phil
Kūčių pietų metu susirinkusieji gardžiavosi skaniais patiekalais


Philadelphia, PA

Kiekvienas naujas namo šeimininkas tvarkosi savaip

Vieniems trypčiojant vietoje ir dūsaujant, kad JAV Lietuvių Bendruomenė praranda savo gyvybingumą, kiti dirba, ieško, dalijasi savo patirtimi ir taip tik dar kartą parodo, kad norintys dirbti visada randa tam laiko, būdų, bendraminčių. Šįkart apie bandymus pagyvinti apylinkės veiklą kalbamės su JAV Lietuvių Bendruomenės Philadelphia apylinkės valdybos pirmininku Mariumi Vilemaičiu.

– Kas vyksta Philadelphia apylinkės padangėje?

– Kai iki šiol kas užduodavo šį klausimą, dažniausiai atsakydavau ,,Nieko ypatingo”, tačiau praėjusią savaitę prisėdęs rašyti metinės ataskaitos Bendruomenės nariams supratau, kad vis dėlto Philadelphia apylinkėje vyksta nemažai veiklos. Tik gal ne visada ir apie viską kiekvienas žinome. 2011 m. lapkričio pradžioje vykusioje Philadelphia mugėje mūsų valdyba rengė vakarėlį, kurio metu pristatėme atnaujintą apylinkės internetinį puslapį. Pristatymui sukūrėme vaizdo klipą, kurio svarbiausia žinia buvo tokia – ,,Mūsų yra per daug, kad liktume nepastebėti”. Šia žinute kvietėme visas Philadelphia apylinkėse veikiančias organizacijas daugiau skelbti apie save ir savo veiklą. Nežinau, ar tai – tik sutapimas, ar jau pirmasis to rezultatas, bet mūsų rengiamame Nepriklausomybės paskelbimo ir atkūrimo minėjime (Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją minime vienu metu) mielai sutiko dalyvauti visi kviesti kolektyvai ir žmonės.

Atrodo, prigyja tradicija rengti lietuviškų filmų peržiūras. Pavasarį planuojame surengti keletą renginių, kuriuose Bendruomenės nariai galės tiesiog susirinkti ir pabendrauti. Mes, kaip valdyba, norime prisidėti prie pavasarį Tado Brusoko organizuojamo futbolo turnyro jaunimui. Taip pat galvojame apie paprastą iškylą gamtoje, kur galėtų susirinkti visų amžiaus grupių lietuviai. Yra ir daugiau sumanymų, tačiau jie jau greičiausiai turės palaukti vasaros.

– Kaip sekasi naujai apylinkės valdybai?

– Nors jau praėjo pusė metų nuo naujos valdybos išrinkimo, iš tiesų tik dabar pradedame jausti, kad įsibėgėjame. Aš pats esu naujokas ne tik valdyboje ar Philadelphia apylinkėje – į Jungtines Valstijas atvykau tik prieš porą metų. Gerai, kad sulaukiame pagalbos iš buvusios valdybos ar kitų ,,senbuvių”. Kaip ir kiekvienas naujas namo šeimininkas įsikėlęs daro pertvarkymus pagal save, nepaisant, kaip bebūtų gerai tas namas sutvarkytas, taip ir mes, naujoji valdyba, skyrėme itin daug laiko ir dėmesio kai kuriems patvarkymams. Esu informacinių technologijų žmogus, todėl pradėjome nuo to, kad didžiąją dalį bendravimo perkėlėme į virtualią erdvę, ten iškeliavo ir visi apylinkės dokumentai. Atnaujinome internetinį puslapį (www. phillylac.org), kadangi tam turime savanorių. Susitinkame tik tuomet, kai yra tikrai būtina.
 
– Minėjote, kad šiemet Nepriklausomybės minėjimo šventę ruošiate kartu su kitos apylinkės žmonėmis?

– Kovo 11 dieną planuojame paminėti Nepriklausomybės paskelbimo ir atkūrimo šventes. Bus keletas nedidelių, tačiau tikrai įdomių naujienų. Visų pirma šis minėjimas vyks kartu su Centrinio New Jersey LB apylinkės žmonėmis. Jau kelinti metai, kaip mes garsiai pavydime šiai apylinkei dėl jų rengiamų Joninių, o jų žmonės prisipažino, kad jie norėtų tokių senų ir gilių Nepriklausomybės dienos minėjimo tradicijų, kokias turi Philadelphia apylinkė. Taigi po trumpo abiejų apylinkių valdybų pokalbio sutarėme, kad reikia pabandyti surengti bendrą renginį ir apsikeisti tuo, ką turime geriausio. Centrinė New Jersey apylinkė mielai sutiko prisijungti prie mūsų rengiamo Nepriklausomybių dienų minėjimo, o mes per Jonines vyksime džiaugtis jų švente. Kadangi esu suvalkietis, džiaugiuosi, kad su tomis pačiomis energijos sąnaudomis pavyks pasiekti dvigubo rezultato.

