LA
Konferencijos dalyvės. Kęsto Kazlausko nuotr.

Mokytojai dalijosi vertinga patirtimi
Kasmetinė Vakarinio pakraščio lit. mokyklų mokytojų konferencija

JOLANTA BAČIULYTĖ

California lituanistinių mokyklų pedagogai 2011uosius metus pradėjo mokytojų konferencija Los Angeles mieste. Sausio 23 d. Los Angeles Tautiniuose namuose įvykusi kasmetinė Vakarinio pakraščio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija pritraukė per dvidešimt dalyvių net iš keturių skirtingų California lituanistinių mokyklų. Konferencijai, kuri prieš dešimt metų buvo pradėta rengti nusipelniusios švietėjo premijos laureatės, buvusios JAV LB Švietimo tarybos vadovės, mokytojos Dalilės Polikaitienės pastangomis, vadovavo renginio organizatorė, Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos direktorė Marytė Newsom.

Į konferenciją, kurioje dalyvavo dauguma Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos mokytojų ir padėdėjų, atvyko mokytojų ir iš kitų California miestų. Vilma RemeikaitėMcDaniels atstovavo jau antrus metus veikiančiai, mokančiai dvidešimt vaikų Orange County mokyklėlei. Iš San Diego atvyko Bernardo Brazdžionio mokyklos vadovė Dalytė Lovett. Žymaus poeto anūkė jau dešimt metų sėkmingai vadovauja penkiolika lietuviukų iki penktos klasės ugdančiai mokyklėlei. Šiaurės California atstovavo San Francisco įsikūrusios lietuviškos mokyklos ,,Genys” mokytoja Rozana Šleževičiūtė. Prieš penkerius metus įkurtoje mokykloje mokosi dešimt lietuvių vaikų. Šioje mokykloje vyksta ir pamokos suaugusiems, kurie mokosi arba tobulina savo lietuvių kalbos žinias.

Konferencijoje viešėjo ir pranešimą skaitė Western State College of Colorado dėstytoja, specialiojo ugdymo pedagogikos magistrė, kilusi iš Čikagos Monika GylytėŽukauskienė. Diplomuota logopedė, dirbusi su vaikais, turinčiais autizmą ir elgesio sutrikimų, ir stažavosi vaiko raidos centre Vilniuje, skaitė pranešimą tema ,,Įvairūs vaikų sutrikimai ir dėstymo patarimai”. Pranešėja diskutavo su konferencijos dalyvėmis apie vaikus su specialiais poreikiais, kalbėjo apie problemas, dirbant su mokiniais, turinčiais elgesio sutrikimų, itin vaizdžiai ir išradingai parodė, kaip patraukti mokinių dėmesį pamokoje. Dalyvės dalijosi su kolegėmis, kokias strategijas jos naudo ja savo pamokose, pasirėmusios ,,ThinkPairShare” (pamąstyk-susiporuok-diskutuok) metodu.

Šeštus metus Los Angeles mokykloje dirbanti pradinių klasių mokytoja iš Lietuvos Vitalija Virbukienė kalbėjo apie pamokos plano svarbą, pateikė originalių mokymo metodų ir priemonių pavyzdžių ir pakvietė konferencijos dalyves grupelėse sukurti bent dvi pavyzdines kalbos pamokas. Visoms mokytojų grupėms teko pristatyti savo sumanymus ir paaiškinti savo kolegėms, kaip jos įgyvendintų savo pamokų planus.

Los Angeles lietuvių mokyklos šokių ir dainavimo mokytoja Danguolė RazutytėVarnienė papasakojo, kaip sukurti metų planą ir vaizdingai parodė, kaip į kasdienę pamoką įtraukti metų laikus, šventes, raides ir įvairius lietuviškus simbolius. Didelę patirtį turinti, amerikietiškose mokyklose dirbusi pedagogė pasiūlė kiekvienai mokytojai atsinešti į savo pamokas po ,,lietuvišką lagaminą”, pilną įvairios vaizdinės atributikos, priemonių, kurios padeda įsidėmėti tam tikrus Lietuvos įvykius, datas, istorijas ir kitas žinias.

Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės mokyklos direktorė M. Newsom pasidalijo savo įspūdžiais, parsivežtais iš Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos (URM) surengto lituanistinių mokyklų renginio Lietuvoje. 2010 metų lapkričio 10–12 dienomis ji viešėjo Vilniuje vykusioje lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminare, kuriame dalyvavo 38 mokytojai iš 24 užsienio valstybių. Tarp jų – trys mokytojos iš JAV: Los Angeles, Boston ir Čikagos miestų. Seminarą rengė URM, siekdama padėti lietuvių bendruomenėms saugoti gimtąją kalbą, kultūrą, tapatumą, plėtoti lituanistinį švietimą pasaulyje. Tris dienas ministerijoje trukusio renginio dalyviams buvo pristatytos naujos lietuvių kalbos mokymo priemonės, jų naudojimo metodika, mokoma kūrybiškumo, supažindinta su komunikacinio kalbos mokymo metodu, apsikeista patirtimi.

Seminaro dalyviai taip pat lankėsi Vilniaus vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai”, kurioje mokėsi planuoti integruotą lietuvių kalbos pamoką, patys dalyvavo tokioje pamokoje. Konferencijos rengėjai ir dalyviai stengėsi pasidalyti patirtimi, kaip originaliau, įdomiau įgyvendinti savo mokymo planus, išlaikyti vaikų susidomėjimą savo kalba ir kultūra.

Nors Lietuvos valdžios atstovai vis dar nemato reikalo priimti dvigubos pilietybės įstatymą, URM pateikta statistika byloja, kad šiuo metu 29 pasaulio šalyje veikia 188 neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigos, kuriose mokosi apie 6,2 tūkst. moksleivių. Užsienio lituanistinėse dirba ne vien tik tėveliai, jose darbuojasi pedagogai profesionalai, kurie nuolat tobulinasi savo srityje.

la

Į Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą nuolatos atvyksta svečiai iš Lietuvos ir kitų šalių, čia rengiami seminarai ir susitikimai su įžymiais lietuvių poetais, artistais, žurnalistais ir politikais. Neseniai su mokyklos bendruomene susitiko š. m. vasario 5 d. California valstijoje pirmą kartą lankęsis LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.

Jolanta Bačiulytė – anglų kalbos specialistė, aštuntus metus gyvenanti California valstijoje, aktyvi lietuvių bendruomenės Los Angeles narė, Šv. Kazimiero Los Angeles lituanistinės mokylos mokytoja.