LF REMS LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ – KUKLIAU, BET REMS
Iš š. m. vasario 16 d. PLC, Lemont įvykusios LF spaudos konferencijos

DALIA CIDZIKAITÈ

logoVasario 16 d., pirmadienį, surengtoje Lietuvių Fondo (LF) spaudos konferencijoje buvo pranešta apie tris dalykus: metinį LF suvažiavimą; finansinę Fondo būklę ir suteiktą paskolą Pasaulio lietuvių centrui (PLC); šių metų Fondo lėšų paskirstymą.

Fondas laukia kandidatų

Spaudos konferenciją pradėjęs LF tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis pranešė, jog Fondo metinis suvažiavimas įvyks balandžio 25 d.

Kaip ir praėjusiais metais, Fondas laukia kandidatų siūlymų į Tarybą ir Kontrolės komisiją, mat kiekvienais metais trečdalis tarybos pasikeičia ir baigiasi Kontrolės komisijos narių vienerių metų kadencija. Reikalavimai yra tokie: siūlomas kandidatas ir kandidatą siūlantis asmuo turi būti LF nariai; kandidatas turi sutikti su jo kandidatūros siūlymu; taip pat prašoma pateikti trumpą kandidato biografiją, atskirai parašant, kuo jis/ji galėtų prisidėti prie Fondo veiklos. Pasiūlymų laukiama iki kovo 1 d. Informaciją apie kandidatus bus galima rasti ir „Drauge”.

Anot Tamulio, šiųmetinis LF suvažiavimas nuo praėjusių skirsis vienu svarbiu dalyku. Praėjusių metų suvažiavime buvo priimta, kad nuo šiol bus galima balsuoti ir paštu. Ši naujovė, Fondo tarybos pirmininko teigimu, pareikalavo įstatų pakeitimo, prieš tai gavus JAV Lietuvių Bendruomenės sutikimą ir patvirtinimą. Tokį sutikimą Tamulis gavo praėjusį rudenį Bostono mieste įvykusioje JAV LB sesijoje.

Balsavimas paštu suteiks nariams daugiau galimybių

Net ir suteikus galimybę LF nariams balsuoti paštu, balsavimas, anot Tamulio, liks toks, koks jis buvo ir anksčiau — žmonės gali atvažiuoti į LF suvažiavimą ir jame balsuoti arba gali perduoti savo įgaliojimą kam nors kitam. Tad tie du anksčiau galioję būdai balsuoti lieka ir dabar. Tik prie tų dviejų būdų prisidėjo dar ir trečias būdas – balsavimas paštu.

Didžiausias pasikeitimas, kurį Fondo nariai matys gavę įgaliojimą, kad prie to įgaliojimo bus pridėtas ir balsavimo lapelis su kandidatų į Tarybą ir Kontrolės komisiją pavardėmis. (Visi kandidatai, kurių pavardės pasieks Fondą prieš kovo 1 d., bus įrašyti į balsavimo lapelį su įgaliojimu išsiųsti nariams.) Žmonės, kurie norės balsuoti paštu, galės užpildyti balsavimo lapelį, kuris keliaus ne į Fondo raštinę, bet į PO BOX. Po to bus sušaukta komisija, kurią sudarys keletas kontrolės komisijos narių ir kiti nariai. Tik ta komisija galės atidaryti tą pašto dėžutę ir suskaičiuoti paštu gautus balsus.

Tamulis užtikrino, jog visi balsai ir balsavimo rezultatai bus laikomi slaptai ir perduoti Mandatų komisijai per suvažiavimą. ,,Balsavimas paštu turėtų padėti tiems žmonėms, kurie arba negali atvažiuoti į suvažiavimą, arba negyvena Čikagoje. Manau, kad tai padarys Fondą atviresnį, demokratiškesnį ir suteiks daugiau galimybių Fondo nariams išsakyti savo nuomonę”, – įsitikinęs Fondo tarybos pirmininkas.

