hartford

Hartford LB apylinkės valdyba. Sigitos Šimkuvienės nuotr.

Hartford LB apylinkės metinis susirinkimas

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Iš visų penkių Connecticut LB apylinkių Hartford apylinkė – viena iš gausiausių ir aktyviausių. Sekmadienį, sausio 9 dieną, po šv. Mišių bažnyčioje vyko apylinkės ataskaitinisrinkiminis susirinkimas.

Prie apylinkės veiklos labai prisideda Švč. Trejybės parapija, jos klebonas Jacob, gerai nusiteikęs lietuviams. Ši lietuviška parapija dar pernai atšventė savo 110 gyvavimo jubiliejų. Parapija turi savo chorą, kurio ilgametis vadovas Jurgis Petkaitis yra subūręs gražų būrį parapijiečių. Šv. Mišių metu choro atliekamos giesmes džiugina visų širdis.

Jau daug metų apylinkė rengia tradicinius renginius: Nepriklausomybės dienos minėjimą – Vasario 16-ąją, Motinos dieną (gegužės 8 d.) ir Birželio trėmimo dieną. Prie lietuviškos apylinkės veiklos svariai prisideda lietuviška radijo valandėlė ,,Tėvynės garsai”, kurią administruoja Dalia Dzikienė ir Saulius Dzikas. Jų laidose galima pasiklausyti žinių tiek iš vietinės lietuviškos veiklos, tiek iš Lietuvos. Džiaugiamės, turėdami vienintelę apygardoje tautinių šokių grupę ,,Berželis”, kuriai sėkmingai vadovauja Asta Nenortienė, subūrusi įvairių kartų lietuvius. Aktyviai veikia Hartford skautai, Lietuvos vyčiai, kavos klubas.

* * *

Apylinkės susirinkime žodį tarė apylinkės pirmininkė Danutė Grajauskienė. Ji pasidžiaugė savo valdybos darbštumu, nauju, puikiu, jau tradiciniu tapusiu renginiu – Bendruomenės Kūčiomis, kurias antri metai suruošė jos vadovaujama valdyba. Apylinkės iždininkas Jonas Strimaitis perskaitė pranešimą apie apylinkės iždo būklę. Niekam nepasiūlius perrinkti valdybos, senajai sutikus ir toliau dirbti, ji liko tokios pat sudėties: apylinkės pirmininkė – Danutė Grajauskienė, vicepirmininkas – Viktoras Kogelis, iždininkas – Jonas Strimaitis, sekretorė – Danguolė Banevičienė, socialiniais reikalais ir toliau rūpinsis Kristina Šermukšnienė, dr. R. Kriss-Krikščiokaitis palaikys ryšį su kitomis organizacijomis, o renginių šeimininke liko Liona Sawka.

Susirūpinimą kelia jaunų žmonių abejingumas lietuviškai veiklai, nors prieš keletą metų Hartford apylinkės valdyboje buvo keletas jaunų veidų. Metas apylinkės valdybai susirūpinti ir dar kartą pabandyti įtraukti į savo būrį jaunesnios kartos lietuvius.

Hartford apylinkės valdybos nutarimu Connecticut apygardos Padėkos raštai buvo įteikti vicepirmininkui Viktorui Kogeliui, Reginai ir Eugenijui Žiūriams, Jonui Strimaičiui už nuoširdų darbą ruošiant apylinkės renginius, rūpinantis lietuviškos parapijos reikalais.

Sigita Šimkuvienė – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė.