grand
Į Tautinių šokių šventę Boston atvyksta Panevėžio tautinių šokių kolektyvas ,,Grandinėlė”.  Nuotraukoje šokėjai su meno vadove Zita Rimkuviene.

Į XIV Tautinių šokių šventę atvyksta šokėjai iš trijų žemynų

BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Jau surengta trylika išeivijos lietuvių tautinių šokių švenčių nuo to laiko, kai pirmoji šokių šventė įvyko 1957 m. Čikagoje, o paskutinioji 2008 m. – Los Angeles mieste. Ši tradicija tęsiasi jau 55 metus, ir štai keturioliktoji tautinių šokių šventė įvyks š. m. liepos 1 d. Boston mieste. Pirmosios šventės dalyviai jau sulaukė garbaus amžiaus, bet tarp jų dar yra norinčių ir galinčių pasisukti ir patrypsėti, šokant smagų tautinį šokį. Galbūt juos pamatysime pagyvenusių šokėjų pasirodymuose šalia savo vaikų ir vaikaičių, kurie sudarys vaikų, jaunių, studentų ir suaugusių šokėjų gretas?

O šokėjų bus daug! Gausiausia pagal dalyvių skaičių šventė įvyko Čikagoje 1980 m., pritraukusi 2,200 šokėjų. Šventė Boston žada būti viena iš didžiausių. Į ja jau užsiregistravo 49 kolektyvai ir per 1,800 šokėjų, atstovaujančių įvairioms kartoms bei lietuvių emigracijos bangoms. Šventės dalyviai suplauks iš skirtingų pasaulio dalių į vieną įdomiausių JAV rytinės pakrantės miestų. Dauguma jų atvyks iš 30 skirtingų JAV ir Kanados vietovių. Tačiau, nepaisant didžiulių atstumų, į Boston taip pat atvyks šokėjai iš Pietų Amerikos, Europos ir, žinoma, iš Lietuvos.

Kas gi tie tautinių šokių šventėje dalyvausiantys kolektyvai? Boston ,,Sambūris”, šventės šeimininkai, yra ilgiausiai gyvuojantis lietuvių tautinių šokių kolektyvas JAV, šiais metais švenčiantis savo 75 metų jubiliejų. ,,Sambūrį” įsteigė ir jam beveik 50 metų vadovavo Ona Pivoriūnaitė Ivaškienė. Kolektyvas dalyvavo 1939 m. ir 1964 m. Pasaulinės parodos New York mieste programose, visose išeivijoje vykusiose tautinių šokių šventėse, o nuo 1994 m. ir trijose šventėse Lietuvoje. Dabartinis kolektyvo vadovas – Tomas Mikuckis. ,,Sambūris” ruošiasi svetingai priimti visus iš arti ir iš toli atvyksiančius šventės dalyvius ir svečius.

Susidomėjimas švente yra didžiulis. Daugiau nei pusę užsiregistravusių grupių sudaro ankstyvesnėse šokių šventėse dalyvavę kolektyvai iš 17 Šiaurės Amerikos vietovių, kaip antai, Los Angeles, Seattle, Phoenix, Denver, Kansas City, Chicago, Lemont, Cleveland, Detroit, Madison, Baltimore, Washington, DC, Philadelphia, New York, Hartford, Toronto, Montreal ir Hamilton. Iš kai kurių vietovių atvyksta net keli kolektyvai.

Bet labiausiai džiugina didelis būrys „naujokų”. Jau užsiregistravusių grupių sąraše matome naujų ir pirmą sykį šventėje dalyvausiančių kolektyvų. Nemažas skaičius dalyvių atvyksta iš vietovių, kuriose anksčiau iš viso nėra buvę lietuvių bendruomenių arba kuriose nauja atvykusiųjų banga atgaivino pamirštas tradicijas. Į šventę atvažiuos per 10 naujų grupių – po kelias iš New Jersey, Illinois ir Florida valstijų, taip pat iš Calgary, Indianapolis ir kitų miestų. Tai rodo, kad tautiniai šokiai – viena iš gražiausių mūsų liaudies meno išraiškų – mus visus suburia bendrai veiklai.

Paskutiniuoju metu šventėse pasigesdavome atstovų iš Pietų Amerikos. Tačiau keturioliktoji šventė Boston bus ypatinga, nes būtent šioje šventėje dalyvaus kolektyvai iš Argentinos ir Brazilijos. Europai atstovaus šokėjų grupės iš Punsko, Stokholmo ir Londono.

Praeityje išeivijos tautinių šokių šventėse esame sulaukę kolektyvų iš Lietuvos, šį sykį jų atvažiuoja net penki: Panevėžio ,,Grandinėlė”, Pagėgių ,,Marguva”, o iš Vilniaus ,,Sugrįžus”, ,,Jaunimėlis” ir Vilniaus universiteto liaudies dainų ir šokių ansamblis. Beje, ,,Marguva”, buvo pats pirmasis į šventę užsiregistravęs kolektyvas. Dar niekada nebus buvę vienoje šventėje tiek daug dalyvių, atvykusių iš Lietuvos!

Šventės šokėjai atstovaus lietuviams, gyvenantiems trijuose žemynuose. Tik truks kolektyvų iš Australijos, Afrikos, Azijos ir Antarktikos. Bet gal ateityje tautinių šokių šventėse sulauksime dalyvių ir iš tenai?

Neabejojame, kad ši keturioliktoji šventė visais atžvilgiais bus sėkminga. Kolektyvų šokėjai įtemptai ruošiasi šventės programai, kuri įvyks š. m. liepos 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Bostono University ,,Agannis’’ arenoje. Raginame visus nedelsiant įsigyti bilietus į ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival” interneto svetainėse www.ticketmaster.com   arba www.agganisarena.com. Dau giau žinių apie šventę rasite XIV Lietuvių tautinių šokių šventės svetainėje www.sokiusvente2012.org arba www.lithuanianfolkdancefestival.or. Ten yra pateikta informacija ir apie šventės metu vyksiančius vakaro renginius, į kuriuos taip pat galima užsisakyti bilietus šokių šventės internetinėje svetainėje. Bilietų skaičius yra ribotas.

Šventės organizacinis komitetas visus maloniai kviečia į nepaprastą šventę, kurioje šokių sūkurys sujungs visas lietuvių kartas ir bangas.

Birutė Šležienė – XIV Lietuvių tautinių šokių šventės atstovė spaudai.

balt

 XIV Tautinių šokių šventėje Boston dalyvaus lietuvių tautinių šokių grupė ,,Baltija” iš Stokholmo, Švedijos, su vadovais Jurga ir Evaldu Laurenčikais.

vyc

Punsko tautinių šokių grupė ,,Vyčiai”, nuotraukoje su vadove Asta Pečiuliene, atvyksta į XIV Tautinių šokių šventę, kuri vyks š. m. liepos 1 d. Boston.

bos
Vilniaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblio ,,Jaunimėlis” nariai su meno vadovu Bronislavu Glovickiu (antroje eilėje viduryje). Ansamblis dalyvaus XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Boston.  Nuotraukos iš kolektyvų archyvo.