lb
Pirmasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas įvyko praėjusiais metais Lemont, IL.


 ,,Pirmininkai – tai darbščiosios bitutės lietuviškuose aviliuose”
JAV LB apylinkių valdybų pirmininkų suvažiavimo belaukiantROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 10 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre, Southfield, Michigan, šaukiamo JAV LB apylinkių valdybų pirmininkų suvažiavimo proga kalbiname Sigitą Šimkuvienę-Rosen, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkę organizaciniams reikalams.

– Ko galima tikėtis šiame suvažiavime? Kokie svarbiausi dienotvarkės punktai?

– Tikimės, kad atvažiuos Lietuvių Bendruomenei reikalingų naujų žmonių, kuriuos supažindinsime su LB struktūra, glaustai priminsime ir supažindinsime su apylinkių vadovavimo taisyklėmis, išaiškinsime, kam reikalinga Revizijos komisija, kaip teisingai vesti LB apylinkės ataskaitinį susirinkimą, kaip tinkamai pasiruošti ir vesti rinkimus į Tarybą. Džiaugiuosi, kad detroitiškiai mus mielai priima ir sutinka. Tarybos narys Gražvydas Supronas supažindins su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos, kuri dirba su Seimu, paskirtimi.

– Pernai Čikagos priemiestyje Lemont įvyko pirmasis toks suvažiavimas. Ar jis pateisino viltis ir įdėtą darbą? Kas buvo atlikta, o kas – atidėta ateičiai?

– Manau, kad pirmasis suvažiavimas pasiekė savo tikslą. Susirinko nemažai žmonių, apylinkių pirmininkų, kurie geriau vieni su kitais susipažino, išgirdo, kaip dirbama lietuvybei įvairiuose JAV kampeliuose. Dauguma pirmą kartą sužinojo apie Lietuvių Fondą, jo paskirtį, daug naudingo sužinojo apie LB istoriją ir jos saugomus archyvus, išgirdo gyvą ,,Draugo” vyr. redaktorės dr. Dalios Cidzikaitės žodį.

– Buvo manančių, kad programa buvo perkrauta, kad bandyta daugiau apžioti, negu pasisekė nukąsti. Ką reikėtų dėl to daryti, o gal jau padaryta, siekiant to išvengti?

– Čikaga, kaip žinote, ypatingas miestas: daug lietuvių, daugiau įvairios veiklos negu kitur. Reikėjo labiau laikytis nustatyto laiko rėmų, kai kurie pranešėjai išsiplėtė su savo pranešimais. Šį kartą programa sudaroma, labiau atsižvelgiant į LB apylinkių pageidavimus, jau dabar galiu užtikrinti – tikrai bus griežtai laikomasi darbotvarkės.

– Ar atvažiuojantys apylinkių pirmininkai bus iš anksto susipažinę su suvažiavimo tikslais, ar bus pasiruošę prisidėti, kad suvažiavimas kuo geriau pasisektų?

– Jau antras mėnuo, kaip kalbamės su pirmininkais ar apylinkių valdybos nariais, patarimų sulaukėme iš dr. Elonos Vaišnienės, Algimanto ir Teresės Gečių. Norime, kad atvykusieji būtų aktyvūs diskusijų dalyviai, drąsiai reikštų savo nuomonę visais klausimais. Beje, šį kartą į suvažiavimą atvyksta žmonės iš California, Texas, Florida, Connecticut, Massachusetts, Colorado, Ohio valstijų, Čikagos ir aplinkinių vietovių, kurie žengia į LB veiklą labai noriai, į juos dedame daug vilčių. Visa suvažiavimo medžiaga bus įrašyta ir nufilmuota, paskelbta JAV LB tinklalapyje. Daug gražių minčių, padedant su techniniais suvažiavimo dalykais, išsakė Philadelphia LB apylinkės pirmininkas Marius Vilimaitis. Tikime, kad Detroit lietuviai, ypač jaunesnė karta, aktyviai dalyvaus šiame renginyje.

– Ar turite numatę kokius nors rodiklius, pagal kuriuos vertinsite šio suvažiavimo sėkmingumą?

– Manau, rezultatus pamatysime vėliau. Jei dalis atvykusių bus pasiryžę ir kandidatuos į naują Tarybą, ir rinkimai į ją bus tinkamai organizuoti, jei jauni apylinkių vadovai išmoks laikytis LB taisyklių, tikslas bus pasiektas.

– Praėjus porai mėnesių po šio suvažiavimo, vyks JAV LB Tarybos rinkimai, rengiami kas treji metai. Ar šis pirmininkų suvažiavimas gali turėti įtakos Tarybos rinkimams?

