Ramūnas Girnius, Mirga Girniuvienė ir Giedrė Stankūnienė tvarko knygas. Dalės Lukienės nuotr.


Dideli darbai ALK’os bibliotekoje

MIRGA GIRNIUVIENĖ

2012 m. birželį Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALK’os) biblioteka prisijungė prie Lietuvos nacionalinės bibliotekos (LNB) bibliografinės sistemos LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema). Apsilankę LIBIS internetinėje svetainėje (www. libis.lt.) pamatysite, jog, kartu su Akmenės raj., Alytaus J. Kunčino, Alytaus raj., Birštono ir likusiomis Lietuvos viešomis bibliotekomis, ALK’os biblioteka yra „išplėstinės paieškos” sąraše – ketvirta iš eilės pagal raidyną.

Įdiegus LIBIS, prasidėjo ALK’os knygų katalogavimo ir tvarkymo darbas. Sukurta ALK’os bibliotekos komanda, kuriai priklauso Ramūnas ir Mirga Girniai, Dalė Lukienė, Vėjūnė Svotelytė, Giedrė Stankūnienė ir Jonas Stundžia. Komanda jau sukatalogavo ir į lentynas pagal lentynų skirstukus sudėjo daugiau nei 5,000 knygų.

Katalogavimo darbas sparčiai žengia pirmyn iš dalies dėl to, kad dauguma komandos narių yra profesionalūs bibliotekininkai. Dalė Lukienė, baigusi University of Maryland su bibliotekininkystės mokslų magistro (MLS) laipsniu, 17 metų dirbo National Library of Medicine. Giedrė Stankūnienė studijavo bibliotekininkystę Queens College of the University of New York, kur gavo Master of Library Science (MLS) laipsnį. Ji dirbo bibliotekininke įvairiose bibliotekose, devynerius metus vadovavo Greenwich Educational Research Library, CT. Vėjūnė Svotelytė ėjo kataloguotojos pareigas Library of Congress. Jonas Stundžia, studijavęs archyvavimą, dabar yra Lawrence miesto Istorijos komiteto pirmininkas. Jis jau daug metų kaupia archyvinę medžiagą ir rūpinasi, kad būtų išsaugotas Lawrence miesto (kuriame ir prasidėjo ALK’a) bei apylinkių lietuvių kultūrinis paveldas.

Katalogavimas vyksta žaibišku greitumu dar ir todėl, kad komanda gali kopijuoti LNB jau sukurtus knygų aprašus. O daugiau nei 95 proc. ALK’os knygų jau yra aprašytos Lietuvos sistemoje. Taigi, kas paprastai užtrukdavo vieną dieną, dabar komandai neprireikia net pusvalandžio.

Pagaliau, prie sklandaus darbo prisideda ir tai, kad ALK’os bibliotekos komanda gavo puikią mokytoją bei susilaukė puikios techninės pagalbos. Šias paslaugas suteikė UAB „Sintagma” (priklausanti „Asseco” grupei), kuri sukūrė ir techniškai aptarnauja LIBIS. „Sintagma” atsiuntė mokytoją Viktoriją Šateikienę, o techninės pagalbos komandai vadovavo Jaroslavas Klimaševskis.

Kadangi dalis komandos gyvena toli nuo Putnam, CT, buvo surengtos katalogavimo stovyklos. Vėjūnė ir Dalė atvažiavo iš Washington, DC apylinkių, o Giedrė – iš pietvakarinio Connecticut. Komandos narės praleido savaitę puikioje ALK’os gamtoje, kur jas svetingai priėmė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolės. Arčiau gyvenantys komandos nariai (Ramūnas, Mirga ir Jonas) ketvirtadienius praleidžia kataloguodami ir dėdami knygas į lentynas.

