savaDalis šių metų savanorių. Viktutės Siliūnienės nuotrauka

Sukasi ,,Vaiko vartų į mokslą” veiklos ratas-
Sausio paskutinę savaitę ,,Vaiko vartai į mokslą“ pakvietė į metinį pranešimą

DALIA CIDZIKAITĖ

Jeigu straipsnius spaudoje laikysime bet kurios organizacijos veiklos veidrodžiu, tai bene veikliausia ir darbščiausia lietuviška organizacija Čikagos apylinkėse praėjusiais metais reikėtų laikyti ,,Vaiko vartus į mokslą” (VVĮM), kuri šių metų sausio 30 d., sekmadienį, į Pasaulio lietuvių centrą (Lemont, IL) sukvietė savo narius, rėmėjus ir tiesiog jai atjaučiančius į jau ne pirmus metus rengiamą metinį pranešimą.

,,Vaiko vartai į mokslą” (Child’s Gate to Learning), savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, registruota Illinois valstijoje, įsikūrė 1998 m. Čikagoje su tikslu rūpintis Lietuvos rizikos grupės šeimų vaikais. Organizacijos rėmėjų būreliai veikia net keliuose JAV miestuose: Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan), Philadelphia (Pennsylvania), Sunny Hills (Florida) ir Washington, DC. Žinia, jog metai turi 365 dienas, ir VVĮM, atrodo, bando visas jas kuo geriau išnaudoti ir įvairiais būdais paremti 11 pomokyklinių dienos centrų ir laikinosios globos namų Lietuvoje: du Vilniuje, po vieną Kaune, Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, Naujojoje Akmenėje, Rumbonyse, Užpaliuose, Žemaičių Kalvarijoje, Druskininkuose ir Jonavoje. Praėjusiais metais vienam iš VVĮM remiamų dienos centrų Žemaičių Kalvarijos ,,Vilties vėrinėliams” (vadovė – psichologė Jolanta Virbickienė) sukako jau penkeri metai.

Praėjusių metų veikla įvairi ir gausi

Vos metams prasidėjus, VVĮM sulaukė ,,Lietuvos vyčių” dėmesio ir pripažinimo – šios organizacijos Vidurio vakarų skyrius už darbą Lietuvai ir pagalbą jos vaikams apdovanojo VVĮM pažymėjimu ,,Award of Distinction”, kurio įteikimas įvyko 2010 metų vasario 7 dieną Čikagoje, beje, tą pačią dieną, kai Lemont vyko ir VVĮM metinis pranešimas.

Balandžio 22–23 dienomis dvi VVĮM narės – valdybos narė Dalia Martinkienė ir VVĮM redakcinės grupės narė, psichologė Gražina Karaitienė – dalyvavo kas dveji metai rengiamame seminare. Kaune vykusiame seminare ,,Tikiu, ugdau, keliauju” buvo klausomasi ne tik paskaitų, bet ir pristatyta atnaujinta ,,Charakterio ugdymo programa”. Tai pirmoji iš penkių VVĮM paruoštų auklėjimo programų, naudojamų remiamuose centruose. Kitos yra: D.R.A.S.A. (Drįsk rūkalų, alkoholio ir svaigalų atsisakyti); S.A.U. (Sąmoningos asmenybės ugdymas); ,,Žingsniai į prasmingą gyvenimą” ir SPARNAI (Socialinių problemų apžvalga ir įveika).

Šių metų VVĮM metiniame pranešime savo įspūdžiais apie seminarą pasidalijusi Martinkienė pastebėjo, jog Lietuvoje darbuotojos dirba pilna jėga ir su meile ir džiaugiasi ne tik VVĮM finansine parama, bet ir organizacijos narių dėmesiu. Todėl ji kvietė visus, besilankančius Lietuvoje, aplankyti ir VVĮM remiamus dienos centrus.

Spalio 3 d. VVĮM surengė tradicinius lėšų telkimo „Derliaus pietus” PLC, o spalio 12 d. dvi VVĮM valdybos narės Rita Venclovienė ir Ramunė Kubiliūtė Aušros TallatKelpša DiRaimondo kvietimu dalyvavo ,,Rotary Club” susirinkime, kurio metu buvo papasakota apie VVĮM veiklą, projektus, paramą 11 vaikų dienos centrų.

Veiklos netrūko ir rėmėjų būreliams kitose valstijose. Cleveland, Detroit, Philadelphia, Sunny Hills ir Washington, DC būreliai rengė koldūnų pietus, Velykų ir kalėdines vakarienes, koncertus, dalyvavo mugėse.

Dovanų – du akordeonai

Atrodo, jog žodis apie VVĮM gerus darbus sparčiai plinta. Gal todėl vis daugiau atsiranda pagalbos iš šalies. Kai kuriuos konkrečius VVĮM projektus jau kuris laikas paremia Rasos Šarauskienės ar vyresniųjų skaučių/skautininkių būreliai. Metinį pranešimą vedusi VVĮM valdybos narė, viena iš renginių vadovių Ritonė Rudaitienė pasidžiaugė, jog neseniai iš stambaus rėmėjo gauti dovanų du akordeonai, tokie reikalingi savanoriams, dirbantiems pomokyklinių centrų vasaros stovyklose. O štai jau 11-ąjį kartą kovo 3–7 d. St. Petersburg, FL vyksiančio lietuvių golfo turnyro ,,Florida Lithuanian Open” pelnas šiais metais keliaus taip pat VVĮM veiklai paremti.