Kita maloni detalė – kasmet teikiamoms Bendruomenės narių padėkoms nusprendėme apdovanojimus gaminti Lietuvoje. Šios padėkos teikiamos žmonėms, kurie yra daug prisidėję prie lietuvybės išlaikymo Philadelphia apylinkėje. Sprendimą priimti buvo paprasta, nes vėl radome tokį sprendimą, kuomet laimi visi. Visų pirma padėkos statulėlė, pagaminta lietuvių amatininkų iš lietuviško ąžuolo, apdovanotiems žmonėms galės savotiškai priminti Lietuvą. Prie statulėlės kūrimo prisidėjo ir lietuvių menininkė Sigita Stravinskaitė, gyvenanti Philadelphia, taigi apjungėme profesionalų pajėgas. Antra – jeigu apdovanojimus būtume pirkę vietoje, išlaidos būtų buvusios žymiai didesnės. Ir trečia – vien dėl statulėlės kūrybos ir prototipų gamybos buvo ne kartą susitikta, kalbėta bandant ieškoti geriausių sprendimų. Kitaip sakant, vyko tiesioginis bendravimas – vienas pagrindinių Bendruomenės veiklos tikslų.

Kitą renginio detalę vėl nulėmė noras padaryti kažką kitaip nei iki šiol ir suvalkietiškas taupumas. Nusprendėme daryti dinamines dekoracijas, pasitelkiant vaizdo projekcijas. Nuskambės gal keistai, tačiau JAV Lietuvių Bendruomenėje dar teks palaukti keturmačių projekcijų, arba kitaip vadinamos išplėstinės realybės, kurios Lietuvoje sėkmingai tampa tradicija ir kurias nuolat su pasididžiavimu rodau savo kolegoms, pasakodamas apie Lietuvą. Labai norėčiau tokias projekcijas panaudoti dar šiais metais.
 
– Esate sakęs, kad numatę tiesti tiltus ir su Lietuva, ir su kitomis Bendruomenėmis. Kaip sekasi?

– Nuo pat pradžių ieškojau sprendimų, kaip plėsti bendravimą, nepaisant geografinių atstumų. Mano manymu, šiuo metu atstumas daugeliu atvejų neturėtų turėti didelės įtakos. Todėl ,,Drauge” perskaitęs naujametinį palinkėjimą tiesti tiltus nudžiugau, kad tai – ne vien mano sumanymas. Pirmieji rezultatai jau yra. Kaip minėjau, su Centrinio New Jersey apylinkės žmonėmis rengiame šventę kovo 11 dieną ir Jonines. Mokyklėlėje jau ruošiame istorijos ir literatūros pamokas, kurias ves mokytojai iš Lietuvos, panaudojant vaizdo konferencijas. Kovo 10 d. JAV LB Detroit apylinkėje (Michigan valstija) vyksiančio JAV LB apylinkių valdybų pirmininkų suvažiavimo įrašus transliuosime iš Philadelphia apylinkės internetinio puslapio (gaila, kad vis dar nepavyksta įtikinti kitų oficialių susirinkimų, suvažiavimų organizatorių pasinaudoti tokia galimybe). Noriu, kad išeivija su Lietuva palaikytų ryšį ne tik rengiant pramogas, bet ir prisidėdama materialine pagalba. Tokios pagalbos pavyzdys – prieš praėjusias Kalėdas Philadelphia apylinkės Bendruomenė prisidėjo prie Lietuvoje rengiamo projekto ,,Vaikų svajonės”.

Esame numatę stiprinti ryšius ir Bendruomenės viduje. Esu pastebėjęs, kad nemažai Bendruomenės narių turi privačius verslus, kurių teikiamos paslaugos ar prekės yra įdomios ir kitiems Bendruomenės nariams, tik ne visi apie jas žino, todėl tokios informacijos paskleidimas padėtų Bendruomenės narių verslui. Keliose gretimose apylinkėse jau tampa tradicija ir darbo skelbimai.
 
Ar šiemet dalyvausite projekte ,,Vaikų svajonės”?

– Kaip jau minėjau, praeitais metais Philadelphia Bendruomenė prisidėjo prie šio projekto. Kol kas nežinau, kaip šiemet pavyks. Žinoma, siūlysiu, kad tai vyktų Bendruomenės mastu. Nežinia, kaip pavyks, tačiau dėl vieno neabejoju – pats asmeniškai tikrai dalyvausiu projekte.

– Linkime sėkmės Jums ir visiems Philadelphia Bendruomenės žmonėms.

Kalbėjosi Loreta Timukienė

phil
Philadelphia mugėje lankytojus linksmino muzikantai

phil

Užgavėnės V. Krėvės mokyklėlėje. M. Vilemaičio nuotr.