– Labai taikliai pastebėjote. Mūsų rengiamas suvažiavimas turi pagrindinį tikslą – pritraukti kuo daugiau narių apylinkėse dalyvauti rinkimuose, taip palengvinant naujos JAV LB Tarybos sudarymą. Po suvažiavimo, manau, visiems užteks laiko tinkamai pasiruošti ir surengti rinkimus. Rinkimų komisija sudaryta iš Detroit gyvenančių lietuvių. Jai vadovauja Michigan apygardos pirmininkė Janina Udrienė, subūrusi stiprią komandą, iš kurios tikimės gerų rezultatų. Bet visi mes prie to turime prisidėti. Praeityje rinkimų metu kai kuriose vietovėse buvo ruošiamos šventės, renginiai, kurių metu vyko rinkimai į Tarybą.

– Jau kuris laikas siūloma, kad išrinktieji apylinkių pirmininkai automatiškai įeitų į Tarybą. Esami apygardų pirmininkai tokias teises jau turi. Kokia Jūsų nuomonė šiuo klausimu?

– Tai būtų labai gerai, nes pirmininkai – tai pačios darbščiausios bitutės lietuviškuose aviliuose, jie geriausiai žino, ko reikia, kad lietuviška veikla būtų sėkminga. Kviesime, kad pirmininkai kandidatuotų ir aktyviai ragintų savo apylinkių žmones.

– Jei apygardų ir apylinkių pirmininkai sudarytų Tarybą, tai atkristų atskirų Tarybos rinkimų reikalas? Vien iš šių grupių pirmininkų susidarytų apie 80 narių Taryba?

– Tas skaičius būtų mažesnis, nes apylinkių skaičius nėra toks gausus, kaip nurodoma mūsų tinklalapyje. Per daugelį metų viskas pasikeitė: susikūrė keletas naujų apylinkių, kelios apylinkės užsidarė, palikti tik tų vietovių atstovai. Šiai dienai turime 58 apylinkes ir 10 vietovių su ryšininkais. Apylinkių sąrašą dar vis tiksliname. Džiaugiuosi, kad mūsų Krašto valdybos administratorius gerbiamas Algis Gustaitis labai daug dirba šiuo klausimu, bando susisiekti su visais LB priklausančiais telkiniais JAV. Gera naujiena yra ta, kad ruošiamas naujas LB tinklalapis, už kurį yra atsakinga Krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė Danguolė Navickienė.

– Tokiam pokyčiui, be abejo, reikėtų JAV LB įstatų keitimo, tinkamo pasiruošimo bei kantrybės. Iš kur tokia iniciatyva turėtų ar galėtų kilti?

– Kalbant apie įstatus, yra Įstatų komisija, sudaryta iš Tarybos narių, kuri, manau, ir būtų įpareigota tą pakeitimą padaryti.

– Kiek suprantu, būsimame suvažiavime bus prisiminta prieš 10 metų Dainavos jaunimo stovykloje įvykusi darbo konferencija. Priminkite skaitytojams, kas ten vyko. Kaip tai siejasi su dabartimi?

– Esu viena iš Dainavos darbo konferencijos ,,Tikėkime savo ateitimi!” dalyvių. Į ją prieš 10 metų tik, aišku, ne kovo mėnesį, o gražų birželio savaitgalį, buvo sukviesti trijų emigracinių bangų atstovai. Jau tada buvo pradėta kalbėti, ką daryti, kad LB kaip organizacija būtų gyvybinga. Man šis renginys buvo ir liko kažkas nepaprasto. Buvo tik metai, kai buvau atvykusi į JAV, negalėjau atsistebėti lietuviškomis bažnyčiomis, centrais, lietuviška veikla. Per 10 metų į lietuvišką veiklą įsitraukė daug naujos kartos žmonių. Keičiantis kadencijoms, atjaunėjo apylinkių valdybos. Gražus kartų bendradarbiavimas, glaudus ryšys su Lietuva ir jos institucijomis JAV LB veiklą pakėlė į kitą, aukštesnį lygį. LB labai reikia naujų idėjų ir naujų veidų. Būtina pergalvoti visus jos veiklos tikslus ir uždavinius.

Į šį suvažiavimą dainaviečiai privalo atsivežti nors po vieną savo darbų pasekėją. Puikiai žinome, kad nėra nepakeičiamų, tad sau pamainą reikia ruošti iš anksto, tik įsisukus į visuomeninės veiklos verpetus. Manau, kad jūs turėsite mums ką pasakyti ir patarti. Jūsų visa šauni šeima yra atsidavusi lietuviškai veiklai. Į renginį ruošiasi atvykti Dalia Puškorienė, dr. Viktoras Stankus, Valdas Piestys, Jane Cox. Tikimės sulaukti ir Sauliaus Anužio, Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulės Ingridos Bublienės, Sauliaus Rakausko, dr. Aldo Kriaučiūno, Irenos Kriaučiūnienės ir kitų Dainavos darbo konferencijos dalyvių.

– Ar suvažiavimas yra atviras lietuvių visuomenei?

– Labai laukiame visų, kurie domisi ir darbuojasi lietuvybei. Jūsų dalyvavimas ir pasisakymai labai reikalingi!

– Ačiū už informaciją. Iki malonaus pasimatymo suvažiavime!