kiausas

Dr. V. Kiaušas su globotiniais. Iš A. Saulaičio asmeninio albumo.

Beglobių gydytojas

Kun. Antanas Saulaitis, SJ

Erdvus, plytelėmis grįstas kiemas, kilni palmė ir atviros durys tiesiog kviečia į dr. Vito Kiaušo namus Brazilijos Rondonia valstijos sostinės Porto Velho šalutinėje gatvėje. Sėdi brazilas advokatas, gitara palydėdamas iš kun. dr. Aleksandro Bendoraičio išmoktą šio mėgstamą dainą ,,Kur tas šaltinėlis”. Jam pritaria namų šeimininkas ir svečias, o kaimynas, bičiulis pastorius ir profesorius pritaria kojos judesio ritmu.

Troško gyvenimą įprasminti padėdamas kitiems

Dr. Vitas Kiaušas 1975 m. iš Australijos atskrido III Pasaulio lie-tuvių jaunimo kongreso metu. Trisdešimties metų, būdamas jau našlaičiu, jis troško gyvenimą įprasminti padėdamas kitiems žmonėms. Iš pradžių talkino kun. Bendoraičio Gerojo Ganytojo ligoninėje Bolivijos pasienio Guajara-Mirim miestelyje. Tuomet ši ligoninė buvo viena geriausių vakarų Amazonijoje. Australijos lietuvis buvo manęs persikelti arčiau giminaičių Venesueloje, tačiau viza jam nebuvo suteikta.

Po poros metų jaunas gydytojas ėmėsi naujo uždavinio – įsteigti pirmąją kraujo ligoninę. Šiandien garbės sienoje tarp ligoninės direktorių nuotraukų pirmasis yra dr. Kiaušas. Pusės milijono gyventojų mieste kraujo stotis ir laboratorijos tarnauja gretimai ligoninei ir kitoms sveikatos įstaigoms. Pusė dabartinės įstaigos pastatyta pirmojo direktoriaus tarnystės metais. Aišku, užsienietis turėjo įteisinti savo medicinos diplomą. Atstovaudavo ligoninei ir Rondonijos valstijai valstybinio lygio konferencijose.

Labdara beglobiams vaikams, benamėms šeimoms, vienišoms motinoms

Prieš daugiau kaip 20 m. savo namų kieme dr. Kiaušas pastatydino pavėsinę, o talkininkės kasdien virdavo pietus gatvės ir kitiems beglobiams vaikams. Vėliau medinę pastogę pakeitė mūrinė, kurios sienoje – Vytis, Gedimino stulpai, Vyties kryžius. Savo paties išlaikomą labdarą nutraukė, kai neberado padėjėjų. Artimo meilės darbams įteisinti įsteigė Šv. Kazimiero šalpos draugiją, kurios tarybos trimetinis susirinkimas vyko š. m. sausio 24 d.

Iš savo tėvo išmokęs, kad gyvenime svarbiau savigarba nei veržimasis į pinigus, gydytojas matė aplinkinių vargus. Tuomet Porto Velho buvo dešimtadalis dabartinio dydžio, panašus į laukinius JAV vakarus prieš daugiau kaip 100 metų. Trečias pagal dydį Amazonijos intakas – Madeira upė – buvo pilna aukso ieškotojų laivelių, vamzdžių ir auksui gryninti gyvsidabrio. Pasienio kontrabanda ir čia pat už gatvės esančios džiunglės liudijo nuotolį nuo civilizacijos.

Dr. Kiaušas ėmė suteikti pastogę benamėms šeimoms, vienišoms motinoms. Kai kurios atsilygino patarnaudamos skalbykloje, virtuvėje, kieme. Krikšto tėvo ir globėjo tautybę liudija gintarinės spalvos odos vaikų vardai – Ona, Vitas, Ramutė... Jeigu vaikas nerodo noro mokytis, gydytojas siunčia į seserų saleziečių mokyklą, užmoka už mokslą, rūpinasi jų pažanga, stengiasi auklėti, kad moksleiviai būtų tiesūs, darbštūs, padorūs. ,,Man pačiam nieko nereikia”, – sako dr. Kiaušas.

Lietuviai aplanko retai

Pasvalietis gydytojo giminaitis dr. Juozas Kiaušas minimas dr. Mildos Budrienės knygoje apie lietuvius gydytojus. Pusseserė gydytoja gyvena Venesueloje. Vieną kitą kartą vakarų Amazonijoje gyvenantį tautietį aplanko lietuviai iš Sao Paulo. ,,Mato Šalčiaus keliais” po Pietų Ameriką keliaujanti ekskursija iš Lietuvos būtų aplenkusi dr. Kiaušą, jei dėl dokumentų stokos du dalyviai nebūtų pakliuvę į pasienio policijos kalėjimą. (Matas Šalčius mirė pasienio Guajara-Mirim miestelyje 1940 m.).

Dabar Vitas dirba valdiškoje socialinės sveikatos draudos įstaigoje. Supažindino su direktoriumi ir pagrindiniais tarnautojais. Įstaigoje 64 proc. katalikų, pasitaikė, kad visi 7 kabinete katalikai, tai vedėjas pasiūlė maldą, svečiui teko laiminimo maldelė. Prie direktoriaus posėdžių stalo – atverstas Šv. Raštas.

