,,Žaltvykslė”

Nesenstanti ,,Amerika pirtyje”


LAIMA APANAVIČIENĖ

Teatras, teatras, teatras. Kaip mes, užaugę Lietuvoje, jo pasiilgstame! Tad tik sužinoję, kad teatro sambūris ,,Žaltvykslė” kviečia į premjerą, nekantriai laukėme tos dienos, kada galėsime gėrėtis nauju pastatymu.

Nežinia, ar čia tik sutapimas, ar ,,Žaltvykslės” teatro režisierė Ilona Čiapaitė sąmoningai pastatymui pasirinko Keturakio pjesę ,,Amerika pirtyje”? Mat būtent šiais metais sukanka 120 metų, kai Vincas Kudirka 1893 m. „Varpe” paskelbė konkursą dramoms sukurti. Vieni pirmųjų į šį kvietimą atsiliepė broliai Antanas bei Juozas Vilkutaičiai, prisistatę slapyvardžiu Keturakis (tai yra, turintis keturias akis). Jie konkursui atsiuntė savo komediją „Amerika pirtyje”, kuri V. Kudirkai labai patiko ir jau po dvejų metų – 1895 – šis veikalas buvo išleistas pirmą kartą Tilžėje. Pjesės ,,Amerika pirtyje” pirmasis pastatymas įvyko 1899 m. Palangoje ir tapo pirmuoju viešu spektakliu lietuviškos spaudos draudimo metais.

Geri kūriniai nepraranda tikroviškumo ir prabėgus daugeliui metų. Na tai kas, kad nuo pjesės parašymo praėjo daugiau nei 100 metų, Jaunimo centre gausiai susirinkę žiūrovai su malonumu stebėjo šio realistinės krypties kūrinio pastatymą. Tiesa, režisierė I. Čiapaitė jį perteikė savaip – trijų veiksmų pjesė tapo dviejų veiksmų, į spektaklį įvesti šokėjai, – tačiau tai visai nesugadino bendro pjesės turinio.

Komedijos pagrindas – paprastas buitinis nuotykis. Apsukrusis siuvėjas Vincas (aktorius Ramūnas Paulauskas), vikriai išnaudodamas gyvenime pasitaikančias progas, apgauna juo pasitikėjusius žmones ir su svetimais pinigais pabėga į visų išsvajotą Ameriką. Vinculis (taip jį vadina kai kurie pjesės veikėjai) siuva pas nusigyvenusį ūkininką Bekampį (aktorius Alvidas Jonaitis) ir naudojasi šeimininko ir ypač jo dukters Agotos (aktorė Aušra Jasaitė-Paulauskienė) simpatijomis. Kas be ko, apsilanko ir karčiamoje. Ten jis susitinka savo seną pažįstamą Antaną (aktorius Tomas Umbrasas) ir supratęs, kad šis ieško geros partijos vedyboms, siūlo vesti Bekampio dukterį. Tuo tarpu Bekampiui taip pat reikalingi pinigai – jam žūt būt reikia gauti 200 rublių, kad galėtų išpirkti vekselį. Gudrusis Vincas, norėdamas pasipelnyti iš šio reikalo, imasi tarpininko vaidmens. Jis įkalbinėja Antaną paskolinti Bekampiui tuos 200 rublių – tai būsiąs pagrindas pretenduoti į žentus, o Bekampiui pasitarnauja, nurodydamas jam patogų skolintoją. Abi pusės, Vincui tarpininkaujant, sutaria ir pradeda ,,biznį”, žinoma, viską slėpdami nuo savo dukra besigrožinčios Agotos mamos Bekampienės (aktorė Danguolė Jonaitienė) ir pačios būsimos jaunamartės.

O ką veikia dėl Vinculio ,,džiūstanti” Agotėlė, norinti tapti ponia, gražiai rengtis, skaniai pavalgyti ir nieko nedirbti? Vincas puikiai pasinaudoja merginos silpnybe ir lengvai ją sugundo – kursto ją pasipriešinti tėvo ir Antano suokalbiui. Agota tiek susižavi Vinco pasakojimais apie Ameriką, kad pavagia ir atiduoda jam tėvo paskolintus 200 rublių, su kuriais jiedu abu žada pabėgti į Ameriką. Deja, Vincui Agotos nereikia, nenori jos vežtis į Ameriką, tad, išgavęs pinigus, uždarobAgotą pirtyje ir... į Ameriką išdumia vienas.

