Ištiesdami ranką paliečiame širdį!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 14-toji – Valentino diena – savo mylimosios ar mylimojo vienos dienos pagerbimas. Prieš akis ir vėl raibuliuoja rožių puokštės, egzotiški šokoladai, svaiginantys kvepalai, liepsnojantis židinys su šampano taure. Tai įvaizdžiai, prie kurių esame daugiau ar mažiau pripratę. Prekybos pasaulis tą dieną ne tik palaiko, bet ir skatina kuo daugiau pirkti, keistis dovanėlėmis, sveikinimo atvirukais ir t.t. Tai gražus paprotys, kur meilė ir pagarba pražįsta, bet gal per greitai nuvysta. O nuvysti neturėtų.

Su meile ir draugyste susijusias mintis reikia puoselėti ir stengtis, kad jos truktų kuo ilgiau – visiems metams. Internete užtikau keletą tokių paskatinimo galimybių. Su jomis susipažinkime ir sau pritaikykime visiems metams.

Duokime daugiau, negu iš mūsų tikimasi ir duokime nuotaikingai… Susituokime su asmeniu, su kuriuo(ia) patinka kalbėtis – su laiku pasikalbėjimo dovana pasidarys tiek pat svarbi, kaip ir kiti sugebėjimai. Netikėkime viskuo, ką girdime. Neišleiskime visko, ką turime. Nemiegokime kiek tik norime. Kai sakome ,,Aš tave myliu!”, sakykime tai iš širdies. Tardami ,,Atsiprašau!” žiūrėkime kitam į akis. Tikėkime meile iš pirmo žvilgsnio. Niekada nesijuokime iš kitų sapnų – nieko nesapnuojantys mažai ką turi. Mylėkime giliai ir aistringai; tai darydami galime būti užgauti, tačiau tai yra vienintelis būdas gyventi visavertį gyvenimą. Nesutariant kovokime šviesiai-tiesiai. Neprasivardžiuokime. Neteiskime žmonių, atsižvelgdami į jų giminę. Kalbėkime lėtai, bet galvokime greitai. Jei kas klausia klausimą, į kurį nenorime atsakyti, nusišypsokime ir atsakykime: ,,Kodėl jūs norite žinoti?…” Atsiminkime, kad didelė meilė ir dideli pasiekimai reikalauja didelės rizikos. Kai kitas nusičiaudo, sakykime ,,Į sveikatą!” Pralaimėjus nepražiopsokime ten slypinčios pamokos. Atsiminkime pagarbą sau bei kitiems ir atsakomybę už visus savo veiksmus. Neleiskime mažiems nesusipratimams pažeisti didelės draugystės. Suvokę klydę, tuoj pat bandykime tai pataisyti. Šypsokimės, kai atsiliepiame telefonu – skambintojas tai girdės mūsų balse. Praleiskime šiek tiek laiko vieni. Turbūt pats svarbiausias iš šių patarimų yra šis: Tikras draugas yra tas, kuris, ištiesdamas mums ranką, paliečia mūsų širdį.

2010 metų pabaigoje ,,Lithuanian Mercy Lift” (LML) išsiuntė turbūt jau paskutinį bendralaiškį savo rėmėjams ir draugams. Per praėjusius 20 metų ši organizacija ištiesė savo ranką ir palietė daug širdžių Lietuvoje. Per tą laiką pasiųsta 125 mln. JAV dol. vertės vaistų bei gydymo reikmenų. Grynais Lietuvoje išleista 1,690,425 dol., papildomai nupirkti 4 ligonius vežioti automobiliai.

Bendralaiškyje rašoma, kad buvo išsiųsta 612 keturiasdešimties pėdų ilgio talpintuvų. Prie persiuntimo išlaidų padengimo prisidėjo ir kitos organizacijos. Grynais pinigais buvo skirta įvairios sumos autizmui, krūties vėžio išvengimui, dantų priežiūrai, cukraligei, sveikatos ir aplinkos švietimui, ŽIV/AIDS gydymui, interneto ryšiui. Taip pat skirtos lėšos medicinos įrangai, jos remontui ir patobulinimams, naujagimių priežiūrai, vaistams ir reagentams, savižudybių išvengimui, džiovos profilaktikai ir gydymui, regėjimo patikrinimui. Visa tai smulkiau aprašyta tinklalapyje www.lithuanianmercylift. org, socialiname interneto tinkle ir ,,Facebook’’.

Pirminis LML tikslas buvo padėti Lietuvos sergantiems ir slaugomiems žmonėms krizės metu. Taip pat norėta padėti sutvirtinti Lietuvos sveikatos sistemą po Sovietų Sąjungos sugriuvimo. ,,Pasiekėme, kad ir valdžia, ir medikai pasiryžo pagerinti Lietuvos sveikatos sistemą”, – rašoma bendralaiškyje. Jo pabaigoje pranešama, kad LKL nutarė užsidaryti ir šiuo laišku paskutinį kartą prašo aukų. Rašoma, kad užtruks daugiau nei metus organizaciją uždaryti. ,,Tie, kuriems esate padėję Lietuvoje, yra labai dėkingi už Jūsų paramą” – baigia LML vykdomasis komitetas.

Noriu pagarbiai paminėti visus bendralaiškio paraštėje išvardytus tarybos bei valdybos asmenis: prezidentę Aušrinę AE Karaitis, viceprezidentę Aušrelę Sakalaitę, iždininkę Gražiną Kasparaitis, sekretores Laimą Jurkūnienę ir Gražiną Kasparaitis. Direktorių tarybai pirmininkauja Jurgis G. Lendraitis; vykdomoji direktorė yra Viligailė Lendraitienė; Sveikatos mokslo programų direktorė – Pranė M. Šlutas, RN. Kiti nariai: Petras Jokubauskas, Virginija Jokubauskienė, Nijolė Bauža Lass, Angelė Dirkis, Raminta Vaitėnas Jacobs, Leonidas Ragas, DDS, Virga Rimeikienė ir Vacys Šaulys.

Išvardintieji ir šimtai kitų daugelį metų per Atlantą tiesė savo rankas ir palietė gausybę širdžių Lietuvoje. Mintyse kyla simboliška skulptūra, kur rankos siekiančiai kyla į viršų ir paliečia širdį. Tebūna tai savotiškas Valentino dienos ,,Oskaras”, kuris užtarnautai priklauso savo veiklą bebaigiančiai LML.