Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

,,Draugo” vykdojomo komiteto nariai buvo itin užimti šį sausio mėnesį. Sušaukti net trys posėdžiai, kurių metu spręsti įvairūs laikraščio reikalai. Dalios Cidzikaitės kadencijai ir darbo vizai baigiantis šių metų kovo mėnesio gale, pirmas uždavinys buvo surasti naują vyriausiąjį redaktorių. Į šias pareigas kandidatavo penki asmenys. Posėdžiuose buvo svarstomos ir aptartos kiekvieno kandidato curriculum vitae bei patirtis. Trys kandidatai buvo pakviesti pokalbiui. Tinkamiausiu kandidatu vykdomojo komiteto nariai išrinko Ramunę Lapas. Vykdomojo komiteto nariams ypač patiko Ramunės platūs ryšiai su Lietuvos kultūriniu pasauliu bei visuomenininkais, taip pat jos pateiktas planas ,,Draugui” tobulėti.

Š. m. vasario 5 d. posėdyje su tėvais marijonais vykdomasis komitetas pristatė Ramunę visai tarybai, kuri patvirtino jos paskyrimą vyr. ,,Draugo” redaktore. Ramunė jau šį mėnesį pradės dirbti kartu su Cidzikaite, jai bus palaipsniui perduodami vyr. redaktorės darbai. Nuo balandžio mėnesio ,,Draugo” redakcija bus Ramunės Lapas rankose. Taryba dėkoja Cidzikaitei už jos kruopštų darbą ir vadovavimą ,,Draugui” per šiuos paskutiniuosius šešerius metus.


Kitas svarbus vykdomojo komiteto uždavinys buvo pasinaudoti galimybe daugiau bendradarbiauti su iš Lietuvos atvykusiu kun. Gediminu Keršiu. Sumažėjus marijonų, laisvai valdančių lietuvių kalbą, skaičiui, ,,Draugas” jau daug metų neturi moderatoriaus. Nuo seminarijos laikų kun. Keršys domisi žurnalistika, dalyvauja katalikiškoje spaudoje, todėl mums buvo labai džiugu pranešti, kad jis mielai sutiko apsiimti eiti ,,Draugo” moderatoriaus pareigas. Dirbdamas kartu su naująja vyr. redaktore, kunigas padės ,,Draugui” dar taikliau atspindėti katalikišką pasaulėžiūrą laikraščio puslapiuose. Vykdomojo komiteto pasiūlymas kun. Keršį skirti moderatoriaus pareigoms buvo patvirtintas vasario 5 d. tarybos posėdyje.

Minėtame posėdyje aptarti trys svarbūs projektai: (1) ,,Draugo” leidinys anglų kalba; (2) pagerinta internetinė ,,Draugo” svetainė ir (3) skaitmeninis ,,Draugo” archyvas. Projektas dėl ,,Draugo” anglų kalba yra pažengęs toliausiai. Dėl šio klausimo vykdomasis komitetas sukūrė specialią darbo grupę, kuriai vadovauja tarybos narė Mildred Jagiella. Jai talkininkauja ilgametis ,,Draugo” darbuotojas Jonas Kuprys, taip pat Kazys Oželis, marijonas Fr. Ron McBride ir kiti. Svarstomi trys angliško leidinio variantai: (1) priedas prie lietuviško ketvirtadienio ,,Draugo” numerio, spausdinamas 1 ar 2 kartus per mėnesį; (2) tik internetinis leidinys, kurį bus galima skaityti ,,Draugo” svetainėje, arba (3) atskiras leidinys, leidžiamas vardu ,,Draugas News”, spausdinamas 1 ar 2 kartus per mėnesį. Kol kas trečiasis variantas atrodo stipriausiai, bet visų variantų įgyvendinimas priklausys nuo lėšų. Prašymai paramai gauti jau pateikti tėvams Marijonams ir ,,Lithuanian Catholic Charities”, numatyta panašius prašymus pateikti Lietuvių Fondui, Tautos fondui bei Lietuvių katalikų religinei šalpai. Tikimės, kad šios organizacijos supras ,,Draugo” anglų kalba svarbą.

Taip pat norima pagerinti ,,Draugo” internetinę svetainę (www.draugas.org). Šis projektas dar bus tikslinamas, sudarytas biudžetas ir taip pat pristatytas mūsų šalpos fondams. Šiem abiem projektams bus prašoma lėšų tik pirmiems metams, nes manoma, kad tiek anglų kalba leidžiamas laikraštis, tiek pagerintas internetinis ,,Draugas” finansiškai pasiteisins.

Trečias projektas – skaitmeninio ,,Draugo” archyvo sukūrimas – planuojamas jau ilgai. Jis pradėtas vykdyti, gavus paramos iš įvairių JAV valstybinių fondų. Deja, ta finansinė parama vieną dieną išgaravo, ir darbas sustojo. Norima sukurti internetinę svetainę, panašią į laikraščio ,,The Scotsman”, kur vartotojas, įrašęs paieškos žodžius, tuoj pat gaus straipsnius iš visos duomenų bazės, kurie siejasi su jo paieška. Šis projektas dar įkainojamas. Lėšų reikės daug – per 100,000 dol., bet tokiems projektams remti egzistuoja įvairūs nelietuviški fondai. Vykdomojo komiteto nariai šiuo metu dėl ,,Draugo” archyvo skaitmeninimo tariasi su bibliotekininkystės specialistais.

