Yra vilties


RŪTA PAKŠTAITĖ-COLE

JAV Lietuvių Bendruomenės vardu sveikinu visus susirinkusius švęsti ilgai lauktos ir prakaitu iškovotos mūsų Lietuvos Nepriklausomybės!

Aš, išleidusi vaikus į platųjį pasaulį ir palikusi klasikinės muzikos dainininkės karjerą, po 30 metų sugrįžau į oficialią lietuvišką veiklą ir atradau mūsų visuomenę labai pasikeitusią. Šiuo metu mano tėvelių karta perduoda lietuviškų organizacijų vairą į mūsų rankas. Taip pat gražu stebėti, kaip kuriasi naujai atvykusių lietuvių šeimos, jų vadovaujamos atsinaujina bei kuriasi lituanistinės mokyklos. Šiuo metu Amerikoje veikia 36 lituanistinės mokyklos, o lietuviškų stovyklų lankomumas yra pats didžiausias iki šiol buvęs! Džiaugiamės, kad šiandien turime 58 JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkes ir 10 apygardų. Kasmet netikėtose vietose įsikuria naujos. JAV LB Krašto valdyboje gražiai dirba ir bendradarbiauja Antrojo pasaulinio karo imigrantai, jų vaikai ir trečios imigracinės bangos lietuviai. Manau, kad, žengiant į naują Lietuvių Bendruomenės etapą, yra vilties.

Šių metų svarbiausi darbai yra keli. Pirma turime vykdyti JAV LB Švietimo tarybos uždavinius; antra, lankyti mažesnius lietuviškus telkinius su koncertais. Ypač svarbu įtraukti jaunimą ir naujausius imigrantus į prasmingą lietuvišką veiklą. Nereikia pamiršti įvykdyti ir buvusios XX JAV LB Tarybos kadencijos nutarimų.

Artimiausiu metu planuojame šių metų kovo mėnesį rengti jaunų bendruomenininkų seminarus trijuose miestuose – Baltimore, Cleveland ir Los Angeles. Jau pradėtas leisti JAV LB aplinkraštis ,,Naujienos”, toliau tęsiamas žurnalo ,,Bridges” anglų kalba leidimas. Vis labiau atnaujinamas JAV LB tinklalapis (www.lithuanian-american.org). Planuojama atgaivinti Teatro festivalį ir jį surengti Čikagoje. Toliau bus vykdomos Lietuvių išeivijos studentų stažuotės – šiais metais turime net 34 stažuotojus, vasarai vyksiančius į Lietuvą, tarp jų – ir mano dukra Vilija. Studentai savanoriais dirbs Vilniaus ligoninėse, klinikose, vaikų ir valdžios įstaigose ir kt.

Man pasitaikė proga šioje naujoje JAV Krašto valdyboje kartu su čikagiete Laima Apanavičiene eiti Kultūros tarybos kopirmininkės pareigas. Taryboje yra ir mano kolega, vaikystės stovyklų draugas Rimas Polikaitis. Dirbame, siekdami išlaikyti tradicinę kultūrinę lietuvišką veiklą, bet taip pat norime įgyvendinti naujus sumanymus, į bendrą veiklą įtraukiant visas kartas ir visas imigrantų bangas. Nors mūsų interesai ir pasaulėžiūra kartais skiriasi, norime, kad visi rastų sau vietą JAV LB.

Naujiems metams prasidėjus, ,,Facebook” atidarėme Kultūros tarybos svetainę ,,LT Arts Jam USA – JAV LB uogienė”, kuri veiks dviem kalbomis. Bandysime pritraukti tuos lietuvius, kurie jau ,,gyvena” internete, ten pristatysime jaunus lietuvių kilmės menininkus ir muzikus, skelbsime menines programas.

Visa tai yra įmanoma, kadangi jūsų, mūsų tėvelių karta padėjo stiprius pagrindus ir sukūrė nuostabią infrastruktūrą – jų ir jūsų rūpesčiu pastatytos ir finansuotos parapijos, mokyklos, salės ir vasaros stovyklos. Šito mūsų kartos negali užmiršti. Už tai ir už tėvynės meilės įskiepijimą mes jums dėkojame!

Taip gimė ir mūsų naujas duetas ,,Iš Rytų šalelės”. JAV LB Krašo valdybos nauja pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, susirūpinusi dėl mažesnių, daugiausia vyresniųjų lietuvių telkinių, paprašė manęs ir Rimo susiburti į duetą ir pradėti važinėti po rečiau lankomas apylinkes. Krašto valdyba mūsų duetui nupirko aparatūrą, prisideda prie kelionės išlaidų ir yra pasiryžusi toliau remti mūsų veiklą, kol apylinkės domisi, kol remia renginius ir kol mudu turime energijos kaip čigonai trankytis po visą kraštą! Duetas atlieka dar vieną svarbų darbą – savo dainomis pristatome jaunimui, lietuvių kalbos nesuprantantiems lietuviams ir svetimtaučiams mūsų šalies kultūrą, istoriją, papročius ir kalbą, kupiną simbolikos, liaudies išminties ir gražiausių tarmių. Mūsų dainose slypi lietuvybės auksas.

Ačiū jums visiems už tokį didelį įnašą į JAV lietuvių gyvenimą ir už jūsų dosnumą remiant JAV LB. Kiekvieno nario parama yra svarbi ir reikalinga – be jos JAV LB neegzistuotų ir neturėtų galimybių sudaryti sąlygas šviesiai mūsų palikuonių ateičiai.

Rūta Pakštaitė-Cole – JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos kopirmininkė. Kalba pasakyta Vasario 16-tosios minėjime St. Petersburg, FL.