medalis

Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos pirmininkas S. Kuprys (k.), „Draugo” vyriausioji redaktorė dr. D. Cidzikaitė ir LR užsienio reikalų ministras V. Ušackas.   J. Kuprio nuotr.

„Draugui” įteikta ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”
            
Čikaga, kovo 9 d. („Draugo”/LR gen. konsulato Čikagoje/URM info) – Savo apsilankymo Čikagoje metumedalis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas už lietuvių kultūros, savimonės ir politinės minties puoselėjimą, tautinių vertybių sklaidą užsienyje ir 100 metų jubiliejaus proga „Draugo” leidėjui – Lietuvių katalikų spaudos draugijai – įteikė garbės ženklą — „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždę”. Š. m. kovo 7 d., šeštadienį, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje įvykusiame garbės ženklo įteikime apdovanojimą priėmė Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos pirmininkas advokatas Saulius Kuprys bei „Draugo” vyriausioji redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė.

Tuo pat metu buvo apdovanotas ir Balzeko lietuvių kultūros muziejus už lietuviškos kultūros ir istorijos išsaugojimą bei lietuvių liaudies meno sklaidą JAV. Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimą ministras V. Ušackas įteikė nenuilstančiam lietuvybės puoselėtojui, muziejaus steigėjui ir prezidentui Stanley Balzekas, Jr.

Kovo 7 d. ministras taip pat lankėsi dviejose didžiausiose Čikagos apylinkių lituanistinėse mokyklose: Maironio ir Čikagos lituanistinėje mokykloje. Kartu su užsienio reikalų ministru mokyklose lankėsi ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) direktorius Arvydas Daunoravičius bei LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Apsilankymo metu V. Ušackas bendravo su vyresniųjų klasių mokiniais, pristatė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos organizuojamą projektą „Misija Sibiras”, kuriame ir jis pats su sūnumi prieš pusantrų metų dalyvavo.

Užsienio reikalų ministras Balzeko muziejuje susitiko su lietuviška išeivijos žiniasklaida.

Po susitikimų Balzeko muziejuje V. Ušackas su delegacija nuvyko pagerbti Lietuvos didvyrių – lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno, prie kurių paminklo Čikagos miesto Marquette Park rajone ministras padėjo gėlių. Vėliau vyko susitikimas su tame pačiame rajone daugelį metų gyvenančiais lietuvių bendruomenės nariais.

Susitikime su JAV Lietuvių Bendruomenės atstovais buvo apsikeista nuomonėmis, kaip geriau tenkinti JAV gyvenančių lietuvių poreikius – gerinti Lietuvos konsulinę tarnybą, išlaikyti lietuvių kalbą, tradicijas, istoriją ir tai perteikti naujosioms lietuvių kartoms užsienyje, kaip spręsti pilietybės klausimą.

V. Ušackas pasveikino JAV lietuvius su artėjančia Nepriklausomybės atkūrimo diena ir padėkojo užsienio lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms, kurios pasišventusios puoselėjo lietuvybę, kovojo už Lietuvos laisvės bylą, steigė lietuvių namus, lietuviškas bažnyčias ir mokyklas, užtikrino atstovavimo Lietuvai tęstinumą. „Kovo 11osios proga linkiu mums visiems saugoti, branginti ir puoselėti tai, ką paveldėjome iš savo tėvų ir protėvių – meilę Lietuvai, pagarbą šalies istorijai ir tradicijomis, tikėjimą vienybės galia”, – sveikindamas Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga užsienio lietuvius sakė V. Ušackas.

Šeštadienio vakare Pasaulio lietuvių centre, Lemont, ministras V. Ušackas stebėjo Čikagos lietuvių krepšinio lygos rungtynes, o pertraukos metu pasveikino sportininkus.

Kovo 8 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, ministras susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Regina Narušiene, dalyvavo šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, ir Kovo 11-osios minėjime. Tos pačios dienos popietę dalyvavo Čikagos miesto centre, „Harris Theater” Lietuvos 1000-mečio proga surengtame lietuvių meno ansamblio „Dainava” ir pianistų Sonatos ir Roko Zubovų koncerte.

Šią savaitę Užsienio reikalų ministras lankosi Washington, DC, kur susitinka su JAV Valstybės sekretore Hillary Clinton, JAV Senato ir Kongreso nariais, naujos Amerikos administracijos vadovais. Susitikimų metu žadama aptarti Lietuvos ir JAV dvišalius santykius, tarpžemyninius santykius tarp JAV ir Europos Sąjungos, tolesnę integraciją į NATO, Lietuvos santykius su kaimynais, Lietuvos paramą Gruzijai ir Ukrainai. V. Ušackas taip pat dalyvaus naujo LR ambasados pastato oficialiame atidaryme, susitiks su vietinės LB atstovais.