Kodėl bibliotekos komanda aukoja savo brangų laiką? Visi jos nariai jaučia pasitenkinimą, kad atlieka reikšmingą darbą, remdami lietuvišką kultūrą išeivijoje. Be to, darbas teikia džiaugsmą. Giedrė taip sakė: „Labai įdomu ir malonu priklausyti ALK’os bibliotekos komandai, nes manau, kad prisidedu nors bent lašeliu prie labai svarbaus darbo. Taip pat tai yra puiki proga susipažinti su literatūra, kurios nepažinojau, kuri buvo sukurta Amerikoje Lietuvos pirmos nepriklausomybės metu. Tai Amerikos lietuvių indėlis padedant naujajai Lietuvos Respublikai. Taip pat įdomi begalinė literatūra, kuri plaukė iš DP lagerių ir iš užsienio sovietų laikais.”

Prieiti prie dabartinio taško ALK’ai nebuvo lengva. ALK’ą valdančios JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) vadovybė jau daug metų ieškojo tinkamos bibliotekos sistemos. Buvo išbandyta Library of Congress sistema, bet ji pasirodė labai sudėtinga – vienai knygai sukataloguoti prireikė pusės dienos ar daugiau. Buvo išbandyta ir paprastesnė sistema, bet ši, kaip ir Library of Congress sistema, neleido naudoti lietuviško raidyno. Net ir su paprastesne sistema uoliai dirbdamas bibliotekininkas tegalėjo vos 10 knygų per dieną sukataloguoti.

 2000 m. pirmame dešimtmetyje Lietuvoje atsirado LIBIS bibliotekos sistema. Ją sukūrė LNB struktūrinis padalinys LIBIS centras ir informatikos įmonė „Sintagma”. Ji taip pat sukūrė Mokyklų bibliotekų sistemą (MOBIS), labai panašią į LIBIS, kurią neseniai įsigijo Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje.

LKMA vadovybė nutarė įsigyti LIBIS. Anot LKMA sekretorės Dalės, „LIBIS buvo pats palankiausias variantas dėl svarbių priežasčių. Būtent dėl lietuviško raidyno naudojimo ir dėl to, kad jau visos lietuviškos knygos ten sukataloguotos ir aprašus galima tiesiog nukopijuoti – jų nereikia iš naujo kurti, taip sutaupant daug laiko.”  2010 m. pabaigoje Dalė, kuri yra ne tik LKMA sekretorė, bet ir JAV LB Krašto valdybos Archyvų komiteto pirmininkė, gavo LNB direktoriaus Renaldo Gudausko sutikimą, kad JAV bibliotekos, archyvai ir muziejai, archyvuojantys ir tvarkantys lietuvių išeivijos dokumentus, naudotųsi vieninga šių dokumentų traktavimo, tvarkymo bei standartizavimo metodologija, jau sukurtais programiniais produktais bei šį turinį saugančiomis informacinėmis sistemomis, pavyzdžiui, LIBIS ir VEPS.

2012 m. kovą LKMA pirmininkė Mirga Girniuvienė, tarpininkaujant Vilniaus universiteto muziejaus direktoriui Ramūnui Kondratui, susitiko su „Sintagmos” gen. direktoriumi Albertu Šermoku ir susitarė dėl kainos bei reikiamų paslaugų apimties. Aptarus ALK’os poreikius bei padėtį, nuspręsta, jog geriausia būtų ALK’ai naudotis ne tik LIBIS programine įranga, bet ir LNB duomenų baze, taip tampant LNB sisteminiu padaliniu. Šermokui gavus LNB sutikimą, kad ALK’a gali savo knygų aprašus saugoti LNB duomenų bazėje, jau nebeliko jokių kliūčių projektui judėti į priekį. Todėl nuo šiol LIBIS lankytojas LNB bibliotekų sąraše ras ir ALK’os biblioteką.

ALK’os bibliotekoje yra daugiau nei 30,000 knygų. Todėl bibliotekos komanda ieško naujų narių, kurie galėtų, susipažinę su LIBIS sistema, padėti tvarkyti ALK’os knygas. Susidomėję kreipkitės į Mirgą Girniuvienę (mgirnius@hotmail .com) arba Dalę Lukienę (dalelukas@verizon.net). Jei norite daugiau sužinoti apie LKMA ir ALK’ą, kviečiame apsilankyti www.lkma.org.