Visi drauge ,,Draugo” koncerte

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Visi džiaugėmės sužinoję, kad praėjusią savaitę „Draugui” buvo įteiktas garbingas Lietuvos Respublikos apdovanojimas. Kovo 7 d. lankydamasis Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas už lietuvių kultūros, savimonės ir politinės minties puoselėjimą, tautinių vertybių sklaidą užsienyje ir 100 metų jubiliejaus proga „Draugo” leidėjui įteikė „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždę”. Tai tikrai prasmingas ir gražus „Draugo” pripažinimas ir įvertinimas. Kovo 11 d. proga V. Ušackas palinkėjo visiems saugoti, branginti ir puoselėti tai, ką paveldėjome iš savo tėvų ir protėvių – meilę Lietuvai, pagarbą šalies istorijai ir tradicijoms, tikėjimą vienybės galia. Savo sveikinimus ,,Draugui” jau atsiuntė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, LR generalinė konsulė Skaistė Aniulienė ir kiti. Visus gautus sveikinimus rasite ,,Draugo” jubiliejinio koncerto programos leidinyje.

Dabar ateina eilė panašiai dienraščio jubiliejų pagerbti ir patiems „Draugo” skaitytojams. Ta proga – tai „Draugo” 100 metų jubiliejinis koncertas, įvyksiantis kovo 22 d., sekmadienį, 3 val. po pietų Maria gimnazijos auditorijoje, Čikagoje. Įdomu, kad pati Maria gimnazija už poros metų (2011 m.) švęs savo šimtmetį. Ji buvo įsteigta seselių kazimieriečių 1911 metais ir pradžioje vadinosi Šv. Kazimiero akademija. 1952 metais buvo pastatyti dabartiniai gimnazijos rūmai ir akademijos pavadinimas pakeistas į Maria High School. Ten esanti auditorija turėjo 1,200 vietų, bet paskutiniai pakeitimai auditorijos talpą sumažino iki 1,000 vietų. Ar ne įdomus sutapimas! Lietuvos vardo pirmą kartą paminėjimo tūkstantmečio proga salę pripildo tūkstantis svečių, pasiruošusių ne tik pagerbti „Draugą” jo šimtmečio proga, bet ir sau suteikti kultūrinį džiaugsmą! Jeigu toks sutapimas būtų buvęs anksčiau pastebėtas, būtų buvę galima visas kėdes sunumeruoti pagal metus, pradedant 1009 ir baigiant 2009. Turbūt daug kas būtų varžęsis įsigyti bilietą į kėdę numeriu 1410 (Žalgirio mūšio metai) pažymėta, ar 1492 (Amerikos atradimo metai), ar 1918, o gal savo ar kieno nors brangaus gimtadienio metams prisiminti. Šį kartą teks numeriu pažymėtoje kėdėje sėdėti ir tik spėlioti, kuriuose metuose sėdime.

Koncerte dainuos solistai iš Lietuvos – Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė, solistams akompanuos ir solo skambins žymus pianistas Edvinas Minkštimas. „Jubiliejinis koncertas nebus eilinis – visi trys menininkai yra gražaus lietuviškos kultūros vainiko šakos”, viename iš paskutinių savo straipsnių ,,Drauge” rašė Marija Remienė. Ji visus skaitytojus ir jų draugus kviečia būti šio svarbaus lietuviško laikraščio istorijos dalininkais ir liudininkais.

Dažniausiai žmonės į įvairius renginius eina norėdami kam nors parodyti pagarbą ar padėką, ar norėdami kartu pasidžiaugti, ką nors paremti ar kultūringai laiką praleisti. Kovo 22 d. – oficialiai trečiąją šių metų pavasario dieną – visas šias lankymosi renginiuose priežastis galėsime patenkinti iš karto – vienu savo nuosprendžiu. Tereikia įsigyti bilietus ir atvykti. Tikiu, kad visi būsime maloniai nustebinti kiek savo ,,Draugo” draugų ten rasime. Jie nori pamatyti ir jus. Iki malonaus pasimatymo kovo 22–ąją!