APIE BALSAVIMO SĄLYGAS AMERIKOJE

Kur, kada ir kaip galima balsuoti būsimuose Lietuvos rinkimuose

DALIA CIDZIKAITĖ


Pasigirdus vienai kitai pavienei kritikai apie praėjusių metų rinkimus į Lietuvos Respublikos (LR) Seimą,kon labai mažą išeivijos, ypač JAV lietuvių, dalyvavimą juose, atsiradus nepasitenkinimui pačių rinkimų vykdymu per konsulines LR įstaigas Amerikoje, taip pat artėjant LR prezidento ir Europos Parlamento (EP) rinkimams, kurių pirmieji įvyks jau š. m. gegužės 17 d., nusprendėme pasidomėti balsavimo sąlygomis ir tvarka Čikagoje. Tuo tikslu kreipėmės į LR gen. konsulatą Čikagoje — gen. konsulę Skaistę Aniulienę ir vicekonsulą Vytautą Mikėną.

Rinkėjų aktyvumas mažėja

V. Mikėnas, 2008 m. spalio 12 d. rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą komisijos pirmininkas, patvirtino, jog praėjusieji rinkimai nustebino mažoku dalyvavimu. Nors, pasak jo, informacija ir buvo skleidžiama per lietuviškas žiniasklaidos priemones, iš viso konsulate dalyvauti anksčiau minėtuose rinkimuose užsiregistravo tik 752 LR piliečiai. Rinkimuose balsavo dar mažiau — 510 piliečių (67,82 proc.), iš jų asmeniškai atstovybėje – 83 (16,27 proc.), o likusieji – paštu. Tai mažesnis balsavusiųjų skaičius, nei 2004 metais Lietuvos Respublikos gen. konsulato Čikagoje vykdytuose Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose.

Palyginimui 2004 m. birželio 13 d. LR Prezidento rinkimuose LR gen. konsulate Čikagoje dalyvauti rinkimuose buvo užsiregistravę 2,133 balsavimo teisę turintys LR piliečiai, iš jų rinkimuose dalyvavo 1,911 (89,59 proc.). 2004 m. birželio 13 d. rinkimuose į EP dalyvauti rinkimuose buvo užsiregistravę 1,691 balsavimo teisę turintys LR piliečiai, iš jų rinkimuose dalyvavo 1,465 (86,64 proc.). 2004 m. spalio 10 d. vykdytuose Seimo rinkimuose buvo užsiregistravę 2,267 LR piliečiai, iš jų dalyvavo 1,390 (61,31 proc.).

Jau galima registruotis būsimiems rinkimams

V. Mikėno teigimu, paskutiniuosiuose rinkimuose į gen. konsulatą Čikagoje balsuoti atvykę žmonės sakė balsnegirdėję, jog balsuoti galima ir paštu, nors toks balsavimo būdas tikrai nėra anokia naujiena. Bet balsavimas paštu, vicekonsulo įsitikinimu, yra pats lengviausias ir paprasčiausias būdas dalyvauti LR rinkimuose išeivijoje gyvenantiems lietuviams. Todėl šiais metais gen. konsulatas Čikagoje pradėjo kaip įmanoma anksčiau vykdyti išankstinę registraciją. ,,Būsimiems LR prezidento ir EP rinkimams jau nuo sausio vidurio esame parengę rinkėjo registracijos anketą, kurią galima rasti konsulato svetainėje adresu: http://www.konsulatas.org/2009/Prezidento_rinkimai.html”, — sakė V. Mikėnas.

Balsavote praėjusiuose rinkimuose — laukite paraginimo

Kaip sakė gen. konsulė S. Aniulienė, LR Generalinio konsulato turimas paskutiniųjų rinkimų sąrašas taps baziniu ateinančiųjų rinkimų sąrašu – tai yra visi jame esantys 752 asmenys gaus konsulato paraginimąkvietimą balsuoti LR prezidento ir EP rinkimuose jiems patogiu būdu.

Kviesdami dalyvauti 2008 m. spalio 12 d. rinkimuose paraginimus išsiuntėme 2,267 2004 m. užsiregistravusiems rinkėjams, tačiau tik apie 700 atsiliepė, patvirtindami savo norą balsuoti. Šie bei papildomai rinkimams užsiregistravę asmenys – viso 752 – ir gaus kvietimus balsuoti šiais metais.

