kopnceret
Vilniaus styginių kvarteto atlikėjams gėles įteikia iš Fort Mayers atvykusi Zita Siderienė.

Pasisekęs Vilniaus styginių kvarteto koncertas Lietuvių klube

ELVYRA VODOPALIENĖ

Gražiai išspausdinta reklama visus kvietė atsilankyti Vilniaus styginių kvarteto koncerte vasario 1 d. 4 val. po pietų St. Petersburg Lietuvių klube. Šį koncertą ruošė Lietuvos Respublikos garbės konsulas Algimantas Karnavičius, kartu su St. Petersburg Lietuvių klubo Kultūros būreliu. Tad po lietuviškų šv. Mišių visi vyko į Lietuvių klubą ne tik papietauti, bet ir pasiklausyti koncerto.

Ši saulės spindulių šildoma, nuostabiai graži sekmadienio popietė prasidėjo tikrai įspūdingai, nes Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo svečiai: klebonas br. kun. Augustinas Simanavičius, OFM iš Toronto, klebonas kanauninkas Vytas Memėnas iš Joliet, IL kartu su Šv. Kazimiero Misijos klebonu kanauninku Bernardu Talaišiumi ir kun. dr. Matu Čyvu.

Atvykę į Lietuvių klubą galėjo matyti gana daug atvažiavusių svečių, ir ne tik pietauti, bet ir paklausyti šio garsaus styginių kvarteto koncerto. Po pietų svečiams buvo išdalintos koncerto programos, kurias puošė atlikėjų nuotraukos, taip pat trumpos kvarteto ir atliekamų kūrinių kompozitorių biografijos, kūrinių pavadinimai. Lietuvių klubo pirmininkė Vida Meiluvienė pasveikino visus svečius ir pakvietė LR garbės konsulą Karnavičių supažindinti svečius su Vilniaus styginių kvarteto nariais.

Garbės konsulas paminėjo, kad šis kvartetas įsisteigė 1965 metais, o 1972 metais tarptautiniame styginių kvartetų konkurse, kuris įvyko Lježe, Belgijoje, buvo apdovanotas aukščiausiu atžymėjimu. 1973 metais kvartetui suteiktas Vilniaus kvarteto vardas. Kvartetas yra gavęs ir kitų apdovanojimų, vienas iš kurių buvo Lietuvių Fondo kultūrinėmuzikinė dr. Antano Razmos vardo premija, įteikta 2002 metais. Garbės konsulas supažindino svečius ir su kvarteto atlikėjais. Pirmasis smuikas – Audronė Vainiūnaitė, kompozitoriaus Stasio Vainiūno duktė. Mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje prof. Viktoro Radovičiaus ir Maskvos konservatorijoje, Davido Oistracho klasėse. Apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. Kvartete griežia nuo 1965 m. Yra Lietuvos muzikos akademijos profesorė.

Antrasis smuikas – Artūras Šilalė. Mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje, prof. Jono Urbos klasėje, kvartete griežia nuo 1999 m.

Altas – Girdutis Jakaitis. Mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje pas Evaldą Vyčiną ir prof. Petrą Radzevičių. Kvartete griežia nuo 1996 m.

Violončelė – Augustinas Vasiliauskas. Mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje pas prof. Domą Svirskį ir Maskvos konservatorijos profesorius. Taip pat apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. Kvartete griežia nuo 1970 m. Yra Lietuvos muzikos akademijos profesorius.

Garbės konsulas paminėjo, kad šis kvartetas groja apie 80 koncertų į metus ir yra apkeliavęs Europą, Afriką, Pietų Ameriką ir Aziją, išleidęs daugiau kaip 40 plokštelių ir kompaktinių plokštelių (CD). Karnavičius taip pat priminė, kad po koncerto bus galima jų įsigyti. Po šio supažindinimo jis pakvietė Vilniaus styginių kvartetą atlikti programą.

Pirmoje programos dalyje buvo sugrotos Fraz Schubert ir Osvaldo Balakausko kompozicijos. Puikus susigrojimas ir technika sužavėjo žiūrovus. O Cleveland miesto milijoninio tiražo laikraštis ,,The Plain Dealer”, kuriame buvo išpausdinta muzikos kritiko Donald Rosenberg recenzija apie Vilniaus styginių kvarteto koncertą, taip rašo: ,,Vilniaus styginių kvartetas savo atliekamuose kūriniuose itin daug dėmesio kreipia į daugybę subtilybių, kurias norint išgirsti reikia labai gerai įsiklausyti; tačiau ansamblis puikiai jaučia judesį ir atliekamo kūrinio struktūrą… Kiekvienas kvarteto koncertas yra tarsi persmelktas gyvybės. Audronės Vainiūnaitės pirmasis smuikas atlieka puikias frazuotes, o jos kolegos griežia vieningai…”

Tas pats kritikas apibūdino ir šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus Osvaldo Balakausko ,,Antrąjį styginių kvartetą”, kuris, pasak kritiko, yra ,,beveik styginių technikos leksikonas”. Kritikas toliau teigė, kad ,,Smuikininkai A. Vainiūnaitė ir Artūras Šilalė, altininkas Girdutis Jakaitis ir violončelininkas neprilygstamai pateikia muzikinę medžiagą, ją skaidriai detalizuodami, atrasdami Balakausko kūrinio paslaptį ir stebuklą.” Šios citatos yra paimtos iš internetinio puslapio ,,Bernardinai.lt” straipsnio ,,Vilniaus kvarteto gastrolių JAV pabaigai – puiki recenzija”.

Antroje dalyje išgirdome kompozitoriaus Maurice Ravel kompoziciją. Ši kompozicija buvo švelnesė ir subtilesnė. Galima buvo žavėtis atlikėjų meistriškumu. Pabaigai, po visų plojimų, dar sugrįžę į sceną muzikantai pagrojo Juozo Naujalio ,,Svajonę”, kuri, kaip Inga Jankauskienė savo straipsnyje ,,Pirmieji lietuvių styginiai kvartetai” rašė, ,,Svajonė” – tai ,,lyriška, romantiška ir svajingai skambanti pjesė”. Tuo buvo užbaigta įspūdinga Vilniaus styginių kvarteto programa.

Po koncerto atlikėjai buvo apdovanoti gėlėmis, kurias įteikė Dana Mažeikienė, Aldona Stasiukevičienė ir iš Fort Mayers atvykusi Zita Siderienė. V. Meiluvienė padėkojo koncerto atlikėjams ir svečiams ir visus pakvietė pabendrauti prie vaišių stalo.
koncertas

St. Petersburg Lietuvių klubo pirmininkė Vida Meiluvienė su Garbės konsulu Algimantu Karnavičiumi džiaugiasi pasisekusiu Vilniaus styginių kvarteto koncertu. 

Elvyros Vodopalienės nuotr.