Naujas Katalikų Bažnyčios mišiolas

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jau kuris laikas JAV katalikų žiniasklaida, vyskupijų bei parapijų laikraštėliai skelbia apie naują Katalikų Bažnyčios mišiolo laidą anglų kalba. Kitoje žiniasklaidoje apie tai neteko skaityti, nes, spėju, toje naujoje laidoje nėra nieko ypatingo ar stebėtino. Tikrai nėra jokių skandalų, kurie ką nors sudomintų ar suerzintų.

Jau daugiau nei du tūkstančiai metų Katalikų Bažnyčia rūpinasi maldų kūrimu ir jų išlaikymu. Katalikų Bažnyčios mišiole yra surašyti per šv. Mišias naudojami tekstai. Pirmąjį mišiolą išleido popiežius Paulius VI po Antrojo Vatikano suvažiavimo 1969 metais. Antra laida su mažais pakeitimais pasirodė 1975 metais. Pagaliau, 2000 m. popiežius Jonas Paulius II išleido trečiąją jo laidą. Pagal priimtą tvarką, mišiolas yra rašomas lotyniškai. Įvairių kraštų vyskupai pasirūpina, kad mišiolas būtų išverstas į jų šalies kalbą.

1963 m. JAV vyskupai prisijungė prie dešimties kitų anglakalbių kraštų, sudarydami kalbos specialistų komisiją. Ši komisija į anglų kalbą išvertė mišiolą ir kitų apeigų knygas. Versdama trečiąją mišiolo laidą, komisija vadovavosi Vatikano paruoštomis ir atnaujintomis gairėmis su joje esančiomis vertimo taisyklėmis. Gairių tikslas – mišiolo vienodumo ir istorinio tikslumo išlaikymas. Jau yra paruošti ir Vatikanui pasiųsti vertimai anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Vertimai į kitas kalbas taip pat jau įsibėgėjo. Visi vertimai turi būti Vatikano priimti ir patvirtinti.

JAV naujas mišiolas įsigalios nuo pirmojo advento sekmadienio – 2011 m. lapkričio 27 d. Po ranka turiu keletą dabar galiojančių ir naujų vertimų pavyzdžių anglų kalba. Paminėsiu tik du iš jų. Dabar per šv. Mišias kunigui atsakoma: ,,And also with you” (Ir su tavimi), o naujame vertime tikintieji atsakys ,,And with your spirit” (Ir su tavo dvasia). Tikėjimo išpažinime dabar sakoma: ,,One in being with the Father”, po pakeitimo bus sakoma: ,,Consubstantial with the Father.” Angliškas žodis ,,consubstantial” lotyniškai yra ,,consubstantialem”. Nejau reikės į bažnyčią atsinešti ir savo žodyną? Kiti pakeitimai reikalauja dar daugiau ling vistinės akrobatikos ir nemanau, kad tikinčiuosius priartins prie Dievo.

Prisiminiau jaunystę, kai šv. Mišių metu buvo vartojama lotynų kalba. Labai mažai ką supratau, nes buvau tik dvejus metus lotynų kalbos mokęsis, tačiau kalbos nežinojimas nebuvo kliūtis bendrauti su Dievu. Reikia tiesiog stebėtis, kad neesminių vertimų atnaujinimas pareikalauja tiek daug metų ir tiek daug specialistų. Joe Paprocki, ,,Loyola Press” leidyklos patarėjas, savaitraštyje ,,OSV” teigia, kad Dievui visi šie pakeitimai mišiole nėra svarbūs, bet jie mums yra reikalingi. Aš tam lieku abejingas. Kiek vietoj praleisto laiko jau turimus vertimus tikslinti, būtų buvę galima alkanų pavalgydinti, nuliūdusiųjų paguosti, ligotų aplankyti, nemokančių pamokyti?

Kovo mėnesio 9 d. prasidėjo gavėnia. Viena iš prasmingų gavėnios meto tradicijų yra pasnikavimas. Siaurąja prasme tai susivaldymas nuo tam tikro maisto. Platesne prasme – tai gali būti ir susivaldymas nuo blogų įpročių ar padidėjusios pastangos siekiant dvasinio džiaugsmo ir meilės darbų artimui. Viename iš kažkur gautame lapelyje pasnikavimui įprasminti siūloma susivaldyti nuo keršto, nuo malonumų, nuo savanaudiškumo. Skatinama susivaldyti nuo savęs apgailėjimo, nuo nekantrumo, nuo baimės. Vietoj to visi kviečiami daugiau padėti kitiems. Visi skatinami gavėnios metu džiaugtis taikingumu, džiaugtis atsikračius pavydo, džiaugtis tikėjimu, džiaugtis meile, tiesiog – džiaugtis pasauliu. Perspėjimas – visi šie patarimai yra laisvai versti iš anglų kalbos ir jokios komisijos nepatvirtinti.