washvas16Kalba ambasadorius A. Brūzga.                                                         Broniaus Čikoto nuotr.

Draugiški pokalbiai priminė namų šilumą
DC paminėta Vasario 16-oji

MONIKA RAMANAUSKAITĖ

Šie metai Lietuvai – ypatingi: tai Baltijos kelio 20-mečio metai, Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas, 5-ių metų narystės NATO ir ES sukaktis, galiausiai, viena gražiausių ir prasmingiausių švenčių – Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Šventės minėjimas, surengtas Washington, DC Lietuvių Bendruomenės, vasario 15 d. prasidėjo šv. Mišiomis St. Matthew Cathedral, Jungtinių Valstijų sostinės centre. Mišių procesijoje dalyvavo K. Donelaičio lituanistinės mokyklos Rockville, MD mažieji, kurie, pasipuošę tautiniais rūbais, nešė aukas. Visus susirikusius maloniai nustebino Amerikos lietuvės Deannos I. Howes atliekama lietuviška giesmė „Marija, Marija”. Kiek vėliau, susijungus lietuvių balsams, išdidžiai nuskambėjo Lietuvos himnas. Giesmes grojo katedros vargonininkas Paul Hardy. Neįprasta, bet St. Matthew Cathedral būdinga išgirsti giesmes lietuvių kalba, atliekamas amerikiečių choro. Tai tikrai labai įspūdinga.

Pasibaigus šv. Mišioms, pakylėtos dvasios, saulės spinduliams primenant apie artėjantį pavasarį, sveikindami vieni kitus su Vasario 16-ąja, Lietuvai ir jos gyvenimui artimi žmonės skubėjo link Lietuvos Respublikos ambasados.

Atsinaujinęs LR ambasados pastatas, kaip paaiškėjo renginio metu, turi svarbią istorinę prasmę – diplomatinė atstovybė Washington, DC yra ilgiausiai priklausanti tai pačiai valstybei. Gausus šventinis vaišių stalas, jauki aplinka priminė nuo seno garsėjantį lietuvių svetingumą, o draugiškas kraštiečių šurmulys ir pokalbiai – namų šilumą.

* * *
Oficialioje dienos programoje Lietuvos Nepriklausomybės aktą skaitė vidurinės mokyklos abiturientai Algis Šiatkus ir Viltis Palubinskaitė, sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos ambasadorius Audrius Brūzga, JAV Valstybės departamento atstovė Carol B. Werner bei Washington, DC LB pirmininkė Danelė Vidutienė. Šventinę programą palydėjo smuikininkės iš Connecticut valstijos Editos Orlinytės koncertas. Programoje skambėjo Johan Sebastian Bach, Osvaldo Balakausko ir Vivaldi kūriniai.

LR ambasadorius JAV, sveikindamas svečius su Lietuvos Nepriklausomybe, išreiškė nuoširdžią padėką visiems, kurie buvo, tikėjo ir šiandien yra kartu: ,,Naudodamasis proga, kad į šį minėjimą susirinko tiek daug Amerikos lietuvių, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie asmeniškai ar bendruomeniškai prisidėjo prie ambasados palaikymo ir išlaikymo. (...) Ačiū visiems, kurie gūdžiais okupacijos metais išdidžiai kėlėte Lietuvos trispalvę Vašingtono gatvėse ir aikštėse. Ačiū Jums, kad tikėjote nepriklausoma Lietuva, kai niekas netikėjo. Ačiū, kad nepamirštate jos ir šiomis dienomis, kai laisvė ir gerovė, tarytum, jau garantuota”.

Viešnia iš JAV Valstybės departamento C. Werner atkreipė dėmesį į šio amžiaus Lietuvai mestus iššūkius: šalies narystę NATO ir Europos Sąjungoje, valstybės karinį ir energetinį saugumą, demokratijos vertybių puoselėjimą, Jungtinių Valstijų administracijos kaitą ir bevizio režimo programos įgyvendinimą.

C. Werner, kalbėdama apie Lietuvos narystę NATO, išreiškė Jungtinių Valstijų administracijos padėką už Lietuvos karines pajėgas Goro ir Kandahar provincijose, Afganistane. Valstybės departamento atstovė sakė: ,,Lietuva – svarbi saugumo teikėja, ne tik naudotoja. Šalies gyventojai, atgavę nepriklausomybę, laisvės dovaną pasiryžę įteikti kitiems žmonėms.”

Įgyvendinant ES narystės įsipareigojimus ir vykdant ES kaimynystės politiką, Lietuva aktyviai siekia visapusiškos demokratijos šalies viduje ir jos regione. Jungtinės Valstijos sveikina Lietuvos paramą Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai. C. Werner nuomone, Rusijos išpuolis Gruzijoje buvo nelengvas išbandymas demokratinių vertybių šalininkams. Lietuva nepabūgo, buvo viena iš garsiausiai kalbančių šalių, smerkianti Rusijos veiksmus, – sakė viešnia iš Valstybės departamento, atstovė Lietuvos ir Latvijos šalių klausimais.