Jis priminė, jog šiais metais balsavimo lapeliai nebus dalijami per suvažiavimą, kaip buvo anksčiau. Nariai paštu gaus balsavimo lapelius su suvažiavimo pranešimu ir turės tą lapelį atsinešti į suvažiavimą. Jei suvažiavimo metu vyks kiti balsavimai, kiti lapeliai bus paruošti jau pačiame suvažiavime.

Antras pakeitimas – administracinis

Tarybos pirmininkas pranešė, jog buvo priimtas dar vienas pakeitimas – administracinis. ,,Jei anksčiau savo pirmininkus ir komisijas keisdavome metų gale, dabar dabartinių pirmininkų ir komitetų įgaliojimo laikas bus pratęstas ir jų sudėtis pasikeis po Fondo suvažiavimo, pirmojo posėdžio metu”, – sakė Tamulis. Šiais metais toks susirinkimas įvyks iš karto po suvažiavimo – balandžio 26 d.

Taip pat svarbu paminėti, jog taupydamas pinigus Fondas per šiųmetinį suvažiavimą savo nariams nepasiūlys pietų, bus tik pusryčiai. Siekiant mažinti išlaidas šiais metais nariai gaus ne visą, o tik finansinę ataskaitą.

Fondas skyrė paskolą PLC

Kaip spaudos konferencijoje pranešė Tamulis, Taryba, ilgai svarsčiusi, sutiko su paskolos paskyrimu PLC. Paskolos dydis – 1.15 mln. dol. Tai paskola, kurią PLC paėmė už sporto salę. LF tą paskolą perėmė. Tarybos pirmininkas sakė, jog tai – grynai finansinis sandėris. ,,Nustatėme paskolos gaires, Fondas kėlė visus reikalavimus, kurių reikia paskolai gauti.” Paskola skirta penkeriems metams. LF turi teisę, pranešusi apie tai prieš 90 dienų, sutartį nutraukti arba ją pakeisti.

Daugiau apie paskolos suteikimą skaitykite Lauryno Misevičiaus straipsnyje, kuris pasirodys ‚,Drauge” ateinančią savaitę.

LF investicijos nukrito trečdaliu

Kol auditoriai nepabaigė tikrinti Fondo knygų, Taryba kol kas negali pasakyti, kiek tiksliai nukrito Fondo investicijų vertė. Tačiau Tamulis įsitikinęs, jog jei prieš metus Fondas nebūtų pakeitęs finansinių patarėjų ir tuo pačiu – investavimo būdų, LF investicijos būtų nukritusios taip pat žemai, kaip ir visų kitų fondų – apie 40 proc. Bet dėl konservatyvaus ir per keletą įvairių sektorių išsklaidyto investavimo Fondo turimos investicijos nukrito daug mažiau – spėjama, jog tik trečdaliu.

Ataskaita apie Fondo finansinę padėtį (bus pateikti 2008 m. gruodžio 31 d. rezultatai) netrukus bus paruošta ir prieš suvažiavimą išsiųsta nariams.

Parems tai, kas gyvybiškai būtina

Apžvelgdamas būsimos paramos galimybes ir sumą Saulis sakė, jog nors šiais metais LF neturėjo pelno, vis tiek buvo nutarta, kad Fondas negali nutraukti paramos skyrimo. ,,Norime išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą, norime remti tas organizacijas, kurių veikla priklauso nuo mūsų paramos, – teigė Pelno skirstymo komisijos pirmininkas. – Nenorime, kad sutriktų jų veikla ar būtų pakenkta jų gyvavimui.” Pasak jo, vyko ilgos diskusijos, kokią sumą duoti, ir buvo įvairių nuomonių. Bet galop buvo nutarta šiais metais skirti 400,000 dol. (praėjusiais metais skirta 650,000 dol.). Saulio teigimu, ši suma yra savotiškas kompromisas: tarp didesnės sumos ir nulio.

