AA ir ,,Al-Anon”

Tėvas ANTANAS SAULAITIS, SJ

Kas savaitę „Chicago Tribune” laikraštis išleidžia pietvakarių priedą, kuriame visuomet būna vienas ar du skyreliai su galimybėmis ar siūlymais savanoriauti ir dalyvauti savigalbos būreliuose bei įvykiuose. Gaunu ir savo tėviškės miestelio (20,000 gyventojų) savaitraštį su bažnyčių tvarkaraščiais, renginėliais, savigalbos ir savanorystės kalendoriumi.

Visų savanoriškų savigalbos būrelių bei judėjimų pradžia ir įvaizdis yra Anoniminiai alkoholikai (AA). Čikagiškis, dabar lemontiškis, AA būrelis renkasi Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) sekmadienio ir trečiadienio vakarais. Šis būrelis padėjo Lietuvoje skleisti AA mintį ir praktiką, išvertė AA pagrindines knygas, kurias siuntė ir gabeno į Lietuvą dar prieš Atgimimą.

Prieš keletą metų Vilniuje susibūrė pirmasis „Al-Anon” būrelis, anoniminis būrelis asmenų, šeimoje turinčių ar turėjusių alkoholiui priklausomybę turintį narį, pagaliau bursis tokia lietuviška grupė ir Lemont. „Alanonas” siekia suburti ir palaikyti asmenis, kurių gyvenimą paveikė vaikystė priklausomybę alkoholiui turinčioje šeimoje, taip pat šeimos narius bei artimuosius, dabar gyvenančius su priklausomybę turinčiu asmenimi – tiek blaiviu, tiek dar geriančiu.

Grupelėje žmonės pasidalija savo jausmais, išgyvenimais, patirtimi, palaikydami vieni kitų viltį, susipažindami su „Alanono” dvylika žingsnių programa, išaugusia iš pradinės AA programos. Dalyvavimas, aišku, yra anoniminis ir konfidencialus. Tai, kas kalbama susirinkime, lieka susirinkime. Vietinių susirinkimai angliškai vyksta jau daug metų, veikia atskira programa paaugliams – „Alateen”.

Kas žmones traukia ir atveda į „Alanono” būrelius? Pats pirmasis žingsnis būna supratimas, kad nesugebu pats/pati susitvarkyti su šiuo rūpesčiu, šeimoje ar savo gyvenime. Didelė paguoda, kai nesi vienas, viena. Kartais žmogus net sąmoningai nesuvokia, kiek jis/ji yra įvelti į artimo žmogaus priklausomybę. Studijuodami šiuos dalykus išmokstame paprasčiausią bendros priklausomybės atvejį: vyras geria, žmona skambina į darbą, kad neateis, nes serga ar turi dalyvauti pusbrolio laidotuvėse. Šeima stengiasi save apsaugoti nuo kalbų bei nelaimių, bet taip palengvina priklausomybę turinčio gėrimą ir atitolina nuo pasekmių. Šeimoje atsiranda manipuliacija jausmais ir kitais būdais.

AA, „Alanono” ir „Alateen” programoje vienas iš svarbių dėsnių yra pasitikėjimas Aukščiausia jėga, lietuviškai tariant, Dievu (kaip žmogus besuprastų dievybę) ir Dievo pagalba. Meldžiame tos pagalbos mums visiems, ypač susibursimam lietuviškam „Alanono” būreliui.

Pirmą kartą „Alanonas” – anoniminis būrelis asmenų, šeimoje turinčių ar turėjusių alkoholiui priklausomybę turintį narį, rinksis kovo 6 d., sekmadienį, 7 val. vak. Pasaulio lietuvių centre. Susirinkimas atviras, vyks lietuvių kalba.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ – Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos kunigas.