Be minėtų Lietuvos valstybės nuopelnų, C. Werner teigiamai sutiko Lietuvos ketinimą artimiausiu metu užimti pirmininkaujančios šalies vietų dviejose tarptautinėse organizacijose. Buvau mielai nustebusi, sakė C. Werner, ,,išgirdusi, kad 2009 m. vasarą Lietuva vadovaus Demokratijų bendrijai (angl. Community of Democracies), o 2011 m. pirmininkavimą perims Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (angl. Organization for Security and Cooperation in Europe), kuri kitą parlamentinę Asamblėją organizuoja Vilniuje, 2009 m. vasarą.”

Į Vasario 16-os dienos minėjimą gausiai susirinkusiems lietuviams C. Werner sakė, žinanti Lietuvos vyriausybės susirūpinimą užtikrinti šalies karinį ir energetinį saugumą. Pirmuoju atveju, ji įsitikinusi, JAV administracija pasirengusi apginti visas Baltijos šalis, kaip NATO nares. Šį įsipareigojimą iliustruoja NATO oro erdvių patruliavimo misijos Baltijos šalyse. Valstybės departamento atstovė priminė, kad pirmuose prezidento rinkiminiuose debatuose, tuo metu dar senatorius Barack Obama atkreipė dėmesį, kad JAV siekia stiprinti solidarumą Rytų Europos šalyse ir pabrėžė stiprią paramą Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybėms.

Kalbant apie energetinį saugumą, C. Werner palankiai įvertino Lietuvos sprendimą įsteigti naują Energetikos ministeriją. Tai rodo, sakė ji, atkaklų šalies siekį užtikrinti įvairius energetinius šaltinius. Prezidentas Obama taip pat teikia didelį dėmesį energetikos srities tobulinimui. JAV Prekybos plėtros agentūra (angl. Trade and Development Agency – TDA) Lietuvos vyriausybei skyrė lėšų vykdyti studijų programą, leidžiančią nustatyti tinkamą vietą gamtinių dujų skystinimo terminalui statyti. Toks terminalas atvertų galimybę tiekti suskystintas gamtines dujas į Lietuvos rinką iš Šiaurės ir Vakarų Afrikos. Be to, JAV TDA sutiko remti Baltijos šalių ir Lenkijos energetikos specialistų orientacinę kelionę į Jungtines Valstijas. Šio apsilankymo metu žinovai turės galimybę susipažinti su technologijomis, kurias JAV galėtų pasiūlyti kuriant naują atominę elektrinę Ignalinoje, pasakojo C. Werner.

Apžvelgdama svarbiausius Lietuvos iššūkius, C. Werner įvardino bevizio režimo programos įgyvendinimą, kaip ypač sėkmingą bendro JAV ir Lietuvos darbo vaisių. Remiantis jos duomenimis, trijų mėnesių laikotarpiu 5,000 Lietuvos gyventojų gavo leidimą vykti į JAV per ESTA programą. Tuo tarpu 2007 m. per 12 mėnesių buvo išduota 11,000 vizų. C. JAV vyriausybės pareigūnė mano, kad šis laimėjimas atvers naujas kultūrinio ir politinio bendradarbiavimo galimybes.

JAV valstybės pareigūnė apgailestavo, kad silpnėja JAV – Lietuvos švietimo mainų sistema. Jos teigimu, 2007 m. 9,500 lietuvių kreipėsi į Jungtinių Valstijų ambasadą Vilniuje norėdami sužinoti apie studijų galimybes JAV. Tik 460 studentai atvyko į šalį, t.y. 17 proc. mažiau nei 2006 metais. C. Werner nuomone, tai lemia atstumas, lėšų trūkumas, kiti nepatogumai. Jungtinėms Valstijoms mokslo srityje sunku varžytis su Europos šalimis, kurios šiuo atžvilgiu studentams gali pasiūlyti kur kas palankesnes sąlygas.

Todėl savo kalbą Valstybės departamento atstovė baigė iššūkiu, skirtu Amerikos Lietuvių Bendruomenei. Ji susirinkusius paskatino imtis ryžtingo vaidmens, siekiant palengvinti ir patobulinti JAV Lietuvos mainus kultūros ir mokslo srityje. ,,Valstybės departamentas mielai jums padės”, – sakė C. Werner.

* * *
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – viena gražiausių ir prasmingiausių švenčių: tinkamas metas susimąstyti, kurti ateities viziją, nagrinėti istorijos gelmes...

LR ambasadorius A. Brūzga šventės metu prisiminė visai neseniai į Anapilį iškeliavusį vieną mylimiausių lietuvių tautos poetų – Kazį Bradūną. ,,Šia proga norėčiau atiduoti jam pagarbą, kaip lietuviui, kaip kūrėjui, kaip mūsų ilgamečiam kaimynui iš Baltimorės”, – kalbėjo A. Brūzga. Kiek vėliau, atrodo, tyluma alsuojančioje salėje pasigirdo keletas Bradūno haiku Vilniui. Vienas jų –

Senasis Vilnius
Pavakario saulėje

Tampa pasaka.

washvas16