Artėja JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai

udrysMažiau ar daugiau besidomintys lietuvių gyvenimu šiapus Atlanto žino, kad čia gyvenančius aktyvius tautiečius bendrai prasmingai veiklai telkia JAV Lietuvių Bendruomenė. Jos veiklos gaires numato Taryba, renkama kas treji metai. Šių metų gegužės mėnesį vyks rinkimai, kurių metu bus renkama 60 Tarybos narių. Išsamiau apie rinkimus sutiko papasakoti JAV LB Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Janina Udrienė.

– Kaip, kada ir kur vyks rinkimai į JAV LB XX Tarybą?

– JAV gyvenantys lietuviai, priklausantys JAV Lietuvių Bendruomenei, yra padalinti į dešimt apygardų. Gavusi prašymą iš Vyriausiosios rinkimų komisijos, kiekviena apygardos valdyba susisiekia su tos apygardos LB apylinkėmis. Kiekviena apylinkė bus prašoma sudaryti rinkimų komisiją, kuri bus atsakinga už rinkimų vykdymą toje apylinkėje. Pvz., Ohio apygardoje veikia penkios apylinkės. Kiekviena tos apygardos apylinkė sudarys savo rinkimų komisiją. Dešimt tos apylinkės narių gali siūlyti toje apygardoje gyvenančius kandidatus. Kandidatai turi raštiškai sutikti kandidatuoti. Visose tos apygardos apylinkėse pasiūlyti kandidatai bus įtraukti į bendrą tos apygardos kandidatų sąrašą. Kandidatų skaičius neribojamas, bet kiek jų bus išrinkta į Tarybą, priklausys nuo toje apygardoje balsavusiųjų skaičiaus, nes pagal gautą balsų skaičių Tarybos nariai apygardoms paskirstomi proporcingai nuo apygardoje ir visose Jungtinėse Valstijose balsavusiųjų skaičiaus.

Trys apygardos apima apylinkes ir lietuvius, gyvenančius daugiau negu šešiose valstijose. Kad Taryboje būtų atstovaujama kiek galima daugiau JAV LB apylinkių iš įvairių vietovių, tos didelės apygardos yra suskirstytos į rinkiminius rajonus. Taip sudaromos geresnės galimybės balsuoti už pažįstamus vietinius kandidatus. Rinkimai taip vykdomi jau daugelį metų.

Rinkimams svarbios datos:
Registracijos vajus balsuotojams:
Internetu: nuo kovo 1 d. iki balandžio 7 d.
Apylinkėse asmeniškai arba paštu: nuo kovo 1 d. iki gegužės 13 d.
Balsavimas paštu arba internetu: gegužės 1–15 d.
Balsavimas asmeniškai apylinkių būstinėse (prie parapijų ar lietuviškų centrų) gegužės 5–6 d. ir gegužės 12–13 d. (savaitgaliais)

Balsavimo vietas ir laiką paskelbs kiekviena apylinkė. Jau dabar prašome visų apylinkių plėsti LB narių sąrašus – tai bus daroma per registracijos vajų. Kiekvienas 18 metų amžiaus lietuvis ir sutuoktiniai nelietuviai, pareiškę norą priklausyti Lietuvių Bendruomenei, yra įtraukiami į narių sąrašus. Oficialiai užsiregistravusieji turės teisę savo apylinkėje balsuoti už kandidatus, kurie bus pasiūlyti jų apygardoje. Labai svarbu, kad kiekviena apylinkė turėtų tikslų savo narių sąrašą, t. y. išbrauktų mirusiųjų pavardes, įrašytų naujus narius.

– Ar bus galima balsuoti internetu?

– Internetu bus galima balsuoti, tačiau pasirinkusieji tokį balsavimo būdą turės iš anksto užsiregistruoti internetu. Internetinio balsavimo taisykles paskelbsime po kelių savaičių. Aš pati prieš trejus metus balsavau internetu. Iš rinkiminės komisijos elektroniniu paštu gavau klausimą, ar noriu užsiregistruoti internetiniam balsavimui. Atsakiau, kad taip ir pateikiau prašomą informaciją. Tada paskirtu laiku atėjo balsavimo lapas, jame paženklinau savo kandidatus ir lapą išsiunčiau. Buvo labai nesudėtinga, be to, nereikėjo nei voko, nei pašto ženklo. Būtų gerai, jeigu visas rinkimų procesas vyktų internetu, tačiau šiuo metu tam dar nepribrendęs laikas.

