alta
Amerikos lietuvių taryba paminėjo Vasario 16-ąją


 Šių metų vasario 12 dieną, sekmadienį, Jaunimo centre, Čikagoje, Amerikos lietuvių taryba (ALT) kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga ir Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Čikagoje paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 94-ąsias metines.

Į minėjimą susirinkusius pasveikino svečias iš Lietuvos – LR užsienio reikalų ministerijos transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento direktorius Gediminas Varvuolis. Minėjime dėl sveikatos negalėjusio dalyvauti JAV senatoriaus Mark Kirk sveikinimo žodį perskaitė jo atstovas Robert Johnson. Raštu minėjimo dalyvius pasveikino JAV Kongreso narys Daniel Lipinski, LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, Illinois valstijos Cook apygardos iždininkė Maria Pappas, Jungtinis Amerikos Pabaltijiečių komitetas ir kiti.

Šventės prelegentas, Amerikos lietuvių Respublikonų federacijos pirmininkas Andrius Anužis savo kalboje išsakė susirūpinimą Lietuvos kaimynės Rusijos vedama užsienio politika ir nesidrovėjimą kaimyninėse šalyse naudoti energetinį šantažą bei kvietė JAV gyvenančius lietuvius nenustoti domėtis Lietuvos įvykiais ir būti jos stipriu užnugariu Amerikoje.

ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys susirinkusiems perskaitė rezoliucijas, kurios bus pasiųstos JAV Kongreso nariams, politikams, žiniasklaidos priemonėms.

Meninę programą atliko šiuo metu Manhattan School of Music besimokančios muzikantės Agnė Radzevičiūtė (fortepijonas) ir Barbora Valiukevičiūtė (smuikas).

altas

(iš d. į k.): ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, URM atstovas Gediminas Varvuolis,  Andrius Anužis, LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, senatoriaus Mark Kirk atstovas Robert Johnson, Jaunimo centro tarybos pirmininkė Marytė Utz, Milda Šatienė, fil. Jūratė Variakojienė.altas
Šventės prelegentas Andrius Anužis
alta
Programos vedėjai Urtė Šiaulytė ir Linas Vaitkus

alta
Agnė Radzevičiūtė

alta
Barbora Valiukevičiūtė (smuikas) ir Agnė Radzevičiūtė (fortepijonas) .

alta

alta
 Iš kairės: Milda Šatienė, Stanley Balzekas, Jn., LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, G. Varvuolis, fil. Jūratė Variakojienė, ALT’o pirm. Saulius Kuprys, Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos vicepirm. Giedrė Kazlauskaitė, ALT’o direktorius Paulius Vertelka.

Jono Kuprio nuotraukos