Mokytojų konferencijoje – žinoma režisierė, rašytoja, aktorė

LAIMA APANAVIČIENĖ

Pasaulio lietuvių centre Bočių menėje Lemonte kovo 8 d. JAV LB Švietimo taryba orga­nizuoja Moky­tojų konferenciją. Šiemet ji ypatinga. Pagrindinė pranešėja Aurelija Čere­daitė-Gurinavičienė – lėlių teatro aktorė, režisierė ir pjesių, pasakų bei eilėraščių kūrėja, mažuosius lietuvius ir jų tėvelius savo kūryba džiuginanti daugiau nei dvidešimt metų. Pirmiausia Aurelija Čeredaitė žinoma kaip aktorė ir režisierė, įvairiuose Lietuvos teatruose pastačiusi daug spektaklių (ir ne tik vaikams), sukū­rusi įsimintinų vaidmenų teatre, televizijoje ir kine. Už autorinį spektaklį „Peliukas Antanas” Aurelija Čeredai­tė 2003 m. Alytaus lėlių teatro festivalyje „Aitvaras” apdovanota kaip geriausia režisierė, jos pjesės ir spektakliai įvertinti įvairiuose kituose konkursuose ir festivaliuose. Aurelija Čeredaitė užsiima ne tik kūrybine, bet ir edukacine veikla, dalyvauja įvairiuose projektuose, dirba su emo­cinių problemų turinčiais vaikais, rodo labdaringus spektaklius ligoni­nėse, vaikų namuose ir internatuose.

Literatūriniai Aurelijos Čeredai­tės tekstai mažiesiems žurnaluose ir dienraščiuose skelbiami nuo 1993 m., o 2003 m. išleista atskira šios autorės pasakų knyga „Tinginė ragana”. Jos personažai – kasdieniam pasauliui neįprasti, keisti, tačiau mieli ir žaismingi: tai ir geros širdies, tačiau šiek tiek aptingusi ragana, dalyvaujanti raganiškame konkurse, žaliai nusidažyti nusprendęs peliukas Antanas, arbatos puodelyje gyvenantis žmogu­tis Kukas, pagal žmonių pasaulio pavyzdį savo teatrą sukurti sumanę paukščiai. Šios pasakaitės gimė įkvė­ptos jos augančio sūnaus smalsumo bei išradingumo, būdingo viso pasau­lio vaikams.

„Tinginė ragana” išversta į italų kalbą ir išleista Italijos leidykloje „Books & company”, o pjesė kartu su brėžiniais publikuota metodiniame leidinyje mokytojams „Peliukas An­tanas”.

Pjesė sukurta norint paaiškinti vai­kui, kas yra lėlių teatras. Ji prasi­deda „Delniukų pasaka”, vėliau į veiksmą įsijungia šluota – Fantazija, šaukštas – Karalius, virtuvinė kempi­nėlė – varlė. Peliukai – įstrižos šluos­tės su uodegėlėmis. Spektaklio pabaigoje vaikai kartu su peliuku patenka į stebuklingą daržą, kur laksto nenuoramos agurkai ir šokinėja išdykusios morkos. Visos šios priemonės suprantamos vaikui ir skatina jį pratęsti žaidimą namie. Vaikai įtraukiami į „ste­bu­klingo daržo” kūrimą. Spek­tak­­liui muziką kūrė Arnoldas Guri­na­vičius.

A. Čeredaitė pasakoja, kad kaž­kada norėjo būti gydytoja, bet vėliau turėjo slaptą svajonę, apie kurią niekam nepasakojo – tapti rašytoja. Apie šią svajonę papasakojo tik išleidusi pirmą knygą. Ji 1979 m. Vil­niaus valstybinėje konservatorijoje įgijo dramos aktoriaus specialybę, vėliau studijavo Europos psicho­dra­mos institute, dalyvavo JAV teatro „Bread and Puppet” projekte, sta­žavosi Norvegijos lėlininkų centruose ir teatruose, Ann Sher teatro dramos laboratorijoje, lankė Suzanne van Lohuizen kursus dramaturgams ir kt. Aurelija Čeredaitė dirbo „Lėlės” teatre, Valstybiniame jaunimo teatre, vadovavo „Berniuko Žirniuko teat­rui”, dabar yra VšĮ „Žalia varna” di­rektorė. Nuo 2006 m. ji – Lietuvos lėlininkų organizacijos (UNIMA) pre­zidentė, 2003–2007 m. išrinkta Lie­tuvos psichodramos draugijos vice­prezidente.

Aktorė, režisierė, rašytoja mokytojų konferencijoje ne tik skaitys paskaitą, tačiau įtrauks mokytojus į teatro pastatymą, tad visi mokytojai, kurie dalyvaus konferencijoje, prašomi atvykti apsirengę patogiais rūbais, kad galėtų laisvai judėti.

Aktorė dažnas svečias Lietuvos mokyklose. Lankosi ten su savo sukurtais herojais – lėlėmis. Jie moko vaikus deklamuoti ir kartu daineles dainuoja. Ne išimtis ir Čikaga. Kovo 7 d. A. Čeredaitė apsilankys Čikagos ir Maironio lituanis­tinėse mokyklose, kur vai­kams parodys spektakliukus.

Taigi, mokytojai ir mokiniai, jūsų laukia nuostabus teatrinis šeštadienis ir sekmadienis. Norinčius dalyvauti mokytojų konferencijoje kvie­čia­me užsiregistruoti savo mokyklose tel.: 630-832-6331 arba el paštu:
jurate@yahoo.com