Paminėta Vasario 16 d. Nepriklausomybės šventė

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkèė

Pačiame Providence centre glaudžiasi maža, bet nepaprasto grožio Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia. Į ją ir skubėjau ankstų vasario 15 d. rytą – ten Providence, RI LB apylinkė šventė Nepriklausomybės šventę.

Lietuvių šioje vietovėje gyvena tikrai nedaug. Bet juos visus apjungia nepaprastos energijos LB apylinkės pirmininkė Aldona Kairienė. Kartu su Lietuvos Vyčiais, ji ir suruošė šį šventinį paminėjimą. Iškilmingas šv. Mišias aukojo kunigas dr. Arvydas Žygas, kurio apsilankymu Providence lietuviai labai džiaugėsi. Šv. Kazimiero bažnyčia turi puikius vargonus, tik neatsiranda, kas jais groja. Pati Lietuvių Bendruomenės pirmininkė skaitė Šv. Raštą, visi susirinkusieji giedojo šv. giesmes.

Po šv. Mišių susirinkusieji nusileido į parapijos salę, kuri buvo išpuošta didžiulei šventei. Atkreipiau dėmesį į palubėje sukabintas vėliavėles su miestų pavadinimais: Mažeikiai, Panevėžys, Vilnius ir kiti miestai. Pasirodo, viena parapijietė surašė žmonių, gyvenančių čia, gimtuosius miestus. Neapleido jausmas, kad esi kokiame nors renginyje Lietuvoje.

Man buvo malonu atvykti į šią mažą LB apylinkę ir susipažinti su jos žmonėmis. Apylinkės valdyboje dirba trys narės. Tai: pirmininkė Aldona Kairienė, iždininkė Genutė DeCesare ir sekretorė Genė Mečienė. Apylinkė ruošia Kūčias, Vasario 16-osios šventę ir Birželio trėmimui skirtus renginius paminėti. Daugumai apylinkės lietuvių daugiau nei 80 metų. Tik dvi jaunos šeimos iš naujai atvykusių lietuvių.

 Šios šventės metu turėjau progą įteikti garbingą JAV LB Krašto valdybos įsteigtą Padėkos raštą apylinkės pirmininkei Kairienei, pasirašytą Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno, už jos nuoširdų ir ilgametį visuomeninį darbą vystant lietuvišką veiklą Providence, RI. Šventiniame renginyje dalyvavę žmonės gausiai plojo ir sveikino mielą pirmininkę. Daug gražių žodžių nepagailėjo ir kunigas dr. Žygas.

Į renginį netikėtai atskubėjo ir Lietuvos baleto šokėjai – Mindaugas Baužys ir Vilia Putriūtė, kurie šiuo metu šoka Providence baleto grupėje.

Visi šnekučiuodami ir skanaudami vietinių šeimininkių paruoštus pietus džiaugėsi gražia švente, vartė naujus ,,Bridges” žurnalo numerius, džiaugėsi naujai sutiktais žmonėmis. Providence lietuviai, draugiškai atsisveikinę, išvažinėjo į namus. Dar ilgokai šnekėjau su Kairiene ir visą kelią, vairuodama į namus, New Haven, negalėjau atsidžiaugti šios moters energija ir kūrybiškumu.

prov

Providence, RI apylinkės valdyba.

prov

Apylinkės trečiabangiai su eilučių autore.