Nebalsavote — pradėkite rūpintis

Jeigu spalio mėn. rinkimuose žmonės nebalsavo, bet balsavo prieš tai buvusiuose rinkimuose, LR gen. konsulatas Čikagoje tokių žmonių informacijos savo naujuosiuose rinkimų sąrašuose neturės. Jiems nebus išsiųstas kvietimas balsuoti, teigė gen. konsulato Čikagoje darbuotojai. Tokiu principu remiamasi, nes labai nedidelė išeivijoje, šiuo atveju — Amerikoje, gyvenanti lietuvių dalis yra sėsli.

Užsienyje, skirtingai nei Lietuvoje, žmonės juda sparčiau ir dažniau. Todėl tikėtina, jog ne visi šiais metais išsiųsti 752 paraginimai balsuoti sugrįš į Čikagos konsulatą — galbūt dalis persikėlė gyventi kitur, galbūt kai kas sugrįžo gyventi į Lietuvą. Ir tik iš grįžusių laiškų bus sudarinėjamas naujas balsuotojų sąrašas. ,,Tikrovėje tai reiškia, kad jeigu jūs pereituose rinkimuose arba paštu, arba fiziškai atėjote balsuoti, nieko nereikia daryti, tik laukti laiško iš konsulato apie naujus rinkimus, — aiškino gen. konsulė. — Jeigu nebalsavote, nieko negavote paštu, nėjote į konsulatą balsuoti, neskambinote ir nesiteiravote, tada rinkimams reikia registruotis iš naujo.”
    
Apsilankymas konsulate nereiškia, jog pakliuvote į sąrašą

S. Aniulienė pabrėžė, jog rinkimų sąrašas yra naudojamas tik tam vienam tikslui — rinkimams. Taip yra nustatyta įstatymo. Tad, pasak gen. konsulės, ,,jei žmogus gen. konsulate tvarkėsi savo dokumentus, jo balsuotojų sąraše nebus. Iš kitos pusės, tie, kurie galvoja, kad jam pateikus mums savo duomenis mes jį ‘parduosime’ kažkokioms institucijoms, taip irgi nėra, ir taip galvoti būtų klaidinga.”

Galbūt dėl tokio klaidingo galvojimo, svarstė S. Aniulienė, tų balsuojančių žmonių ir nėra tiek daug. ,,Vieni bijo, kad mes tą sąrašą panaudosime ‘iš šalies išmesti’, o kiti galvoja, kad mes iš visų savo duomenų bazių, kur tik ką besiuntėme, iš karto imsime ir įtrauksime juos į balsuotojų sąrašą.”

Ir šiais metais laukia sugrūstas rinkimų grafikas

Į nusiskundimą, jog kai kurie Amerikos lietuviai per praėjusius rinkimus per vėlai gavo balsavimo anketas, gen. konsulė užtikrino, jog jos vadovaujamas konsulatas praėjusiais rinkimais padarė viską, ką galėjo – rinkimų dokumentai buvo išsiųsti rinkėjams nedelsiant po to, kai siunta buvo gauta iš Vyriausiosios rinkimų komisijos. Ji pasiūlė pasižiūrėti ir į šių metų balsavimo grafiką. Pavyzdžiui, LR prezidento rinkimai vyks gegužės 17 d. Oficialus kandidatų iškėlimo laikas vyks tarp vasario 26 d. ir kovo 13 d. Ir tik gegužės 4 d. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) patvirtinus galutinius rinkėjų sąrašus, bus leidžiama balsuoti išeivijoje. Žmonėms išsiųsti rinkėjų pažymėjimus ir balsavimo biuletenius anksčiau nei VRK patvirtins galutinius sąrašus, gen. konsulatas Čikagoje negalėjo, negali ir negalės. Tokia pati padėtis bus ir EP rinkimuose.

S. Aniulienė sutiko, jog dėl tokio įtempto rinkimų grafiko tiek jie, tiek ir VRK yra įstatyti į labai ankštus rėmus, ir su tokiu bėgimu ir dideliu krūviu, matyt, nėra taip lengva rasti tinkamus sprendimus. ,,Turime daryti geriausia, ką galime padaryti šituose rėmuose”, — sakė ji.

