Lituanica gatvės pavadinimas Čikagos Bridgeporto rajone.
K. Vaitkutės nuotr

S. Dariaus artimųjų gyvenimai archyvų dokumentuose


Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui

KARILĖ VAITKUTĖ

Jei kada nors tektų vaikščioti po lietuviškas Šv. Kazimiero kapines Čikagoje ir žvilgsnis netyčia užkliūtų už gana ištaigingo paminklo, kuriame išgraviruoti vardai Laura ir John Nalson bei Katherine ir William Stulpin, tikriausiai neateitų į galvą, kad čia ilsisi legendinio lietuvio Stepono Dariaus seserys ir jų vyrai. Tik paminklo apačioje akylesnis įskaitytų nedidukėmis raidelėmis parašyta: „Seserys ir švogeriai transatlantinio lakūno kapitono Dariaus.”

Tiesą sakant, pavardės Nalson ir Stulpin skamba ne itin lietuviškai. Gal seserys buvo ištekėjusios už kitataučių? Ypač kai jų vardai – John ir William. Taigi pasidomėkime, kas buvo lietuvių tautos didvyrio lakūno Stepono Dariaus artimieji. Kas buvo jo tėvai, seserys, broliai? Kur ir kaip jie gyveno, kuo vertėsi? Ką apie Darių ir jo šeimos narius galima sužinoti iš JAV nacionaliniame bei kituose archyvuose esančių dokumentų?

Kaip Stepukas tapo Stefan Degutiene

Šiemet minime Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-ąsias metines. Ta proga daugelis tikriausiai perskaitys lakūnų biografijas. Kai kurie – pirmą kartą, kiti – iš naujo. Steponas Darius gimė Lietuvoje, Rubiškės kaime, netoli Judrėnų. Beje, Rubiškė po tragiškos Stepono žūties buvo pervadinta į Dariaus kaimą, todėl šiandieniuose žemėlapiuose ieškoti Rubiškės neverta. Tačiau Stepono Dariaus tėvai nebuvo Darius ir Darienė, jo broliai nebuvo Dariai, o seserys nebuvo Dariūtės. Šeimos galvos pavardė buvo Jucevičius-Darašius (todėl vėliau Steponas pasirenka Darašiaus pavardę, tačiau ją sutrumpina). Nežinia kodėl Dariaus tėvo pavardė buvo dviguba, tačiau žmona ir vaikai buvo vadinami Jucevičiais. Jonui Jucevičiui-Darašiui mirus, jo našlė Augustina ištekėjo už kaimyno Kazimiero Degučio ir patraukė į Ameriką laimės ieškoti.

Tad įvairiose biografijose skaitome, kad Augustina Degutienė su trimis vaikais – Steponu, Konstancija ir Laura – 1907 m. atplaukia į JAV pas prieš metus ten jau išvykusį vyrą Kazimierą Degutį. Pagalvojau, kad būtų įdomu surasti šeimos atvykimo į JAV dokumentą – laivo keleivių sąrašus. Ieškoti paprastai pradedama nuo pavardės. Taigi kokia pavarde šeima atvyko? Degučių? Jucevičių? Darašių? Ar, motinai tapus Degutiene, vaikai liko Jucevičiais? Po ilgokų paieškų randu, kad būsimas legendinis lakūnas į Jungtines Valstijas iš Lietuvos pirmą kartą atplaukia kaip Stefan Degutiene. Tad, norint rasti jo atplaukimo įrašą, Dariaus, Jucevičiaus, Darašiaus ar Juciaus pavardėmis neįmanoma. Archyvuose mažojo Stepuko atvykimo į Ameriką faktas ,,užklotas” Degutienės pavarde. Kodėl taip atsitiko? Atsakymas nesudėtingas. Plaukė motina ir mažamečiai vaikai. Laivo keleivių pavardžių surašinėtojas užrašė motinos pavardę – Degutienė, o vaikų pavardžių vietoje buvo parašytos tik kabutės, kurios reiškia, kad pavardė tokia pati, kaip aukščiau parašytoji. Stepukas tapo Stefan Degutiene, jo sesuo Konstancija Jucevičiūtė – Constanzia Degutiene.