Gal tik vienas žydelis Faibčikas (aktorius Linas Umbrasas) suvokia visą reikalą (žinoma, ne be naudos sau), tačiau, kas jo klauso?..

Pjesėje ,,Amerika pirtyje” nemažai komiško sceninio veiksmo scenų, tačiau, manau, kad žiūrovus pakeri ir natūralus buities ir žmogiškų santykių tikroviškumas. Čia nėra ilgų dialogų ar monologų, veiksmas prasideda jau nuo pirmos scenos. Tad nenuostabu, jog šiandien komedijos pastatymas taipogi pataiko į laikmečio dvasią ir yra su įdomumu priimamas žiūrovų. Negali nesižavėti šio spektaklio veikėjų šventu naivumu ir šėtonišku gudrumu, kurį puikiai perteikė ir ,,Žaltvykslės” aktoriai. Neprofesionalai, po sunkių darbų besirenkantys į repeticijas aktoriai stengiasi iš visos širdies. Ypač puikiai savo vaidmenis atliko Tomas Umbrasas ir Aušra Jasaitė-Paulauskienė. Šie du jauni žmonės – jau tikri aktoriai. Juos čikagiečiai žiūrovai pažįsta iš kitų spektaklių, tačiau ir šiame jie savo darbo kartelės nenuleido. Man asmeniškai patiko ir bežodinis Jonuko (aktorius Ramūnas Žimkus) nedidelis vaidmuo, neblogai su savo vaidmeniu susidorojo ir Linas Umbrasas (Faibčikas). Tad reikia padėkoti režisierei Ilonai už ryžtą ir kantrybę, bei pasidžiaugti, kad jai pasiseka suburti tokią gražią aktorių grupę .


Spektaklį pagyvino Monikos Adomaitytės šokiai, kuriuos atliko: Aušra Jasaitė-Paulauskienė, Greta Germanaitė, Rūta Flannery, Monika Adomaitytė, Linas Umbrasas, Ramūnas Paulauskas, Paulius Šimkonis ir Renatas Sipavičius.

Įdomi spektaklio scenografija – mažesnės ir didesnės siūlų ritės virsta tai stalu, tai kėde, tai vežimu, tai krosnimi.

Tačiau kalbant apie gražius dalykus norisi atkreipti dėmesį ir į kai kuriuos trūkumus. Pirmiausia – atėję į spektaklį žiūrovai nerado jokios programėlės, o taip norisi žinoti (ne visus gi pažįsti), kas kokius vaidmenis atliko, kas talkino kuriant kostiumus ir scenografiją, kad darė dekoracijas, kas šokių autorius ir kokie šokėjai atliko šokius. Galų gale programėlė reikalinga ne tik žiūrovui. Ji ne mažiau reikalinga ir pačio sambūrio archyvui ir išeivijos teatro istorijai. Kitaip kas po daugelio metų beprisimins, kas, kur ir kada vaidino ,,Ameriką pirtyje”. Gal rengėjai nebeturėjo lėšų programėlei, nes plakatas ir bilietai buvo išleisti labai gražūs, bet programėlė galėjo būti atspausdinta ir paprastame balto popieriaus lape. Toje pat programėlėje būtų galima nurodyti ir muzikos, pagal kuriuos atlikti šokiai, autorius.

Kitas pastebėjimas – nemažai žiūrovų skundėsi garsu, ypač sėdintys toliau salėje, turėjo klausytis įtempę ausis.

Kaip sakoma, kritikuoti visada lengviausia. Tačiau nepaisant šių pastabų, reikia nuoširdžiai padėkoti ne tik visiems teatro sambūris ,,Žaltvykslė” aktoriams ir atlikėjams, bet ir visiems tiems, kurie kitokiais darbais prisidėjo prie sėkmingo šio spektaklio pasirodymo. Na, o režisierei I. Čiapaitei linkime ištvermės ir kūrybinės ugnelės, kad mus ir toliau džiugintų savo gražiais sumanymais.


Agota (Aušra Jasaitė-Paulauskienė )ir Vincas (Ramūnas Paulauskas),


Gyvenimo ratą suka pjesės veikėjai.

Iš kairės: Antanas (Tomas Umbrasas), Faibčikas (Linas Umbrasas) ir piršlys (Evaldas Girdžiūnas) ir Bekampienė (Danguolė Jonaitienė) nustebo išgirdę, kad Vincas dingo su visais pinigais.


Jono Kuprio nuotraukos