BAFL naujienos

Baltic American Freedom League (BAFL) – Amerikos baltų laisvės lygos pakviestas, JAV Atstovų rūmų narys demokratas Adam Schiff sutiko būti Atstovų rūmų grupės „Baltic Caucus” kopirmininku. Kitas kopirmininkas yra Kongreso narys respublikonas John Shimkus. Tai didelis laimėjimas, nes dabar šiam Lietuvai svarbiam komitetui vadovaus abu lietuvių kilmės kopirmininkai! Kongreso nario Schiff proseneliai gimė Ukmergėje, jis jau yra lankęsis Lietuvoje. Prieš porą metų dalyvavo Los Angeles „Lietuvių dienose”.

2013 m. vasario 18 d. BAFL prezidentas Valdis Pavlovskis, jo pavaduotoja ir vykdomoji vicepirmininkė Angelė Nelsienė, vicepirmininkai Marytė Šepikaitė ir Aivars Jerumanis bei kviestiniai svečiai Vytautas Černius, Linas Udrys, Jonas Šepikas ir latvė Dzintra Svarcs susitiko su Kongreso nariu Schiff jo kabinete Burbank mieste, kur aptarė tolimesnį bendradarbiavimą bei padėkojo jam, kad sutiko imtis šio darbo. Angelė Nelsienė Schiff įteikė gintaro dovanėlių.

Naujas Atstovų rūmų grupės „Baltic Caucus” kopirmininkas taip pat sutiko būti pagrindiniu kalbėtoju BAFL pokylyje, kuris vyks šių metų balandžio 6 d. Latvių kultūros namuose, Los Angeles, ir kurio metu „Baltic Freedom Award” bus įteiktas Mariui Markevičiui už jo sukurtą filmą „The Other Dream Team”.  

„Baltic Caucus” šiuo metu yra svarbiausia Lietuvai institucija JAV Kongrese, kurią įsteigė Angelė Nelsienė, remiama BAFL ir baltų visuomenės. Ypač daug prisidėjo ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, parašiusi vedamąjį ir laikraštyje paskelbusi visus mano siųstus kreipimusis į skaitytojus. Komiteto kopirmininkais Nelsienė pakvietė tapti respublikoną John Shimkų ir demokratą Dennis Kucinich. Kadangi Dennis Kucinich į JAV Kongresą nebuvo perrinktas, šias pareigas sutiko eiti demokratas Adam Schiff.

Jei norėtumėte Adam Schiff pasveikinti su naujomis pareigomis ir padėkoti, skambinkite tel.: 202-225-4176 (DC), 323-315-5555 (LA) arba 818-450-2900 arba rašykite: Congr. Adam B. Schiff 245 E. Olive Ave., Suite 200, Burbank, CA 91502.


Susitikimo su Kongreso nariu Schiff dalyviai (iš k.): Aivars Jerumanis, Jonas Šepikas, Vytas Černius, Angelė Nelsienė, Adam Schiff,  Dzintra Švarcs, Valdis Pavlovskis, Marytė Šepikaitė ir Linas Udrys.

BAFL nuotr


.