teachers
Į JAV LB Švietimo tarybos organizuotą JAV LB Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mokyklų mokytojų konferenciją susirinko gražus būrys mokytojų. Živilės Ramašauskienės nuotr.

Patirtimi dalijosi lituanistinių mokyklų mokytojai


LORETA TIMUKIENĖ

JAV LB Švietimo taryba kasmet rengia konferencijas mokytojams, dirbantiems JAV veikiančiose lituanistinėse mokyklose. Šių metų vasario 27 d. į konferenciją rinkosi JAV LB Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mokyklų mokytojai.

Ryte Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje šv. Mišių metu buvo meldžiamaisi už gyvus ir Anapilin iškeliavusius mokytojus. Vėliau Pasaulio lietuvių centro (Lemont, IL) Fondo salėje šeimininkai – Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai – sutiko gausiai susirinkusius dalyvius iš Cincinnati (OH), Milwaukee (WI), Naperville (IL), Beverly Shores (MI), Lemont (IL) ir Chicago (IL). Šįmet koferencijoje dalyvavo 77 mokytojai. Buvo pasveikintos 2010 metų JAV LB Švietimo tarybos Švietimo premija apdovanotos daug lituanistiniame švietime nuveikusios pedagogės – dabartinė Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) direktorė Jūratė Dovilienė ir buvusi Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont) direktorė Audronė Elvikienė. Buvo pagerbta ir Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja Erika Kunickienė – JAV LB Švietimo taryba šiais metais jai skyrė ,,Gintarinio obuoliuko” apdovanojimą.

Konferenciją pradėjo viena iš jos organizatorių – ČLM direktorė J. Dovilienė. Ji pristatė pagrindinę konferencijos pranešėją – ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos narę, koordinatorę Lietuvos reikalams Ritą Venclovienę. Mokytojos susidomėjusios klausė paskaitos ,,Iššūkis lituanistinėms mokykloms. Laikas susipažinti su kalbine metodika”. R. Venclovienė ne tik pateikė teorinių patarimų, kaip geriau vaikus mokyti kalbos, bet ir pasidalino savo ilgamečio pedagoginio darbo patirtimi, papasakojo, kaip sekėsi dėstyti prancūzų kalbą amerikiečiams. Tačiau labiausiai visus sužavėjo trumpa kalbos pamokėlė – mokytoja, išradingai ir labai energingai naudodama klausoskalbos metodą, sugebėjo per keliasdešimt minučių išmokyti keletą prancūziškų posakių ir priminti pirmos linksniuotės lietuviškus daiktavardžius. Kaip sakė pranešėja, kalbėjimas yra antros kalbos mokymo pagrindas. Po paskaitos R. Venclovienę apsupo būrelis mokytojų – joms norėjosi daugiau sužinoti apie kalbos mokymo ,,paslaptis” – juk lituanistinėse mokyklose šiam dalykui tenka skirti nemažai laiko.

Nusifotografavusios ir papietavusios mokytojos pasidalijo į dvi grupes – žemesniųjų klasių mokytojos stebėjo parodomąją pradinių klasių mokytojos E. Kuncienės pamoką, vyresniųjų klasių mokytojos turėjo progą sužinoti, kaip dirba pamokoje mokytoja Giedrė Grigalaitytė. Ji Maironio lituanistinėje mokykloje vyresnių klasių mokiniams dėsto istoriją. Mokytoja G. Grigalaitytė pasakojo, kokius metodus, mokymo priemones naudoja pamokose, kaip pavyksta mokinius sudominti mūsų šalies praeitimi, kokias istorijos temas sunkiausiai sekasi išaiškinti.

Po parodomųjų pamokų konferencijos dalyviai susėdo grupėmis pasikalbėti, padiskutuoti apie visiems rūpimus dalykus – kaip sudominti dėstomu dalyku vaikus, kokius metodus geriausiai sekasi naudoti pamokose, kurie vadovėliai labiausiai tinka. Ne kartą mokytojų lūpose skambėjo ir šie klausimai: ,,Kaip išugdyti mūsų vaikuose lietuviškumą?”, ,,Kiek laiko skirti mokyklų programose šventėms?”, ,,Ar į mokyklas atvykstantys svečiai neturėtų būti geriau pasiruošę susitikimams su vaikais, kad tie susitikimai būtų iš tiesų įdomūs ir naudingi?”, ,,Kaip sprendžiamas užsienyje dirbančių mokytojų pedagoginio stažo užskaitymo klausimas?”, ,,Kodėl nebevyksta mokytojų stovyklos Dainavoje?” Aišku, ne į visus klausimus mokytojai gavo atsakymus, bet ne vienas konferencijoje dalyvavęs mokytojas džiaugėsi turėjęs progą susitikti su kolegomis, pasidalinti savo patirtimi. Ypač džiaugėsi tokia galimybe neseniai susikūrusių lituanistinių mokyklų mokytojos Kristina Puotkalytė-Gurgel ir Rita Remeikaitė-Ivanauskienė iš Milwaukee ,,Naujos kartos” lituanistinės mokyklos bei Kristina Parrott, Erika Gallagher, Jūratė Rubikienė iš Cincinatti ,,Aitvaro” lituanistinės mokyklos, taip pat Jūratė Liutkienė, Šarūnė Bražiulienė, Inga Wilke, Janina Prialgauskienė, Danguolė Tuskenienė iš Naperville ,,Rasos” lituanistinės mokyklos. Nieko keisto, juk tokie naujakuriai dažniausiai neturi pedagoginio ir administracinio darbo patirties, tad jiems vertingas bet koks draugiškas kolegų patarimas. Renginyje dalyvavo ir būsimų mokyklų steigėjai. Diana Johns iš Beverly Shores dar tik planuoja kurti mokyklėlę ar klubą, jie pradžioje tikisi turėti 10 mokinių.

Po diskusijų ČLM direktorės pavaduotoja Laima Apanavičienė papasakojo apie Užsienio reikalų ministerijoje, Vilniuje 2010 m. lapkričio 10–12 dienomis Užsienio lietuvių departamento suruoštą seminarą lituanistinių mokyklų mokytojams, kuriame dalyvavo 38 mokytojai iš 24 užsienio valstybių. Seminare dalyvavo ir 3 atstovės iš JAV lituanistinių mokyklų – Laima Apanavičienė (Chicago, IL), JAV LB Švietimo tarybos narė Gaila Narkevičienė (Boston, MA) ir Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė Marytė Newsom (Los Angeles, CA).

teach
Čikagos lituanistinės mokyklos mokytoja Nijolė Gierštikienė dalijasi savo patirtimi su kolegėmis.

teach
Mokytojos aktyviai dalyvavo Ritos Venclovienės ,,pamokoje”.