Nepriklausomybės atgavimo paminėjimas

Čikagos Jaunimo centre

ANTANAS PAUŽUOLIS

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios progomis Čikagos lietuviškoji visuomenė surengė ne vieną šių įvykių paminėjimą. Čikagoje esantis Jaunimo centras, pasižymintis savo lietuviškumu, kas metai suruošia Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimą. Jį ruošia Centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė su tarybos pirmininku Vaclovu Momkum ir Moterų klubas, kuriam vadovauja Anelė Pocienė.

Vasario 16 dieną Jaunimo centro kavinės patalpose vykęs minėjimas pradėtas Lietuvos himnu, kurį vedė solistas Vaclovas Momkus ir jam talkino visi dalyviai.

Pranešimą apie Nepriklausomybės paskelbimo reikšmę lietuvių tautai skaitė Stasė Petersonienė, pedagogė, rašytoja, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė. Ji pabrėžė, kad be Vasario 16-osios nebūtų buvę ir Kovo 11-osios.

Atgautoji Nepriklausomybė išaugino didvyrius, nebijančius mirti, kovojant su Lietuvos okupantais. Kovose už Lietuvos laisvę mirė tūkstančiai geriausio Lietuvos jaunimo ir dar tūkstančiai jų buvo išvežti į Rusijos komunistų vyriausybės laikomas vergų stovyklas.

Pranešėjos įsitikinimu, iš išaugintų Nepriklausomybės metų „ąžuolų” po 50ies komunistinių metų, iškilo Kovo 11-osios dienos nauja, nepriklausoma Lietuva. S. Petersonienė priminė tuos laikus, kai dar tebevaldant okupantui, trys Pabaltijo tautos, susiėmusios rankomis, nuo Vilniaus per Rygą iki Talino sudarė gyvą grandinę, reikalaudamos savo valstybėms nepriklausomybės.

Pranešėja vylėsi, kad nors dabartinėje Lietuvoje ir daug trūkumų, tačiau yra ir gerų dalykų. Reikia manyti, kad jeigu vėl ateitų naujas okupantas, Lietuvos patriotai sukiltų ir griebtųsi ginklo laisvės apgynimui.

Savo pranešimą ji baigė poeto Kęstučio Genio žodžiai: „Kas laisvę kaip varpus kelia į dangaus bokštus/ to niekas nepavergs, tautos nenugalės,/ kuri į Dievą tiki ir aukotis dar gali/ ir laisvės varpą širdyje augina”.

Meninę programą atliko Loretos Karsokienės vadovaujamos grupės „Tu ir Aš” dainininkės ir mokytojos Jolantos  Banienės fortepijono klasės mokiniai, atlikę Balio Dvariono, Jurgio Gaižausko, M. K. Čiurlionio kūrinius. Mokytojos Jolanta Banienė ir Loreta Karsokienė padainavo dainą iš filmo „Giminės”. Dainų atlikėjai, pianistės ir vadovės buvo nuoširdžiai sutiktos minėjimo dalyvių ir apdovanotos gyvų gėlių puokštėmis.

Minėjimas baigtas „Lietuva brangi” giedojimu.

Valdybos pirmininkė Milda Šatienė dėkojo gausiai susirinkusiems pranešimo dalyviams, Stasei Petersonienei, programos atlikėjams. Padėkojo ir darbščioms Moterų klubo narėms už gardžius užkandėlius.