Ar būtina balsavimui registruotis žmonėms, kurie jau yra JAV LB nariai?

– Tiems žmonėms, kurie jau priklauso vienai iš JAV LB apylinkių ir planuoja balsuoti paštu arba asmeniškai, registruotis prieš balsavimą (oficialiai užsirašyti JAV LB nariu) nereikia. Tai reikia atlikti tik tiems, kurie iki šiol nebuvo JAV LB nariais. Jeigu žmogus pageidauja, kad būtų įtrauktas į JAV LB narių sąrašus, apie tai jis turi pranešti žodžiu arba raštu apylinkės rinkimų komisijai ar apylinkės pirmininkui. Nesuspėję to padaryti prieš rinkimus galės tai atlikti atvykę balsuoti. Tačiau tiems, kurie nori balsuoti internetu, būtina iš anksto užsiregistruoti internetu. Prieš prasidedant rinkimams rinkimų komisijos gaus sąrašus žmonių, kurie yra užsiregistravę balsuoti internetu. Jie turės būti išbraukti iš balsavimo asmeniškai ar paštu sąrašo, kad būtų išvengta galimybės vienam asmeniui balsuoti du kartus.
 
– Kas gali būti renkamas Tarybos nariu?

– Kiekvienas LB narys, kuriam svarbi lietuvybė ir kuris pasižymi darbštumu bei pareigingumu, gali kandidatuoti į Tarybą. Žinoma, kandidatai turi būti iš tų apygardų ar rinkiminių rajonų, kuriuose jie gyvena.

– Priminkime, kas gali priklausyti JAV Lietuvių Bendruomenei?

– JAV Lietuvių Bendruomenės nariais gali būti JAV gyvenantys lietuviai, taip pat, jeigu nori, mišrių šeimų, nelietuvių kilmės sutuoktiniai ir tokių šeimų palikuonys, vaikai. Tačiau, kaip minėjau, Tarybos ir vietiniuose rinkimuose balsuoti gali tik sulaukę 18 metų.

– Gal galite plačiau paaiškinti, kokios pareigos ir darbai laukia išrinktųjų Tarybos narių?

– Tarybos nariai renkami trejiems metams ir privalo dalyvauti metinėje Tarybos sesijoje, kuri vyksta rugsėjo pabaigoje. Nuvykę į sesiją, jie bus prašomi prisijungti prie vienos iš aštuonių komisijų – švietimo, kultūros, visuomeninių reikalų, organizacinių reikalų, finansų, socialinių reikalų, sporto ar religinių reikalų. Susirinkę komisijose, Tarybos nariai pasirinktoje srityje svarsto ir siūlo nutarimus Krašto valdybos veiklai. Taip pat iš Tarybos narių yra renkamas prezidiumas, kuris tvarko Tarybos veiklą ir bendradarbiauja su Krašto valdyba – JAV LB veiklos vykdytoja. Taip pat iš Tarybos narių sudaromi įvairūs komitetai ir komisijos, kurios veikia pagal įstatuose nurodytas gaires. Dalyvavimas metinėse sesijose kartais yra susietas su kelionės ir apsistojimo išlaidomis. Tas išlaidas kiekvienas Tarybos narys turi pats užsimokėti.

– Kiek bus renkama Tarybos narių, ar jų skaičius priklauso nuo apylinkių, apygardų gausumo?

– Kas treji metai į Tarybą renkama 60 narių. Pagal įstatus, į Tarybą taip pat įeina 10 apygardų pirmininkų. Tad iš viso Taryboje būna 70 narių. Siekiama, kad tarp tų šešiasdešimties išrinktų Tarybos narių kiek galima gausiau būtų atstovaujama visiems Jungtinėse Valstijose plačiai išsibarsčiusiems lietuviams. Tai daugiausia priklausys nuo apylinkių aktyvumo ir pastangų už savo kandidatus gausiai balsuoti.

– Kas sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją, kokie darbai laukia Komisijos narių?

