opera
Lietuvių Operos choras. Inos Stankevičienės nuotraukos

Šventė muzikos mylėtojams

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvių Opera (LO). Kas nežino šio, jau 55-erius metus gyvuojačio kolektyvo? Vasario 18 d. operinio dainavimo mėgėjai rinkosi į LO pokylį-koncertą Jaunimo centre. Gausus susirinkusiųjų būrys tik parodė, kad Lietuvių Opera (LO), kuri vienu metu jau atrodė greit baigs savo gyvavimą, – atsigavusi, sustiprėjusi. Choras, pasipildęs naujais balsais, dainuoja puikiai ir profesionaliai. Koncertą LO choristai pradėjo iškilmingomis dainomis – ,,Lietuva brangi” (Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai) ir ,,Kur giria žaliuoja”. (Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko – Vanagėlio eilės).

Po šių dainų choristai susirinkusiuosius pakvietė prisiminti pastaruoju metu rodytus operečių pastatymus. Nuskambėjus Franz Lehar prologui iš operetės ,,Grafas Liuksemburgas” (atliko choras) į sceną išėjo dabartinės Lietuvių Operos žvaigždės: Genovaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, Lijana Kopūstaitė-Pauletti, Vilma Skučienė ir Linas Sprindys. Choras ir solistai pakvietė pasiklausyti II veiksmo finalo iš Johann Strauss operetės ,,Šikšnosparnis”.

Melodija keitė melodiją, į sceną vienas po kito ėjo solistai, į koncertą įsijungė ir LO choreografinė grupė (vadovai Monika Adomaitytė ir Aivaras Vitkus), kartu su soliste G. Bigenyte pakvietusi prisiminti sceną iš operetės ,,Grafas Liuksemburgas” III veiksmo.

Tą vakarą klausytojai buvo pamaloninti ir šiuolaikinių kompozitorių Algimanto Raudonikio, Mikalojaus Noviko melodijomis. Koncerto pabaigoje nuskambėjo II veiksmo finalas iš J. Strauss operetės ,,Vienos kraujas”, kurį atliko choras ir solistė Nida Grigalavičiūtė. Iš visos širdies norisi padėkoti visiems puikiai dainavusiems solistams ir LO choristams už nuostabią muzikos šventę. Tikėkimės, kad Jūs dar ne vienerius metus džiuginsite klausytojus.

Puikus koncertas – tai didelis LO meno vadovės ir dirigentės Jūratės Grabliauskienės bei LO valdybos (pirmininkė Daivos Guzelytė-Švabienė) nuopelnas. Reikia padėkoti ir akompaniatorei prof. Lisa Kristina, amerikietei, kuri jau ne pirmus metus bendradarbiauja su LO.

Pasibaigus koncertui LO valdybos pirmininkė D. Guzelytė-Švabienė gausiai susirinkusiems žiūrovams pristatė salėje buvusius: vieną iš LO įkūrėjų Vytautą Radžių, ilgametį LO valdybos pirmininką Vaclovą Momkų ir jo žmoną Margaritą Momkienę, prelatą Joną Kuzinską, mecenatą Antaną Rudį.

Žinia, LO vien choristų bei solistų gražiais balsais ir vadovų norais neišsilaikys. Operos pastatymui reikalingos nemažos lėšos. Daug metų pavieniai lietuviai ir organizacijos bei įstaigos negailėdami aukojo Operai. Gal vis drąsiau ir gausiau pradės aukoti ir neseniai atvykusieji? Pirmosios kregždės jau pasirodė – vakaro metu savo aukas įteikė moterų klubas ,,Alatėja” bei nepriklausoma draudimo agentūra ,,Goodwill Financial”. Tikėkimės, kad tą vakarą į koncertą gausiai susirinkę žiūrovai taip pat neliks abejingi ir savo aukomis padės išlaikyti LO. Čekius galite rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc. vardu ir siųsti adresu: Lithuanian Opera Company, 431 N. Silverleaf Blvd., Carol Stream, IL. 60188.

Pabaigai norisi porą žodžių parašyti apie programos vedėjus Astą Buračaitę ir Lauryną Ivinskį. Abu jaunuolius scenoje mačiau pirmą kartą. Puikus Lauryno balso tembras, graži dikcija rodo, kad jis gali tapti geru programų vedėju. Tačiau reikia pastebėti, kad šiai rimtai koncerto programai nelabai tiko vedėjų pašmaikštavimai, kartais atrodė, kad vedėjai tik paskutinę minutę susipažino su vakaro programa. Be to, ausį rėžė labai netaisyklingas Astos kirčiavimas. Tikėkime, kad šie talentingi, jauni vedėjai supras, kad kiekvienam, nors ir mažam, išėjimui į sceną reikia rimtai pasiruošti, ir mes jais dar ne kartą gėrėsimės scenoje.

opera
Valdybos pirmininkė Daiva Guzelytė-Švabienė.

opera
Lietuvių Operos meno vadovė ir dirigentė Jūratė Grabliauskienė.

opera
Genovaitė Bigenytė

opera
Linas Sprindys

opera
 Lijana Kopūstaitė-Pauletti.


opera
Nida Grigalavičiūtė.

opera
Vilma Skučienė.

opera
Lietuvių Operos choreografinės grupės šokėjos.