Taip prasidėjo pavardžių ir vardų iškraipymai, kurie labai dažnai lydėjo daugelio imigrantų į Ameriką gyvenimus. Beje, antrosios dukters – Lauros (kai kur Aurelija) kartu su motina nebuvo. Gal tik neužrašyta? O gal iš tikrųjų plaukė kitu laivu, kita pavarde? Augustina Degutiene su Steponu ir Konstancija atplaukė ,,Breslau” laivu iš Bremeno į New York 1907 m. gruodžio 15 d. Išplaukę lapkričio 30 d., laive prabuvo dvi savaites. Laivo keleivių surašymo duomenys skelbia, kad Augustina Degutienė buvo 38 metų, Steponas-Stefan – 11 metų, o Konstancija-Constanzia – 9 metų, jų paskutinė gyvenamoji vieta buvo Rubiszki (Rubiškė), o artimiausio giminaičio ar draugo (Degutienės atveju – jos tėvo), likusio šalyje, iš kurios atvyksta imigrantas, vardas ir pavardė buvo Ludwik Degutiene Konstantinova, o adresas – Rubiszki. Augustinos tėvo vardas buvo Liudvikas, tačiau jo pavardė tikrai nebuvo Degutienė. Surašinėtojas tiesiog pakartojo Augustinos tuometinę pavardę, nesileisdamas į tokius ,,dėmesio nevertus” dalykus kaip tikros pavardės užrašymas. O Konstantinova galėjo būti Liudviko tėvo vardas – Konstantinas.

S. Dariaus mamos vyrui Kazimierui – tik 21-eri

Atvyko Augustina su vaikais į New Jersey valstiją, Newark miestą, pas vyrą Kazimierą Degutį, gyvenusį 570 Market Street. Augustina atvykimo metu buvo 5,1 pėdos ūgio, blondinė, gimimo vieta – Judrenas (Judrėnai), vaikų gimimo vieta – Rubitzki (Rubiškė).

Pabandau paieškoti ir Kazimiero Degučio atvykimo dokumento. Ir vėl po netrumpų paieškų randu, kad jis atvyko ne prieš metus, kaip skelbiama Dariaus įvairiuose leidiniuose surašytose biografijose, o prieš porą savaičių iki atvykstant Augustinai. ,,Barbarossa” laivo, iš Bremeno išvykusio 1907 m. lapkričio 12 d., keleivių sąraše įrašas yra toks: Casimir Degutis, 21 metų, ūkio darbininkas, lietuvis iš Robiszki (Rubiškė) kaimo, kuriame artimiausia likusi giminė buvo tėvas Jonas Degutis, atvyko į Newark miestą, New Jersey valstijoje, pas pažįstamą vardu Wincentas Jakas, gyvenusį adresu 570 Marki Street, Newark, New Jersey. Ar tai – tas pats Degutis? Ar 38 metų Augustinos vyrui galėjo būti 21 metai? Atrodo neįtikėtinai, tačiau, užbėgdama už akių, galiu pasakyti, kad po keleto kitų tyrimų šis faktas pasitvirtino. Augustinos vyras Kazimieras buvo vos keletu metų vyresnis už jos vyriausią sūnų Boleslovą. Beje, būtent Boleslovas Jucevičius, vėliau pavardę susitrumpinęs į Jucius (dažnai užrašomą Jucus), o vardą iškeitęs į William B., į Ameriką atvyko pora metų anksčiau, nei jo motina ir brolis su seserimis. Ar tik ne pas jį ir vyko Kazimieras Degutis, o po kelių savaičių ir Augustina Degutienė su vaikais? Pagalvojus apie tai, kaip neįtikėtinai kartais būdavo iškraipomos pavardės, lengvai galima daryti prielaidą, kad Wincentas Jakas, pas kurį vyko Degutis, buvo William Jucius, nes labai dažnai vardas Vincentas būdavo ,,suamerikoninamas” į William. Gal Boleslovas turėjo du vardus – Boleslovas Vincentas? Į šį klausimą būtų galima atsakyti tik peržiūrėjus Jucevičių šeimos archyvinius dokumentus Lietuvoje. Kaip ten bebūtų, tokia buvo pirmoji Stepono Dariaus šeimos kelionė iš Lietuvos į Ameriką. Vėliau ir motina, ir pats Darius ir jo seserys su vyrais ir brolis Boleslovas dar plauks į Lietuvą, kai kurie jų – net ne vieną kartą.