Rinkitės paprasčiausią būdą — balsavimą paštu

Pokalbio metu konsulė paminėjo konsulatą pasiekusį laišką, kuriame klausiama, kodėl rinkimų negalima buvo surengti ir Pasaulio lietuvių centre, Lemont. Įrengti keleto balsavimo vietų negalima dėl kelių priežasčių. V. Mikėnas minėjo ribotą konsulato darbuotojų skaičių: visi jie dirba konsulate ir kiekvienas jų atlieka jiems numatytas kasdienines funkcijas. Tuo tarpu rinkimai yra visuomeninė veikla, kuri pareikalauja papildomo darbo, per rinkimus neretai tenka dirbti ir naktį. Norint surengti balsavimą per kelis punktus fiziškai pritrūktų žmonių, tvirtino vicekonsulas. Antra svarbi priežastis, kodėl negalima balsuoti keliose vietose, — tai asmens duomenų apsauga. Pasak konsulato darbuotojų, šis įstatymas yra pakankamai griežtas. ,,Negalime asmens duomenų laikyti, kaupti bet kurioje vietoje. Tad būtų nemaži kaštai įrengti tinkamą, deramą balsavimo apygardą”, — teigė S. Aniulienė.

Vicekonsulo įsitikinimu, balsavimas keliose vietose tampa neaktualus, kai yra galimybė balsuoti paštu. ,,Nesvarbu, kur gyvena lietuvis, — jis gali balsuoti neišėjęs iš savo namų. Tuo labiau, kad balsavimas paštu yra supaprastintas. Praktiškai balsuojant prašoma tik žmogaus parašo, kuris paliudija, kad tas žmogus vienur ar kitur gyvena”, — sakė V. Mikėnas.

Kaip ir praėjusiais rinkimais, šiųmetiniuose rinkimuose balsuoti bus galima dviem būdais: asmeniškai atvykus į konsulatą arba paštu. Tie, kurie neužsiregistravo balsuoti per praėjusius 2008 m. spalio 12 d. rinkimus, turėtų susisiekti su gen. konsulatu ir tai padaryti, o po to jau laukti laiško iš konsulato.

Šiais metais, be įprastinės informacijos apie rinkimus lietuviškos žiniasklaidos priemonėse, gen. konsulatas Čikagoje padarys dar vieną dalyką — paprašys Lietuvių Bendruomenių JAV pirmininkų išspausdinti pranešimus bei informaciją apie artėjančius rinkimus ir iškabinti juos būstinėse, parapijose ir kitose lietuvių susibūrimo vietose. Konsulato darbuotojai tikisi, jog galbūt tai paskatins būsimuose LR Prezidento ir EP rinkimuose dalyvauti didesnį skaičių LR piliečių nei praėjusių 2008 metų rinkimuose.

Artėjantys LR Prezidento ir EP rinkimai LR gen. konsulate Čikagoje

2009 m. gegužės 17 d. LR Prezidento rinkimų grafikas:
2009-02-26 Pradedamas pretendentų būti kandidatais į LR Prezidentus iškėlimas;
2009-03-13 Baigiasi pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas;
2009-04-02 Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus privalo pateikti VRK pastarosios išduotus rinkėjų parašų rinkimo lapus su ne mažiau kaip 20 tūkst. rinkėjų parašų;
2009-04-17 Respublikos Prezidento rinkimų agitacijos kampanijos pradžia;
2009-05-04 Vyriausioji rinkimų komisija tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus;
2009-05-16 Draudžiama rinkimų agitacija;
2009-05-17 Respublikos Prezidento rinkimų diena;
2009-06-07 Esant reikalui, organizuojamas antrasis balsavimo ratas dėl dviejų kandidatų į LR Prezidentus.
2009 m. birželio 6 d. rinkimų į EP grafikas:
2008-12-02 Politinės kampanijos pradžia;
2009-04-03 Nustatytoji diena, svarbi kitų ES šalių piliečiams, norintiems dalyvauti rinkimuose į EP Lietuvos Respublikoje;
2009-05-04 Baigiama dalyvių registracija;
2009-05-08 Rinkimų agitacijos pradžia;
2009-05-31 VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus;
2009-06-06 Draudžiama rinkimų agitacija;
2009-06-07 Rinkimų į EP diena.