Tarybos posėdžio metu peržiūrėta vykdomojo komiteto sudėtis. Pasidžiaugta trimis naujais nariais, kurie prisijungė prie ,,Draugo” tarybos praėjussiais metais, tai – Vytas Stanevičius, Viktoras Jautokas ir Mildred Jagiella. Buvo diskutuojama ir dėl naujų tarybos narių priėmimo, tačiau kol kas nuspręsta palikti dabartinius tarybos narius, jų terminas posėdyje buvo patvirtintas.

• • •

Ypač šiais sunkiais ekonominiais laikais reikia daug dėmesio kreipti į finansus. Kuo toliau, tuo aiškiau visi Leidėjų tarybos nariai supranta, kad be Draugo Fondo (DF) ,,Draugas” jau seniai būtų užsidaręs, kad tik jo dėka laikraštis toliau gyvuoja. Asmenys, numatę ,,Draugo” sunkią finansinę padėtį ateityje, įkūrę ir dirbę DF, įskaitant kun. Viktorą Rimšelį ir dabartinę DF tarybos pirmininkę Mariją Remienę, užsitarnavo mūsų visų didelės padėkos. Be jų, padėka priklauso DF buvusiam tarybos pirmininkui Broniui Juodeliui, kurio pastangomis fondas buvo sukaupęs vieną milijoną dolerių.

Nors laikraščio išlaidos palaipsniui mažinamos, prenumeratorių skaičiaus kritimas privertė DF kasmet skirti vis daugiau pinigų ,,Draugo” išlaikymui. Prieita prie tokio taško, kad DF kapitalas nusmuko nuo surinkto milijono iki dabartinio 500,000 dol. DF 2011 ir 2012 metais leidybą parėmė 125,000 dol. Jei tokia parama bus išmokama kasmet, fondo iždas išsektų per 3–4 metus.

Prenumeratorių skaičiui mažėjant, įplaukos, gaunamos iš prenumeratų, kasmet sumažėja 15,000–30,000 dol. Todėl 2012 metų gale ,,Draugo” vykdomasis komitetas buvo priverstas sumažinti darbuotojų skaičių ir etatus. Darbuotojai buvo priversti daugiau mokėti už sveikatos draudimą – darbininkams tai sunki našta, nes ,,Draugo” atlyginimai nėra dideli. Po visų pastangų mažinti išlaidas šiais 2013 metais numatyta, kad iš DF vis tiek reikės prašyti apie 90,000 dol., nes pakilo pašto bei spausdinimo išlaidos. Biudžetas buvo priimtas, taip pat nuspręsta per artimiausius keletą mėnesių padaryti visų ,,Draugo” finansų reviziją. Tai atliks marijonų buhalteriai.

Aukotojų dosnumo ir DF investicijų dėka fondo kapitalas išsilaikė ties maždaug 500,000 dol. riba. Būtina siekti DF kapitalą atstatyti iki buvusio milijono. Taryba dėkoja visiems ,,Draugo” rėmėjams, kurie siunčia aukas tiesiogiai ,,Draugui” ar DF. Jūsų aukos yra nepaprastai reikalingos. Prašome atsiminti fondą savo palikimuose. Vienas kitas stambesnis palikimas atstatytų DF kapitalą iki tokio lygio, kuris dar ilgai užtikrintų laikraščio gyvavimą. Visi šie klausimai buvo aptarti bendrame posėdyje su marijonais. Marijonai supranta ,,Draugo” finansinius sunkumus, nors ir jiems šiais sunkiais ekonominiais laikais nėra lengva išsilaikyti.

Jei prenumeravote ,,Draugą”, bet prenumeratos neatnaujinote, ar jei jūsų įstaiga galėtų ,,Drauge” reklamuotis, netrukus galite sulaukti skambučio iš Raimundo Lapo. Donatas Januta ypatingai pagelbėjo, paaukodamas ,,Draugui” pinigų pasamdyti žmogų, kuris užsiimtų prenumeratų ieškojimu, išlaikymu bei reklamų pardavimu. Taryba kviečia visus skaitytojus siūlyti ,,Draugą” savo kaimynams ir patiems toliau jį prenumeruoti.

Prieš 50 metų girdėjosi abejonių, ar ,,Draugas” sulauks 100 metų gimtadienio. Ne tik sulaukė, bet ir toliau gyvuoja ir atsinaujina. Leidėjų taryba nekantriai laukia pamatyti, kaip ,,Draugas” toliau augs ir tarnaus mūsų lietuvių susikalbėjimui ir pasaulio supratimui su naujais redaktoriais – vyr. redaktore Ramune Lapas, redaktoriais Gediminu Mikelaičiu ir Laima Apanavičiene.