Stanley Degutis tampa Jucus

Pagyvenę NJ valstijoje apie metus (kaip rašoma biografijose), Degučiai persikelia į Illinois, į pietinę Čikagos pusę vadinamą West Pullman rajonu. Apie tai liudija ir paskutiniojo Augustinos sūnaus Stanley gimimas. Dariaus brolis Stanley Degutis gimė 1909 m. birželio 10 d. Butler gatvėje, West Pullman, Čikagoje. Jo tėvai įrašyti kaip 23 metų Charles (Kazimieras) ir 40 metų Augustė Waswila (Augustina Vaišvila; Vaišvilaitė buvo Augustinos mergautinė pavardė). Beje, įdomi detalė yra tai, kad vėliau, kažkada tarp 1930 ir 1940 m., Stanley Degutis savo pavardę pakeitė į Jucus, t. y. tokią pat, kaip jo pusiau seserų ir brolio. Kodėl jis neišlaikė savo tėvo pavardės, kurią gavo gimdamas, galima tik spėlioti. Jo tėvo Kazimiero Degučio nėra ir daugelyje bendrų šeimos fotografijų, kaip būtų įprasta.

O kad Stanley pasikeitė pavardę, liudija ir dar vienas dokumentas – Antrojo pasaulinio karo registracijos kortelė, kurioje 56 metų Charles Degutis nurodo savo gyvenamąjį adresą (7212 S. Rockwell, Chicago, IL) tokį patį, kaip Stanley Jucus, kurį įvardija kaip asmenį, visada žinosiantį apie jo gyvenamąją vietą. Tokie tuo metu buvo reikalavimai. Charles Degutis nurodo esąs bedarbis. Beje, šią informaciją ir už Degutį pasirašo irgi Stanley Jucus. Kodėl 56 metų vyras gyveno pas sūnų, buvo bedarbis ir negalėjo pats pateikti savo informacijos ir už save pasirašyti, belieka tik spėlioti.

Gyveno būsimoje Lituanicos gatvėje

Kaip Stepono Dariaus šeima gyveno toliau? Štai 1917 m. birželio 3 d. William (Boleslovas) Jucus registruojasi privalomoje Pirmojo pasaulinio karo registracijoje ir nurodo esąs nevedęs, dirbantis ,,barn man” „Peter Schanof Co.” bendrovėje – gal kokioje daržinėje, ūkyje, gyvenąs adresu 3358 S. Auburn Ave. Auburn gatvė yra Bridgeport rajone, Čikagoje; vėliau ji bus pervadinta Lituanica vardu Dariaus ir Girėno garbei.

