suk
,,Lietuvos Vyčių” ir ,,Suktinio” šokėjai Naujametiniame koncerte, kuris vyko Museum of Science and Industry, Čikagoje.  ,,Draugo” archyvo nuotraukos

Labdaros koncerto lėšos – 
Viešvilės vaikų globos namams

LAIMA APANAVIČIENĖ

Šių metų vasario 28 d. Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo proga Jaunimo centre į jungtinį Čikagos lietuvių liaudies kolektyvų labdaringą vakarą-koncertą „Man reikia Jūsų” pakvies tautinių šokių grupė ,,Suktinis” (vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai), liaudiškos muzikos kapela ,,Sodžius” (vadovas Rimantas Pumputis), solistė Genutė Bigenytė, liaudies muzikos ansamblis ,,Gabija” (vadovė Genė Razumienė) ir lietuvių tautinių šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai” (vadovė Lidija Ringienė). Vakarą ves Daiva Švabienė.

Visų grupių atlikėjai puikiai pažįstami čikagiečiams. Kolektyvai ne kartą koncertavo kartu. Susijungus visiems draugėn vieni kitus papildo, o žiūrovai pamato įvairiapusiškesnį koncertą. Sueina visi į ratą – ir ratas didesnis, ir daina skambesnė, ir muzika skardesnė. Tad ir šį kartą visų mūsų, žiūrovų, laukia puikus koncertas. Šį kartą jie susibūrė ne šiaip sau. Koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos Jurbarko rajone esantiems Viešvilės vaikų globos namams.

,,Kodėl pasirinkote Viešvilės vaikų globos namus?”, – klausiu ,,Suktinio” vadovės Salomėjos Strižigauskienės. ,,Šiuo laikmečiu be galo daug kam reikia paramos, tad nenuostabu, kad Jums kilo toks klausimas – kodėl Viešvilė? Nusprendėme toli neieškoti, o tiesiog prisiminti tuos, kuriuos pažįstame, atiduoti duoklę praeičiai, tiems, kuriuos pažinojome, šalia kurių gyvenome. Žinoma, būtų gerai, jei galėtume daugiau kam padėti, tačiau ir turėdamas geriausius norus – visam pasauliui nepadėsi” – dalijasi mintimis vadovė. Salomėja teigia, kad šiuo geru darbu visi dalyvaujantys renginyje nori prisidėti prie šiemet švenčiamo Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio, kuris pažymimas ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje lietuviškų bendruomenių pasaulyje.

 Ji nepamena, kam pirmajam kilo mintis organizuoti šį labdaros koncertą, tačiau mano, kad tai nėra taip svarbu. ,,Suktinio” vadovė džiaugiasi, kad geros mintys kažkam dar ateina į galvą, ir kad atsiranda žmonių, kurie mielu noru prisideda jas įgyvendinant.

Pasiteiravau ir apie tai, kaip sekasi pačiam ,,Suktiniui” šiais nelengvais laikais. ,,Turbūt ‘kaip danguje, taip ir žemėje’ – šiuo metu nėra labai lengva ir mums. Mes taip pat jaučiame ekonominį nuosmukį. Kai kam tenka ieškotis darbų toli nuo Čikagos ir ‘paaukoti’ ‘Suktinį’. Keletas šokėjų po įtemptų pernykščių metų pasirodymų ir repeticijų rimtai užsiėmė mokslais, viena šokėjų šeima laukia šeimos pagausėjimo, kažkas išėjo ieškoti, kur geriau. O visi likę vis dar šokam ir nedejuojam”, – atsakė Salomėja. Kolektyvas nėra užsidaręs vienetas. Nors apie priėmimus į savo grupę jie nesiskelbia laikraščiuose, tačiau priima visus atėjusiuosius.

Apie ateities planus grupės vadovė nelinkusi atvirauti, sako turinti karčią patirtį – ,,tu planuoji, o Dievas juokiasi”. Tad palinkėkime, kad svajonės liktų ne tik svajonėmis, bet ir kaip galima dažniau išsipildytų.

Na, o mes visi paskutinę vasario mėnesio dieną skubėkime į labdaros koncertą. Koncertas-vakaronė Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) prasidės 6:30 val. v. kokteiliais. Koncerto pradžia – 7 val. v. Vakaro metu susirinkusiesiems bus plačiau papasakota apie Viešvilės vaikų globos namus.

Po koncerto svečių laukia vakarienė, kurią paruoš Vandos ir Algio Morkūnų įmonė ,,Lithuanian Plaza” bei restoranas ,,Kunigaikščių užeiga”, gėrimus pateiks ,,Litusco”. Veiks baras. Pasmaguriavę žiūrovai, grojant liaudiškai muzikai, galės pasišokti ir pasilinksminti. Jeigu nesuskubsite iš anksto nusipirkti bilietų (auka – 25 dol.), koncertą galėsite stebėti iš balkono. Deja, pasivaišinti tie žiūrovai negalės. Bilietai į balkoną bus tik 5 dol. pigesni ir iš anksto parduodami nebus. Juos įsigyti galėsite tik prie įėjimo į balkoną durų.

Visas vakaro pelnas bus skirtas Viešvilės vaikų globos namams. Daugiau informacijos apie vaikų globos namus tinklalapyje: www.viesvilesvaikai.aiva.lt

Bilietus galite įsigyti ,,Lietuvėlė”, ,,Seklyčioje”, ,,Lithuanian Plaza”. Tel. pasiteiravimui: 630-544-0940 arba 630-677-2082.

Tad kviečiame ir visus mūsų skaitytojus savo dalyvavimu prisidėti prie šios labdaros akcijos.

sukt

Tautinių šokių grupė ,,Suktinis” (vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai), liaudiškos muzikos kapela ,,Sodžius” (vadovas Rimantas Pumputis) kartu koncertavo 2007 m. susigiminiavusių miestų festivalyje Čikagoje. Koncertas vyko Daley Plaza aikštėje, miesto centre.