03-01-11

mayor

Waterbury miesto meras Michael J. Jarjura su lietuvių kilmės ,,Dienos meru”
Linu Balsiu Vasario 16-ajai skirtame pagerbime.
Laimos Reiss nuotr.


Waterbury ,,Dienos meras’’


Vasario 16-osios proga išrinktas 2011 metų lietuvių kilmės ,,Dienos meras’’

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 93-ąsias metines šiuo metu mini didesnė pusė JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių, tačiau turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad kažin ar kur nors pasaulyje egzistuoja panašus atvejis kaip viename didžiausių Connecticut valstijos miestų Waterbury, kur jau kelintas dešimtmetis kasmet vasario 16-ąją renkamas labiausiai lietuvių bendruomenei nusipelnęs asmuo, kuris vienai dienai ,,prisaikdinamas” minėto miesto meru.

Nuo 1987-ųjų tokioms Waterbury apylinkių lietuvių pagerbimo iškilmėms vadovavęs, šiame mieste gimęs Linas Balsys sulaukė savo valandos. Jau kurį laiką šioms iškilmėms kandidatus parenkanti vietinė ,,Lietuvos Vyčių” kuopa spaudė savo prezidentą sutikti būti renkamam ,,Dienos meru”, tačiau Amerikos lietuvių tėvelių Onos Birutės ir Antano Balsių sūnus, būdamas lietuviškai kuklus, vis padėdavo ,,Vyčiams” surasti, jo nuomone, tinkamesnių vienam garbingiausių apdovanojimų asmenų apie 2,5 tūkstančio lietuvių priskaičiuojančiame Waterbury. Vis dėlto šiemet Linui išsisukti nepavyko – ,,Dienos mero” regalijos Lietuvos Nepriklausomybės proga praeitą savaitę lietuviškiausiu vadinamo Connecticut miesto rotušėje atiteko būtent jam. Po kelerių metų pertraukos šios iškilmingos šventės dalyviai buvo pakviesti į suremontuotus istorinius Waterbury savivaldybės rūmus, o L. Balsį pasveikino JAV Kongreso narys Christopher Murphy. Tikrasis miesto meras Michael J. Jarjura savo sveikinime rašė: ,,dar 1992-aisiais metais tokioje pat lietuvių kilmės ‘Dienos mero’ pagerbimo šventėje Linas Balsys sutiko iš Lietuvos paviešėti į JAV tuo metu atvykusią savo būsimą žmoną Eriną, su kuria susituokė prabėgus vos metams, o šiandien abu augina dukterį Agnę ir sūnų Taurą”.

Kaip žinia, 2011 m. Waterbury ,,Dienos meras” gimęs lietuvių šeimoje ir visą laiką gyveno Connecticut valstijoje, dabar – Naugatuck miestelyje. Linas priklauso daugeliui aktyvių lietuviškų organizacijų, yra dalyvavęs bei vadovavęs dešimtims visuomeninių ir labdaros projektų ne tik su ,,Lietuvos vyčiais”, bet ir JAV LB Waterbury, CT apylinke, CT Lietuvių sporto klubu, seniausia Naujojoje Anglijoje lietuvių statyta Šv. Juozapo parapija, Waterbury Lietuvių klubu. Sveikiname Liną su tikrai pelnytu savo gimtojo miesto apdovanojimu!
 
Laurynas R. Misevičius – į JAV atvyko 1994 m. toliau mokytis verslo administravimo ir finansų mokslų srityje. Dirba draudimo srityje. Aktyvus JAV lietuvių veikloje: ŠALFASS centro valdybos pirmininkas, LF tarybos narys, JAV LB narys, Lietuvių žurnalistų sąjungos valdybos narys.