1918 m. gruodžio 15 d. išteka vyresnioji Stepono sesuo Laura. Jos vyras – John Našlėnas. Sutuoktiniai vėliau pakeičia pavardę į Nalson, kuri, beje, dažnai bus painiojama su Nelson, kadangi Nelson yra daug dažnesnė pavardė. Taigi John Nalson yra ne amerikietis, o tikrų tikriausias lietuvis, gimęs 1888 m. Rečionių kaime, Taujėnų valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Jo tėvas buvo Baltramiejus Našlėnas. John Našlėnas į Ameriką atvyko 1909 m., o 1919 m. priėmė JAV pilietybę. 1924 m. pora susiruošė į Lietuvą. Visa ši informacija surašyta prašyme išduoti pasą. Gegužės 3 d. Jonas ir Laura ,,Leviathan” laivu išplaukia iš New York į Lietuvą per Prancūziją ir Vokietiją. Į Čikagą jie sugrįš tik po pusmečio. Beje, Steponas Darius tuo metu taip pat gyvena Lietuvoje, o 1924 m. susituokia su Jaunute Škėmaite. Matyt, Stepono sesuo Laura ir jos vyras Jonas, su kuriais Steponas artimai bendravo, dalyvavo jo vestuvėse.

Klaida pase

Įdomus ir 1920 m. sausio 7 d. JAV gyventojų surašymo dokumentas. Stepono mama ir patėvis tuo metu gyvena jau nebe West Pullman rajone, o Bridgeport, jų adresas: 749 W. 33rd Street. Viename name gyvena keturiasdešimtmetis Charles Degutis (kuris įrašytas kaip Deguidis, todėl sunku buvo dokumentą rasti), dirbantis darbininku, jo žmona Augusta (Augustina), sūnus Stanley, o taip pat William Jucus, Katie (Konstancija) Jucus, John Nelson, Lizzie (Laura) Nelson bei Stephen Darius. Tų pačių metų vasarą Steponas Darius jau išvyks į Lietuvą tarnauti savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Į JAV grįš tik 1927 m. Beje, prieš pat išvykdamas į Lietuvą Steponas Darius tampa Jungtinių Valstijų piliečiu. Net ir šiame rimtame dokumente įsivėlusi klaida: vienoje dokumento vietoje Stephen Darius vadinamas Stephen Malnosky, akivaizdžiai supainiojus jo pavardę su liudininko Anthony Malnosky, tvirtinusio pažinojus Darių, pavarde.

Restoranas, kuriame Darius susipažino su Girėnu

Na, o 1930 m. padėtis pasikeitusi. Šeimos galva jau nebe 45 metų Dariaus patėvis Kazimieras Degutis, o jo 44 metų Dariaus brolis William Jucius. Šeima gyvena kitu adresu: 3339 Halsted gatvėje, Bridgeport, Čikagoje. William (Boleslovas) dirba restorano vadybininku. Su juo gyvena 41 metų John Nelson (Našlėnas), kuris dirba kirpėju savo nuosavoje kirpykloje, Lora Nelson (Laura Našlėnienė), Charles (Kazimieras) Degutis, kuris dirba valytoju, Augustina Degutis ir dvidešimtmetis Stanley Degutis, kuris dirba restorano vairuotoju. Konstancijos Catherine bei Stepono šiuose namuose nebėra. Konstancija 1923 m. Čikagoje ištekėjo už William Stulpin, kuris taip pat buvo lietuvis, ir gyveno atskirai, o Steponas, nors jau buvo grįžęs į Ameriką, gyventojų surašymo metais gydėsi tuberkuliozę Colorado valstijoje esančioje karo veteranų sanatorijoje. Katherine vyras Stulpin buvo vaistininkas ir turėjo savo paties vaistinę. Pora gyveno adresu 6410 South Talman, Čikagoje.

Restoranas, kuriame dirbo ir Dariaus brolis William Boleslovas Jucus ir brolis Stanley, priklausė seserims Laurai ir Katherine. Jis ir vadinosi „Jucus Sisters Restaurant”. Būtent šiame restorane Steponas Darius ir susipažino su Stasiu Girėnu.

Kelionės į Lietuvą

Archyvuose radau įrašus, liudijančius apie kitas Dariaus artimųjų keliones į Lietuvą, kurių buvo nemažai. 1930 m. į tėvynę buvo išvykusi Stepono Dariaus motina Augustina Degutienė. Ji keliavo kartu su dukra Konstancija-Catherine ir jos vyru William Stulpinais.