– Komisiją sudaro ,,detroitiškiai”: Kastytis Giedraitis, Rasa Karvelienė, Laima Maziliauskienė, Valdas Piestys ir aš, Janina Udrienė. Pirmas žingsnis bus užmegzti ryšį su apygardų valdybomis, kad pradėtų savo darbą – skatinti apylinkes nedelsiant sudaryti rinkimų komisijas, plėsti narių sąrašus, siūlyti kandidatus, paruošti rinkimams reikalingą medžiagą. Vyriausioji rinkimų komisija yra tas ,,variklis”, kuris prašys, ragins, primins, kad nustatytomis datomis būtų atlikti reikalingi darbai. Nors šiose pareigose esame pirmą kartą, visi Komisijos nariai yra be galo pareigingi, tad su jais yra smagu kartu dirbti.

– Kur bus galima rasti informaciją apie rinkimus? Kaip numatoma raginti žmones dalyvauti rinkimuose?

– Informaciją apie rinkimus lengviausia bus galima rasti tinklalapyje www.javlb.org. Taip pat informacijos galima teirautis el. pašto adresu: tarybosrinkimai2012@ gmail.com. Visa informacija ir nuorodos paštu bus išsiųsta visiems apygardų pirmininkams, tad visais rinkimų klausimais bus galima kreiptis į juos. Prašysime, kad tos apylinkės, kurios turi savo aplinkraščius ir interneto informacijos galimybes, jau dabar pradėtų skelbti rinkiminę informaciją. Taip pat galima tiesiogiai kreiptis į mane, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkę.

Pastaraisiais metais Jungtinėse Valstijose lietuvių gerokai padaugėjo ir šiais metais norime padidinti balsuotojų skaičių. Tad prašysime apygardas ir apylinkes prisidėti prie šio darbo. Juk nuo mūsų pačių priklauso, ar lietuvybė išsilaikys šiame svetingame krašte, ar po truputį išnyks. Dalyvaudami rinkimuose mes parodome, ar vertiname, ką turime vertingo – šokių, dainų šventes, lietuviškas mokyklas, kultūrinius renginius, mokslo ir kūrybos simpoziumus, įvairius archyvus, teatro festivalius, sporto varžybas ir t. t. Jei visa tai branginame, svarbu prisijungti, būti aktyviais LB nariais, kuriems svarbi lietuvių bendruomenė ir tai, kas jai atstovauja.

– Rinkimai į JAV LB Tarybą vyksta nuo 1955 m., ar per tą laiką vyko daug pasikeitimų rinkimų organizavime?

– Turbūt pagrindinis pakeitimas įvyko praėjusiuose rinkimuose, prieš trejus metus, kada pirmą kartą buvo sudaryta galimybė balsuoti internetu. Kiekvienas pakeitimas sulaukia pasipriešinimo, taip buvo ir su šiuo pakeitimu. Tačiau mes negalime grįžti atgal, bet turime žengti pirmyn, tobulindami internetinį balsavimą, o ne jį atmesdami.

Rinkimų komisija labai ragina tas apylinkes, kur yra lietuviškos parapijos ar lietuviški centrai, prašyti jaunimo (skautų, ateitininkų) pagalbos – kad jie savo nešiojamais kompiuteriais, pvz., po pamaldų ar kitų suėjimų metu padėtų vyresniems žmonėms užsiregistruoti internetu ir nustatytu laiku padėtų jiems balsuoti internetu. Jeigu tai įmanoma padaryti, būtų labai puiku – tai būtų tarsi šuolis pirmyn. Jei ateityje būtų galima Tarybos rinkimus pravesti tik internetu, tai nepaprastai palengvintų dabartinį darbą. Be to, ir rinkimų rezultatai būtų daug greičiau apskaičiuojami ir paskelbiami.

JAV LB jungia visus šio krašto lietuvius ir suteikia progą tiesiogiai išrinkti savo atstovus. Tad dar kartą raginu visus LB narius aktyviai registruotis ir balsuoti ateinančiuose rinkimuose, nes tai yra visų lietuvių tautinė pareiga ir garbė. Lauksime ir lietuviškos spaudos paramos ir nuolatinio priminimo bei skatinimo, kad skaitytojai dalyvautų rinkimuose.

Kalbino Loreta Timukienė