Pasak VVĮM iždininko Ramojaus Vaičio, kasmet į Lietuvą yra pasiunčiama apie 40,000 dol. Paprastai tai daroma visai prieš naujuosius metus, kad remiami centrai turėtų pinigų maistui ir kitiems svarbiems dalykams pirkti, kol juos pasiekia parama iš Lietuvos valdžios. Šiai dienai VVĮM savo ižde turi apie 150,000 dol. (dalis jo yra indėlio lakštai (certificate of deposit), kita dalis – bankuose).

Kuriamas dar vienas pomokyklinis vaikų centras

Susirinkusieji į metinį pranešimą buvo supažindinti su dar vienu VVĮM projektu, vykdomu kartu su Seneca House fondu, – naujo pomokyklinio centro Šateikiuose, netoli Plungės, įkūrimu. Apie jį sekmadienį kalbėjo Daina Čyvienė, šiame projekte atstovaujanti Ernest C. Raskauskas šeimos fondo ,,Seneca House” steigėjams Cathy ir Ernest C. Raskauskas. Pasak Čyvienės, pomokyklinis vaikų centras Šateikiuose bus paskutinis Raskauskas projektas Lietuvoje, kuriam jis nori skirti 250,000 JAV dol. Šiuo metu jau yra surastas pastatas, susitarta su pastato savininku – Šv. Morkaus parapija – dėl 25 metų nuomos, taip pat su savivaldybe, kuri sutiko remti vaikų centrą, apmokant vienos socialinės darbuotojos algą. 2010 metų gruodžio 3 d. įvykusio susitikimo savivaldybėje metu buvo nuspręsta įkurti viešąją įstaigą ,,Konstantino Raškausko vaikų dienos centrą”. Šateikių mokykloje šiuo metu mokosi 170 vaikų, iš jų apie 70 vaikų priskirtini rizikos grupei. Todėl, Čyvienės nuomone, toks centras yra ypač reikalingas šiam miesteliui ir aplinkiniams kaimams. Apie šį projektą ,,Drauge” bus rašoma daugiau.

Savanorių veikla Lietuvoje – viena iš įdomesnių VVĮM veiklų

Nuo pat įsikūrimo, daugiau nei 12 metų, VVĮM suteikia progą išeivijos jaunimui dirbti savanoriais organizacijos remiamuose dienos centruose. Iki dabar apie 30 jaunuolių iš JAV pasinaudojo tokia proga. Praėjusiais metais vasarą VVĮM remiamuose dienos centruose dirbo keturi savanoriai, o šiais metais norinčių savanoriauti atsirado net 15! Gražų 2011 metų savanorių būrį pristatė VVĮM valdybos narė Aldona Kamantienė, uždavusi kiekvienam jų po klausimą apie būsimą savanorišką darbą Lietuvoje. Susirinkusiems kalbėjo ir buvusi ir šiais metais savanore pasiryžusi būti Indrė Bielskutė. Pasak jos, galimybė padirbėti savanore viename iš VVĮM remiamų centrų, dalyvavimas Kaune vykusiame seminare privertė ją iš naujo pamąstyti apie savanoriavimą Lietuvoje ir savo vietą jame. Kamantienė džiaugėsi tokiu gausiu šių metų savanorių būriu, sakydama, jog dauge lis mūsų net neįsivaizduoja, kokias dideles dovanas šie jaunuoliai parsiveš iš Lietuvos.

Reikalinga visokia parama

Metinis VVĮM pranešimas yra ne tik puiki proga pasidžiaugti darbingais metais ir prasminga veikla, bet ir padėkoti organizacijos rėmėjams. Kaip sakė Rudaitienė, nors organizacija yra sulaukusi paramos iš Lietuvių Fondo ir ,,Seneca House”, daugiausia lėšų ateina iš pavienių asmenų – pensininkų, rėmėjų būrelių, valdybos ruošiamų lėšų telkimo renginių. ,,Mūsų teikiama parama tebėra kritiškai reikalinga – susirinkusiems priminė Rudaitienė, – nes, pasibaigus valdžios skiriamai paramai, centrai kartais turi laukti net daugiau kaip tris mėnesius, kol juos pasiekia nauji pinigai.” Reikalinga ne tik finansinė, bet ir moralinė parama. Ne mažiau svarbus yra ir padrąsinantis, palaikantis žodis ar šiltas rūbas, kurių šiais metais Lietuvos pomokyklinių centrų vaikams parūpino Zita Dapkienė, Valė Kliknienė, Irena Kirkuvienė, Marija Nalienė ir Irena Bukaveckienė.


vaikai
Renginį vedė Ritonė Rudaitienė. Įspūdžiais iš seminaro Kaune dalijosi Dalia Martinkienė.
 

vaikai
Apie savo patirtį savanoriaujant VVĮM kalbėjo Indrė Bielskutė, Vilija Aleksaitė ir Kovas Kulbis.

vaikai
Su nauju VVĮM projektu supažindino Daina Čyvienė (viduryje).

vaikai

vaikiai
Renginio dalyviams yra apie ką pakalbėti. Viršutinėje nuotraukoje (v.) J. Bakaitienė, apatinėje nuotraukoje T. Rudaitis (v.) ir A. Bakaitis (d.). Dalios Cidzikaitės nuotraukos