valdyba

Iš kairės: Deivis Valenta, Inga Miller, Jurgita Sakalauskienė ir nauja apylinkės pirmininkė Giedrė Stankūnienė. Trūksta Gintarės Ivaškienės. Šarūno Sakalausko nuotr.

Nauja apylinkės valdyba

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkèė

Sausio – kovo mėnesiais, kaip ir priimta daugumoje Lietuvių Bendruomenės apylinkių, vyksta ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai. Connecticut apygardoje mažiausiai narių turinti Brigdeport apylinkė beveik metus buvo be vadovo. Mat išvykus gyventi kitur buvusiam apylinkės pirmininkui Laurynui R. Misevičiui buvo nelengva suburti ir sukviesti apylinkės lietuvius į susirinkimą. Bet ilgai planavus ir daugumai pritariant apylinkės susirinkimas įvyko Monroe miestelyje.

Vasario 21 d. vakare į jaunos šeimos Jurgitos ir Šarūno Sakalauskų jaukius ir skoningus namus atvyko tie, kam rūpi, kad apylinkės veikla nesibaigtų, kad lietuviška dvasia ir toliau sklistų Bridgeport apylinkėje. Giedrė Stankūnienė, Algis Navikauskas, Inga ir Erik Miller, Algis Gelažauskas, Deivis Valenta su žmona Gintarė, Eugenija ir Laurynas Misevičiai, viešnia iš Lietuvos Adelė Augustinienė kalbėjosi, ką reikia daryti, kokiu būdu veikti, kad apylinkės veikla remtų kuo didesnis lietuvių skaičius. Susirinkusieji išklausė buvusio pirmininko ataskaitos už praeitą laikotarpį, kalbėjosi apie glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos Vyčių organizacija, kuri šioje apylinkėje labai stipriai veikia. Misevičius pasidžiaugė, kad prieš 5 metus atkurta apylinkė aktyviai įsiliejo į bendruomenišką lietuvišką veiklą Connecticut apygardoje. Šių eilučių autorė trumpai papasakojo apie apylinkių padėtį visoje JAV LB, pasidžiaugė, kad šioje apylinkėje veikla bus tęsiama. Susirinkimo metu buvo renkamos aukos Krašto valdybos lietuviškai veiklai remti.

Vieningai buvo išrinkta nauja Bridgeport apylinkės valdyba su nauja pirmininke Giedre Stankūniene, kurios, manau, skaitytojams nereikia pristatinėti, ji aktyvi bendruomenininkė, JAV LB XVIII Tarybos narė, aktyvi A.P.P.L.E. oranizacijos narė. Nauja valdyba pasiskirstė pareigomis: Gintarė Ivaškienė – vicepirmininkė (ryšiams su Vyčiais), Deivis Valenta – vicepirmininkas (jaunimas ir sportas), Inga Miller iždininkė, Jurgita Sakalauskienė sekretorė. Linkime naujai apylinkės pirmininkei ir visai valdybai sėkmės lietuviškoje veikloje!