ruks
Originalus ir sukaktuvinis leidinys. Knyga grožisi (iš k. į d.): G. Kijauskienė, A. Rukšėnas ir N. Kersnauskaitė.


Cleveland, OH

Sukaktuvinio leidinio ,,Leave Your Tears in Moscow” pristatymas

ALGIS RUKŠĖNAS

Barboros Armonienės 50 metų sukaktuvinio leidinio ,,Leave Your Tears in Moscow” pristatymas į Clevelandruks Lietuvių namus sausio 28 d. vakarą pritraukė per 80 dalyvių. Į jaukią ,,Gintaro” valgyklą susirinko tiek žmonių, kad reikėjo pristatyti papildomų kėdžių. Gausi ir entuziastinga grupė dalyvavo diskusijose, klausėsi opių komentarų apie Armonienės ir jos sūnaus Jono išgyvenimus Sibire.

Programa prasidėjo su Kęstučio Kalvaičio paruoštu skaidrių montažu, pasakojusiu knygos ,,Leave Your Tears in Moscow” istoriją: nuo straipsnių ,,Life” žurnale ir pirmo leidinio išspausdinimo 1961 metais, vėliau vertimų į lietuvių, ispanų, portugalų, vokiečių ir rusų kalbas iki 50 metų sukaktuvinio leidinio viršelio. Montažą lydėjo muzika iš filmo ,,Dr. Zhivago”.

Pradinį žodį taręs rašytojas Algis Rukšėnas pastebėjo, jog ,,Jei negyveni savo istorija, gyvensi kieno nors kito.” Jo nuomone, labai svarbu savo gyvenime ir istorijoje įamžinti ir laikyti gyvus monumentalius įvykius, antraip jie ištirps iš istorinės minties arba dar blogiau – gali būti neigiamai aiškinami kitų.

Rukšėnas pastebėjo, jog nors šiuo metu yra išleista gana daug naujų leidinių apie Sovietų Sąjungą Stalin laikais, nors atsirado naujai prieinamų ir nagrinėjamų dokumentų iš tų laikų, yra labai aktualu būtent dabar išleisti 50 metų sukaktuvinę B. Armonienės knygą ,,Leave Your Tears in Moscow” – kad ji būtų prieinama ir skaitoma naujos mūsų kartos, kuri gal net nežinojo apie jų tėvų ir senelių skaudžią istoriją. Taip pat svarbu dar kartą priminti amerikiečių požiūrį į Antrojo Pasaulinio karo sąjungininkų tikrą piktybinę esmę.

Šis sukaktuvinis leidinys turi įvadinę dalį, parašytą Jono Armono, jame pirmą kartą spausdinamos nuotraukos. Leidinį paruošė ir išspausdino ,,Meridia Publishers” 2011 m. gruodžio mėnesį. Bendrovė, įkurta 2010 metais, šiuo metu dirba ties nemažai projekų, kurie pasirodys per ateinančius keletą mėnesių.

Po įvadinių minčių Rukšėnas pristatė Dalią Armonienę, kuri papasakojo susirinkusiems apie savo uošvės išgyvenimus. Ji priminė, kad Armonienė buvo ištekėjusi už Amerikos piliečio ir kurį laiką gyveno Cleveland mieste, kur gimė dukra Donna. 1935 m. šeima grįžo į Lietuvą, kur perėmė anksčiau pirktą ir nuomotą ūkį Suosto miestelyje, netoli Latvijos sienos. Sovietams užėmus Lietuvą 1940 m., Barboros vyras Jonas su dukra, abu Amerikos piliečiai, buvo amerikiečių diplomatų raginami grįžti į Ameriką. Jie siūlė vienerių metų sūnui Joneliui, taip pat Amerikos piliečiui, pasilikti su mama, kad jai būtų lengviau gauti vizą į Ameriką, nes ji buvo Lietuvos pilietė. Vizos Armonienė ne tik kad negavo, bet 1948 m. su sūnumi ir tūkstančiais kitų lietuvių buvo ištremta į Sibirą. ,,Leave Your Tears in Moscow” pasakoja jos išgyvenimus Sibire, vėliau Lietuvoje, kur ji grįžusi iš tremties gyveno be leidimo.

D. Armonienė papasakojo, kaip 20 metų Barboros vyras su dukra nesėkmingai mėgino gauti leidimą savo žmonai ir sūnui atvykti į Ameriką. 1959 m. JAV lankantis sovietų vadovui Nikita Chruščiov, Donna, padedama ,,Cleveland Press” laikraščio leidėjų ir Pennsylvania valstijos gubernatoriaus, prisistatė Chruščiov per renginį Pittsburgh mieste ir viešai, krašto televizijai rodant, paprašė jo paleisti jos mamą ir brolį. Chruščiov, kuris savo viešnagės Amerikoje metu teigė, kad sovietų tikslas yra ,,taikus sugyvenimas”, viešai pažadėjo šeimą sujungti. Šeima susitiko po 20 metų, 1960 m. kovo mėnesį, Kopenhagos oro uoste.

D. Armonienė sakė, jog jos uošvė buvo labai kukli ir maloni moteris, džiaugėsi, galėjusi kurti keramikos dirbinius, siųti, lankytis pas draugus ir pažįstamus. Ji išgyveno iki beveik 100 metų – mirė tris dienas prieš savo gimtadienį, 2008 m. Kalėdų dieną.

Maloniai šypsodamasi, Dalia atsakė į klausimą, kaip ji pati tapo Armoniene. Jos tėvas dr. Algirdas Nasvytis bendradarbiavo su Barbora Armoniene, ruošiant jos atsiminimus anglų kalba. Tad Dalia ne kartą lankėsi pas Armonus, o šie – pas Nasvyčius. Po truputį jos ir Jono draugystė išaugo į meilę, jie susituokė 1996 m. balandžio mėnesį. Dalia pristatė savo vyrą Joną, kuris nuoširdžiai padėkojo svečiams už jų dalyvavimą.

Programai pasibaigus, svečiai dalinosi mintimis, vaišinosi skaniais užkandžiais, sveikinosi su Jonu ir Dalia, kurie pasirašė linkėjimus gausiai dalyvių nupirktose knygose. Armonų pageidavimu pusė pajamų už knygas skirta Lietuvių namų augančiai istorinei bibliotekai.

50 metų sukaktuvinį leidinį ,,Leave Your Tears in Moscow” galima įsigyti internete Amazon.com, taip pat ,,Barnes & Noble” ,,Kindle” ir kitose elektroninėse versijose.   

Algis Rukšėnas – žurnalistas, kelių knygų autorius, leidyklos ,,Meridia Publishers” atstovas.                         


ruks

Jonas ir Dalia Armonai su ,,Meridia Publishers” atstovais: kairėje Paulius Rukšėnas, dešinėje – Algis Rukšėnas.
ruks
ruks
Dalis svečių 50 metų sukaktuvinio leidinio pristatymo metu. Algio Rukšėno nuotr.