ind
ILM mokiniai ir mokytoja Sigita Nusbaum dainuoja ,,Žemėj Lietuvos”.

Lietuvos nepriklausomybės šventė

JOANA KAZIMIERAITIS

Vasario 22 d. Indianapolio Lietuvių Bendruomenė (ILB) rinkosi į išpuoštą salę Latvių centre švęsti Lietuvos Nepriklausomybės šventės, o taip pat paminėti šiuos ypatingus Lietuvai metus – 1000 metų nuo Lietuvos vardo paskelbimo metraščiuose.

indPopietė prasidėjo, kaip įprasta tokiose šventėse, JAV ir Lietuvos himnais. Po to Bendruomenės pirmininkas Jonas Beleckas pristatė svečią iš Čikagos – LR gen. konsultao vice-konsulę Kristiną Babičienę, kuri perskaitė Konsulato sveikinimą Nepriklausomybės šventės proga.

Netrukus prasidėjo Indianapolio lituanistinės mokyklos (ILM) mokinių iškilminga programa scenoje. Visi vaikučiai – nuo mažiausio iki didžiausio – pasipuošę dailiais tautiniais drabužiais deklamavo lietuviškus eilėraštukus, kapelai „Biru Bar” pritariant dainavo lietuviškas daineles ir šoko smagius lietuvių liaudies šokius.

Tylos minute pagerbus žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, vaikučių programėlė įsiliejo į „Suaugusiujų” klasės pasirodymą (šiai klasei sėkmingai ir su entuziazmu mokytojauja Daiva Miller). Tracy Mečkauskas, Giedra Campbell, Daiva Miller padainavo Daivos tėvelių sukurtą dainą ,,Tėvynės ilgesys”, Viktorija Arthur angliškai išraiškingai perskaitė dainos vertimą. Tai buvo tikrai jaudinanti akimirka, kai kam ir ašarėlė nuriedėjo...

Na, o po susikaupimo vėl visus gražiai nuteikė dar viena naujiena Indianapolio LB – tai suaugusių tautinių šokių grupė, vadovaujama Raimondos Balčiūnienės. Tik po Naujųjų metų susibūrusi šokių grupė scenoje pašoko tris lietuvių liaudies šokius – „Pjoviau šieną”, „Grečenikę” ir „Šyvį”. Iškilmingoji programos dalis baigėsi visiems dalyviams ir svečiams sugiedojus „Lietuva brangi”.

Po rimtosios dalies visi buvo pakviesti pasivaišinti, pasistiprinti šeimininkių atneštais patiekalais. Ir ko tik ten nebuvo. Stalai tiesiog „lūžo” nuo lietuviškų gėrybių bei gardumynų. Besimėgaujant šiomis gėrybėmis, užgeriant lietuviška namine gira ar alumi, skambant liaudiškai muzikai, tuo pačiu metu galėjai pasižiūrėti skaidrių, įamžinusių kelerių paskutinių metų įdomiausias, prasmingiausias Indianapolio Lietuvių Bendruomenės akimirkas.

Tėveliai ir svečiai galėjo pasigrožėti mokinių parodėle „Lietuvos pilių” motyvais, kurią surengė ILMind mokytojos Sonata Jakučionienė bei Sigita Nusbaum. Beje, Sigita taip pat papuošė šventinius stalus bei sceną.

Pasistiprinus bei pabendravus, ILM direktorė Adrija Beleckienė perskaitė Lietuvių Fondo atsiųstą sveikinimą bei 1,100 dolerių paramą Indianapolio lituanistinei mokyklai, už kurią visas mokyklos kolektyvas bei visa nedidelė Indianapolio LB yra be galo dėkingi.

Popietei įpusėjus, Indianapolio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Jonas Beleckas padėkojo vicekonsulei K. Babičienei už atvažiavimą, įteikdamas atminimų lentelę LR gen. konsulatui Čikagoje nuo Indianapolio Lietuvių Bendruomenės, įamžinusią jubiliejinę Lietuvai datą.

Artėjo svarbiausia šventės dalis – J. Beleckas pristatė naująją Indianapolio LB pirmininkę Viktoriją Arthur. (Vasario mėn. įvykus ILB valdybos rinkimams buvo išrinkta nauja valdyba.) Viktorija padėkojo už pasitikėjimą ir pristatė naująją valdybą. Tai vicepirmininkė Alma Noreika-Spellacy, iždininkas Mindaugas Žekonis, sekretorė Raimonda Balčiūnienė. Naujajai valdybai buvo įteiktas simbolinis Indianapolio LB „Metraštis-albumas”.

 Po audringų plojimų, publiką išjudino entuziastingoji, vis plačiau garsėjanti kapela ,,Biru Bar”, vadovaujama Otono Balčiūno. Šoko visi – ir maži, ir dideli – ir buvo smagu visiems ir jauniems, ir vyresniems.

ind

Naujoji ILB valdyba: Mindaugas Žekonis, Viktorija Arthur, Raimonda Balčiūnienė ir Alma Spellacy.

ind

Šokio sūkury.
Indianapolio LB archyvų nuotraukos