,,Mirties geležinkelis”

Per 20 m. Porto Velho išaugo dešimt kartų. Dabar jau uždrausta Madeira upėje aukso ieškoti, tačiau valdžia už 7 km ir už 156 km stato didžiules vandens jėgaines su šliužais laivams (iki Amazonės žiočių – 2,700 km). Mieste statomi nauji butai, įmonės, parduotuvės. O miestas vos šimto metų senumo, prasidėjęs kaučiuko pramonės žydėjimo metu.

Prie jūros neprieinanti Bolivija ieškojo vandens kelių į pasaulio rinką per Braziliją tuoj už Mamorės (Madeiros intako) krioklių. Sumanyta nutiesti siaurąjį geležinkelį, kuris įgavo ,,Mirties geležinkelio” pavadinimą dėl drugio, gyvačių ir kitų nelaimių žuvusių darbininkų. Porto Velho buvo 330 km ilgio bėgių nulinis taškas, šiandien čoa įkurtas geležinkelio muziejus su garvežiais iš JAV, Vokietijos ir Anglijos. Elektros jėgainių bendrovė žada 7 km bėgių, garvežius ir vagonus restauruoti turistams ir pažintinėms kelionėms.

,,Padre medico” kun. Bendoraičio palikimas

Paskutinė geležinkelio stotis – Guajara-Mirim, kur kun. dr. Bendoraitis ir ses. Ksavera Šakėnaitė dirbo nuo 1961 m., kol 1987 m. persikėlė į Mamorės krantą Bolivijos pusėje (upė čia 1,200 m pločio) ir ten įsteigė ligoninę. Kun. Bendoraitis mirė 1998 m., o ses. Ksavera 2000 m. buvo nužudyta, kaip liudija tokius dalykus žinantieji. Brazilijoje Gerojo Ganytojo ligoninę perėmė vyskupija, Bolivijoje net vyko teismas, kol iš abiejų steigėjų mirtimi pasinaudojusių galėjo perimti Guayaramerin savivaldybė.

Dr. Kiaušas labai gerai pažinojo tuodu lietuvius misionierius. Aplankė jų namus po jų mirties. Kad kun. Bendoraitis gydė nemokamai, užkliuvo kai kuriems gydytojams, sako Vitas. Kažkodėl Brazilijos pusėje apie ,,padre medico” mirtį net nebuvo parašyta. Nors kun. Bendoraitį važiuoti į misijas iš Prancūzijos prikalbino Guajara-Mirim prancūzas vyskupas, dabartinis tos pačios kilmės vyskupas ir kunigai, teigia dr. Kiaušas, nemini jo reikšmės, visuomeninio ir sielovadinio palikimo (ligoninės, radijo stotelės, plytinės statyboms ir ligoninei uždarbiui, galvijų, vaisų ir daržovių ūkio ligoniams sveikai maitinti, žuvų ūkio, rėmėjų bei bendradarbių tinklo.).

Pagrindinis ryšys su lietuviais – ,,Mūsų Lietuva” ir e. paštas

Dr. Kiaušas dalyvauja migrantų – tautų sielovados taryboje. Jam iš Sao Paulo buvo atsiųsti keli lietuviški daikteliai imigrantų parodėlei, nes pats jų neturėjo. Pagrindinis ryšys su lietuviais – Brazilijos lietuvių iliustruotas mėnesinis žurnalas ,,Mūsų Lietuva”, Sao Paulo nuo 1948 metų ėjęs laikraščiu. Ir, aišku, elektroninis paštas. Domėdamasis savo šeimos kilme, susisiekė su Balzeko lietuvių kultūros muziejaus (Čikagoje) geneologijos skyriumi, kuris nurodė apie lietuvių geneologiją nusimanantį asmenį Ijui mieste, Rio Grande do Sul valstijoje – miestą, kurį įsteigė lietuviai apie 1888 m.

Porto Velho bažnyčiose patarnauja saleziečiai. Ten dirbę, dabar Manause gyvenantys dr. Kiaušą labai maloniai prisimena. Apsilankęs jo sodyboje gali pagalvoti, su kuo lietuvis gydytojas gali pasikalbėti ir bendrauti dar kiek laukinėje aplinkoje. Netolimos katedros kunigai būna parama. Jam rūpi ir katalikybės padėtis, nes kitos krikščioniškos bažnyčios, gaunančios daugiau lėšų iš užsienio, veikliai pritraukia žmonių ir pagalbininkų.

Taip ir lieka dosnios ir nesavanaudiškos tarnybos vaizdas, kai iš nuotraukų žvelgia lietuvis gydytojas – reikia sakyti, misionierius – su savo globotiniais vaikais, jų motinomis, vargstančiomis šeimomis ir savo kilnių siekių bendradarbiais.

kiausas

Pastogė vaikų užsiėmimams.

kiausas
Dr. V. Kiaušo įsteigta kraujo ligoninė.


kiausas

kiausas