lemont
Tarp gausiai minėjime dalyvavusių buvo ir garbės konsulas Vaclovas Kleiza, skaitęs pagrindinį pranešimą (antras iš kairės), ir gražiai susirinkusiuosius pasveikinusi LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė (trečia iš k.).

Nepriklausomybės šventės paminėjimas Lemonte

Gausiai susirinkę Lemonto apylinkės žmonės ir svečiai Pasaulio lietuvių centre (PLC) Fondo salėje minėjo Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventes. Programą pradėjo JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkas Rimantas Dirvonis, pasakęs, kad šią šventę kartu su apylinke ruošė ir Pasaulio lietuvių centras. Kunigui Artūrui Sederevičiui, SJ sukalbėjus invokaciją ir visiems sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus (solistė Dalia Lietuvninkienė) programą vedė Vida Brazaitytė. Į sceną užlipo Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai Enrika Grigorievaitė ir Einius Čekanavičius, kurie perskaitė Nepriklausomybės paskelbimo ir Valstybės atkūrimo aktus.

Kokia šventė be sveikinimų ir dovanų. Susirinkusius gražiai Justino Marcinkevičiaus žodžiais iš jo dramos ,,Mažvydas” pasveikino LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Neužmiršo čikagiečių ir buvęs generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius, atsiuntęs sveikinimą šios gražios šventės proga. Sveikinimo žodį tarė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Regina Narušienė.

Pagrindinį pranešimą minėjime skaitė garbės konsulas Vaclovas Kleiza.

Simboliška, kad šventės metu buvo įteikta 2008 m. Švietimo premija buvusiai ilgametei JAV LB Švietimo tarybos ir PLB Švietimo komisijos pirmininkei Reginai Kučienei. Ją Švietimo tarybos vardu sveikino ir juostą užrišo JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. Premiją įteikė Lietuvių Fondo atstovas Rimantas Griškelis. Laureatės atėjo pasveikinti ir Čikagos apylinkėse veikiančių mokyklų direktorės. Labai gražiai R. Kučienę pristatė, jos veiklą švietimo srityje nušvietė Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, gėles įteikė Maironio mokyklos direktorė Audronė Elvikienė bei buvusi laureatės mokinė ir jos pasekėja Vida Brazaitytė.
R. Griškelis Lietuvių Fondo paramą taip pat įteikė Montessori mokyklėlei, Pipirų ratelio mokyklėlei ir Maironio lituanistinei mokyklai, veikiančioms PLC patalpose.

Gražią dovaną šventės proga gavo ir Lietuvių Fondas. Lietuvių Bendruomenės vardu Fondui buvo grąžinta dalis lėšų, skirtų XIII lietuvių tautinių šokių šventei. Apie tai JAV LB Krašto valdybos pirmininko Vytauto Maciūno vardu pranešė Juozas Polikaitis. Ši žinia buvo sutikta plojimais.

O kokia šventė be muzikinės programos. Kaip dainavo Dariaus Polikaičio vadovaujamo ,,Vyturio” choro mažieji dainorėliai – ,,gražiausia, kai vaikai dainuoja”. Ir tikrai, sujaudinti vaikų dainavimo, žiūrovai mažiesiems tikrai negailėjo plojimų. Plojo susirinkusieji ir solistei Genovaitei Bigenytei, ir pučiamųjų instrumentų ansamblio ,,Gintaras” vyrams. Atskirai norisi paminėti akompaniatorių Kęstutį Daugirdą, kurį vis dažniau ir dažniau matome lietuviškuose renginiuose.

Šventė baigėsi visiems bendrai giedant ,,Lietuva brangi”.

Pasibaigus šventei visi kibsime į darbus ir dirbsime ,,Vardan tos, Lietuvos”.

,,Draugo” info

lemont

2008 m. Švietimo premijos laureatę Reginą Kučienę, ilgametę JAV LB Švietimo tarybos ir PLB Švietimo komisijos pirmininkę JAV LB Švietimo tarybos vardu sveikino ir juostą užrišo JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.  Premijos mecenatas – Lietuvių Fondas.


lemont

Koncertavo vaikų choras ,,Vyturys” (vadovas Darius Polikaitis).
Laimos Apanavičienės nuotraukos