JAV Kongreso narių delegacijos (tarp jų – Čikagai atstovaujantis Kongreso narys John Shimkus), surengta pirmoji sertifikuota JAV prekybos misija Lietuvoje. Užsitikrinome aiškią JAV paramą Lietuvos energetinio saugumo strategijai ir šiandienės Vyriausybės įgyvendinamiems projektams. Suaktyvinome dialogą su amerikiečiais branduolinio saugumo klausimais. Konkretizuojame bendrą su JAV regioninės branduolinės saugos projektą.

JAV saugumo užtikrinimu ir NATO plėtra, kuria įtvirtinamas stabilumas ir taika mūsų regione ir kaimynystėje, suinteresuota ne tik Lietuva, bet ir visos Šiaurės-Baltijos šalys. 2012 metais mūsų valstybė pirmininkaus Sustiprintos partnerystės Šiaurės Europoje (E-PINE) susitikimams ir darys viską, kad Baltoskandijos valstybių ir JAV bendradarbiavimas taptų dar glaudesnis.

Baigdamas norėčiau pasidžiaugti 8-omis narystės NATO metinėmis ir 21-aisiais atkurtos mūsų valstybės laisvės metais. Įprasminkime šias džiugias sukaktis Čikagoje, puoselėdami vienybę su savo svarbiausiais sąjungininkais.

Audronius Ažubalis – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.