JAV Lietuvių Bendruomenės Padėkos raštas

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkè, atsakinga už apylinkes

JAV Lietuvių Bendruomenė (JAV LB) greitai skaičiuos savo šešiasdešimtą gimtadienį. Per tuos kelis dešimtmečius jos veikla labai išsiplėtė ir praturtėjo. LB veiklos varomoji jėga yra žmonės, kurie nesavanaudiškai aukojasi lietuviškai veiklai, visas savo jėgas ir gyvenimą skiria lietuvybės išsaugojimui ir stiprėjimui čia, Amerikoje. Gražią tradiciją įvedė JAV LB Krašto valdyba, norėdama pagerbti visuomenininkus Padėkos raštu, pasirašytu JAV LB Krašto valdybos pirmininko.

Dar a. a. Vaivos Vėbraitės vadovaujama valdyba (2003–2006 m.) priėmė tokį nutarimą. Vyto Maciūno – dabar einančio JAV LB Krašto valdybos pirmininko pareigas – valdyba nutarė pratęsti Padėkos raštų įteikimą nusipelniusiems JAV LB veikėjams.

Per tuos keletą metų Padėkos raštu yra apdovanoti keliolika tikrai nusipelniusių veikėjų iš įvairių LB apylinkių. Tarp jų Florida apygardos veikėjai – Vida Meiluvienė, Angelė Karnienė, Albertas Šalčius, Alfonsas Nakas; Connecticut lietuviai a. a. kunigas Jonas Rikteraitis, a. a. Alfonsas Dzikas, Dalia Dzikienė, Zenonas Merkevičius, Juozas ir Elzbieta Liūdžiai; Bostono apygardos – Gintaras Čepas, Henrikas Čepas, Aidas Kupčinskas, Gita Kupčinskienė, Daiva Navickienė, Aldona Kairienė, prelatas Albertas Kontautas; čikagiškė šokių mokytoja Rasa Poskočimienė ir kiti.

Apylinkės valdyba, norėdama pagerbti savo apylinkės narį Padėkos raštu, turi kreiptis į JAV LB Krašto valdybos pirmininką su prašymu. Prašyme turi būti išsamiai parašyta apie asmenį, rekomenduojamą apdovanoti, bei jo veiklą.

LB apylinkės ruošia daug ir įvairių renginių. Būtų labai prasminga ir gražu, kad jos nepamirštų savo pasiaukojančių narių, be kurių apylinkės veikla nebūtų tokia turininga ir pilna. Dauguma veikėjų jau yra garbingo amžiaus, tad būtų prasminga juos įvertinti už jų ilgametę lietuvišką visuomeninę veiklą.

Trumpai noriu aprašyti du nuoširdžius lietuvių veikėjus, gavusius Padėkos raštą praėjusiais 2008 metais.

* * *

Praėjusį rudenį, spalio mėnesį, savo kunigavimo šešiasdešimtmetį atšventė prelatas Albertas Kontautas. Tad šio garbingo jubiliejaus proga, Bostono apylinkės valdybos sumanymu, jam buvo įteiktas JAV LB Krašto valdybos Padėkos raštas. Taip mielam prelatui buvo atsidėkota už jo nepaprastą nuoširdumą remiant LB veiklą, puoselėjant tvirtas dvasines lietuviškas tradicijas. Manau, kad galėtume ant pirštų suskaičiuoti, kiek tokių dvasininkų, kaip gerb. prelatas, turi lietuviškos parapijos. Tiesiog pasisekė bostoniškiams!

Prelatas gimė ir augo Pietų Bostone. Toje pačioje Šv. Petro bažnyčioje buvo pakrikštytas ir įšventintas į kunigus. Nuo mažų dienų mažasis Albertas augo lietuviškoje aplinkoje, tad jam visada svarbu buvo parapijos žmonės, jų džiaugsmai ir rūpesčiai. Prieš keletą metų, kai grėsė bažnyčios uždarymas, prelatas su bažnyčios komitetu drąsiai pasisakė prieš jos uždarymą, palaikė kleboną Stepą Žuką ir visus parapijiečius. Prelatas yra vienas iš aktyviausių ,,Kunigų vienybės” organizacijos veikėjų. Dar ir dabar, sulaukęs garbingo amžiaus, jis skuba pavaduoti, pagelbėti, reikalui esant, kitų parapijų kunigams, aukoja Mišias, jiems išvykus. Nebodamas gruodžio sniego audros, jis sutiko ir atvyko (Jono Limanto padedamas) į a. a. Vaivos Vėbraitės šermenis, aukojo šv. Mišias už ją. Connecticut lietuviai už tai labai jam dėkingi!

* * *

Trumpai norėčiau papasakoti dar vieną LB veikėją iš Connecticut. Tai – Cathy Salka. Ji savo, New Britain LB apylinkės, valdybos sprendimu gavo Padėkos raštą praėjusį rudenį, per apylinkės suruoštą ,,Rudens vakarą”.

Gimusi ir augusi New Britain lietuvių šeimoje Cathy nuo mažens dalyvavo lietuviškoje veikloje. Jos tėvai gimė čia, Amerikoje, bet seneliai yra atvykę iš Lietuvos, nuo Žemaitijos, Metelių ežero, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Cathy mena močiutes dainuotas lietuviškas lopšines. Visą meilę Lietuvai ji paveldėjo iš mamos, kurios gyvenimo kredo buvo ,,Geriau duoti, negu imti’’.

Šiuo šūkiu vadovaujasi ir Cathy Salka. Ji suspėja visur: yra LB New Britain apylinkės iždininkė, priklauso Lietuvos Vyčių 6–ai kuopai ir ten eina iždininkės pareigas. Salka yra labai svarbus žmogus lietuviškoje Šv. Andriejaus parapijoje – ji bažnyčios komiteto narė. Visą laiką Cathy gražiai bendradarbiavo su a. a. kunigu Jonu Rikteraičiu, jam susirgus jį globojo. Cathy Salka – viena iš pagrindinių ,,Šiluvos 400 metų jubiliejaus’’ paminėjimo organizatorių Connecticut.

New Britain apylinkė džiaugiasi, kad jos narė Cathy Salka visada suranda laiko viskam, nepaisant atsakingų pareigų darbe – ji dirba banke viceprezidente.

Manau, kad šis trumpas straipsnis primins Lietuvių Bendruomenės apylinkių valdyboms nepamiršti savo ilgamečių narių, įvertinti jų nuoširdų ir ilgametį triūsą lietuvybės labui.

Informacija pasiteirauti:
ssimkute@comcast.net
arba tel: (203) 773-1257 (n.)

lb

Zenonas Merkevičius iš New Haven apylinkės, apdovanotas prieš dvejus metus, su žmona Monikute. Gita ir Aidas Kupcinksi iš Bostono apylinkės. Aidas apdovanotas prieš trejus metus. Gita  – pernai rugsėjo mėnesį, per JAV LB Tarybos sesiją. 

lb

Cathy Salka ir Kun. Jonas Rikteraitis

lb

Aldona Kairienė, JAV LB Padėkos raštu apdovanota šiais metais. Šalia jos kun. A. Žygas ir buvęs LB pirmininkas Kazys Navakauskas.