Laura Nalson su vyru John į Lietuvą vėl plaukė 1933 m., kur laukė atskrendančių Dariaus ir Girėno. Po ,,Lituanicos” nelaimės ir lakūnų palaidojimo jie parvyko į JAV. Dar vieną kartą Laura su vyru į Lietuvą vyko 1937 m.

1934 m. mirus Stepono Dariaus motinai Augustinai, ji buvo nugabenta ir palaidota gimtųjų Judrėnų kapinėse, šalia savo tėvų ir pirmojo vyro. 1935 m. ją laidojant dalyvavo dar kartą Atlantą perplaukę Caterine ir William Stulpinai bei vyriausias sūnus Boleslovas Jucius.

Mirtys

1940 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis adresu 3239 S. Halsted gatvėje, Bridgeport rajone, Čikagoje gyveno John ir Laura Nalson bei William ir Stella Jucus (Jacus, Jocus). John dirbo kirpėju, o Dariaus brolis William – restorano bare. Tuo tarpu jo žmona Stella buvo restorano vadybininke. Taigi sužinome, kad William taip pat buvo vedęs. 1940 m. rugpjūčio 7 d. William Jucus mirė. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. 1945 m. rugsėjo 30 d. mirė ir John Nalson – Jonas Našlėnas. Po ketverių metų – 1949 m. – mirė ir jo žmona, Stepono Dariaus sesuo Laura. Palaidota šalia vyro.

Jauniausias Augustinos Jucevičienė-Degutienės sūnus Stanley taip pat buvo vedęs. Dar 1942 m. jis gyveno Čikagoje, o kažkada vėliau persikėlė į Fort Lauderdale miestą, Florida valstijoje. Beje, ten taip pat buvo nusikraustę ir Wiliam su Katherine. William Stulpin mirė 1968 m., palaidotas buvo Šv. Kazimiero kapinėse, šalia John ir Lauros Nalson. Katherine mirė 1972 m. Florida ir taip pat buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Stanley ir Josephine Jucus (Degutis) mirė Florida ir ten buvo palaidoti.

* * *

Tokia neilga Stepono Dariaus artimųjų gyvenimų istorija. Ji jau beveik nebeįskaitomai išblukusi, nes šiandien pasivaikščiojus po gatves, kuriose gyveno pats Darius, jo seserys su vyrais ir mama, pamatai labai pakitusį vaizdą. Nei West Pullman, nei Bridgeport, nei Marquette Park nebėra taip vadinami ,,lietuviški” rajonai. Nebėra ir namų, kuriuose gyveno Steponas prieš išvykdamas atgal į Lietuvą, nebėra ir seserų Juciūčių restorano, kuriame valgydavo visi apylinkių lietuviai ir kuriame buvo surengtos lakūnų palydos į New York ir Lietuvą. Namai, kuriuose gyveno Našlėnai ir Stulpinai tebestovi, tačiau nieko, kas paliudytų juose gyvenusius pasiturinčius lietuvius ir garsaus lakūno artimuosius, neišliko. Liko tik ištaigingas paminklas kapinėse, nuo kurio į praeivius šypsodamiesi žvelgia Laura ir Jonas Našlėnai. Nors abu Stepono broliai buvo vedę ir abi seserys ištekėjusios, vaikų nė vienas nesusilaukė, todėl nebėra su kuo pasikalbėti apie praeitį. Liko tik keletas knygų, kuriose šiek tiek užsimenama apie lakūno artimųjų gyvenimą, ir archyvuose dūlantys dokumentai su netiksliai užrašytomis pavardėmis.


Nalson Stulpin antkapis.

Dariaus sesuo ir svainis.    

Boleslovo William Jucus ir jo žmonos antkapis.

Namas kuriame gyveno Katherine ir William Stulpin.

Namas kuriame prieš mirtį gyveno Dariaus svainis John Nalson Naslenas su zmona.