Kaip ir kiekvienais metais, skiriant paramą, bus laikomasi tam tikrų gairių. ,,Mūsų nuomone, – sakė Saulis, – svarbiausia yra remti švietimą. Norime, kad lietuviškos mokyklos gyvuotų ir vaikus toliau mokintų; kreipsime didelį dėmesį į jaunimo veiklos poreikius; remsime kai kuriuos kultūrinius renginius, kurie be mūsų paramos negalėtų įvykti; taip pat paremsime žiniasklaidą. Kiti dalykai, kurie nėra būtini, kuriuos galima atidėti iki kitų metų, bus atidėti.”

Anot Tamulio, pagal dabartines LF gaires Taryba galėjo sakyti, kad pelno nėra ir jokios paramos šiais metais ji neskirs. Bet visi nariai sutiko, kad Fondas yra finansinis lietuviškos veiklos variklis ir todėl turime prisiimti tam tikrą atsakomybę. Ir dalis tos atsakomybės, Tarybos pirmininko įsitikinimu, yra remti labai svarbią, gyvybišką veiklą – tokią kaip lituanistinės mokyklos.

Saulis pridūrė, jog tai nėra pirmas atvejis LF gyvenime, kai nėra pelno, taip net keletą metų iš eilės yra buvę ir anksčiau. ,,Bet vis tiek, – sakė jis, – skyrėme paramą, nes visi tikėjo, kad rinka atsigaus. Tikimės, kad ilgainiui rinka atsigaus ir LF investicijos vėl duos pelną. Veiklos dėl tokio nuosmukio negalime sustabdyti.” Kaip vienas Tarybos narys per susirinkimą sakė: Fondas nėra amžinas. Jis turi savo paskirtį, o ta paskirtis – remti.

Stipendijos – tik iš spec. fondelių

Dalis šių 400,000 dol. bus skiriama stipendijoms. Taryba nutarė, kad bus skirti tik tie pinigai, kurie yra specialiuose fondeliuose ir kurių savininkai yra nutarę remti tik tam tikrus studentus ar stipendijas. Ta suma, pagal LF administracijos skaičiavimus, bus apie 70,000 dol.

Tai, anot Pelno skirstymo pirmininko, yra didelis pasikeitimas, nes pernai stipendijoms buvo paskirta apie 140,000 dol. ,,Bus labai sunku įvertinti prašymus šiais metais. Daug iš tų spec. fondų buvo įsteigti dar Lietuvai netapus laisvai, tad visų akys žiūrėjo į Lietuvą, siekiant padėti ten gyvenantiems lietuviams”, – sakė Fondo raštinėje dirbanti Petroliūnienė. Tačiau, Tamulio teigimu, nepaisyti spec. fondelių steigėjų nurodymų negalima, todėl, nepaisant pasikeitusių laikų, bus atidžiai paisoma jų nurodymų.

Visos paraiškos turės būti pildomos internete

Petroliūnienė pranešė, jog šiais metais yra naujovė pildant anketas stipendijai ar paramai gauti – viskas atliekama internetu – visi dokumentai turės būti užpildyti kompiuteriu ir atsiunčiami internetu.

Ši nauja tvarka, pasak Petroliūnienės, sutaupys daug laiko tiek raštinės darbuotojams, tiek ir Pelno skirstymo komisijos nariams. Tiesa, Saulis pripažino, kad gali iškilti problemų, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau LF yra pasiruošęs patarti asmeniškai. ,,Visi, kurie nežinos, kaip užpildyti anketas paramai gauti, gali kreiptis į Fondo raštinę. Jeigu atsirastų didesnis skaičius norinčių, galėtume surengti mokomąjį kursą”, – sakė Saulis.

Šių metų anketos paramai gauti yra panašios į praėjusių metų, tik dėl naudojamos naujos programos kai kurie klausimai bus kiek kitoje vietoje. Informacija lieka ta pati, kai ką net supaprastinome, – teigė Petroliūnienė. Tamulis pridūrė, jog anketą bus galima išsaugoti kaip darbinį variantą kompiuteryje ir prie jos sugrįžti kitą dieną.

Primename, kad prašymų data stipendijoms yra kovo 15 d., o paramai gauti – balandžio 15 d. Stipendijų komisijos posėdis įvyks gegužės 2 d., o paramos skirstymas – gegužės 30 d.