Diskusija: sveikatos reforma JAV – priimti ar atmesti?


2009-siems baigiantis, JAV Atstovų rūmai ir Senatas priėmė mažai vieną nuo kito besiskiriančius įstatymo projektus, skirtus JAV sveikatos sistemą pertvarkyti. Respublikonų partijai nepritariant, projektai (su viena išimtimi Atstovų rūmuose) Kongrese buvo priimti vien tik demokratų balsais. Paskutiniaisiais mėnesiais JAV prezidentas Barack Obama tiesia ranką respublikonų JAV Kongreso respublikonams, siekiama surasti sutarimą ir susitarimą. Sutarimo neradus, demokratai, suderinę Atstovų rūmų ir Senato projektus, greičiausia bandys sveikatos reformos įstatymą priimti vien tik savo turimais balsais.

JAV žiniasklaidoje netrūksta pasisakymų šiuo klausimu. O ką galvoja JAV lietuviai: dvasininkai, gydytojai, socialiniai darbuotojai, teisininkai? Kviečiame diskusijai. Šiandien į ,,Draugo” klausimus apie JAV sveikatos reformą, jos teigiamas ir neigiamas puses atsako kun. dr. Kęstutis A. Trimakas.

– Popiežiui Leonui XIII yra priskiriami darbininkų gerovės pagerinimai, įvykę pripažinus jiems teisę burtis į profsąjungas – unijas. Ar nemanote, kad panašią teisę kiekvienas pilietis turi į valstybės įvesti siekiamą universalų gydymą?

– Esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi teisę į savo gyvybę ir į visa, kas jam ar jai yra reikalinga savo gyvybei, o taip pat ir sveikatai išsaugoti. Civilizuotoje valstybėje šios teisės gali būti nukreiptos į „universalų gydymą”, tik nemanau, jog tą universalų gydymą turi būtinai vykdyti valstybė. Jei sveikatos priežiūra pakankamai gerai vykdoma privačiame sektoriuje, valstybė turi pasirūpinti tik trūkumais, ypač tais žmonėmis, kuriems gydymas yra neprieinamas.

– Ar sutiktumėte ,,Draugo” skaitytojams paaiškinti, kur sveikatos reformos klausimu šiandien stovi JAV Katalikų vyskupų konferencija?

– JAV Katalikų vyskupų konferencija laikosi bendro katalikų Bažnyčios mokslo, kuris yra pagrįstas Dievo apreiškimu ir prigimtiniu Dievo įstatymu. Pagal tą mokslą Vyskupų konferencija pritaria JAV sveikatos reformai, bet priešinasi tokiai JAV valdžios iniciatyvai, kuri siekia įvesti abortus bei jų finansavimą federaliniais ištekliais ir net verstų gydytojus, sveikatos darbuotojus bei ligonines elgtis prieš jų sąžinę. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tris teiginius:

1. Kiekvienas žmogus turi teisę tiek į savo gyvybę, tiek į visa, kas reikalinga tai gyvybei išsaugoti, taigi, ir į gydymą bei visokeriopą sveikatos apsaugą.

2. Kiekvieno žmogaus teisė į savo gyvybę neturi būti pažeidžiama. Nepažeidžiama turi būti ir prasidėjusio, bet dar negimusio žmogaus teisė gyventi. Abortas yra žmogžudystė.

3. Niekas negali reikalauti gydytojų ir kitų sveikatos darbuotojų prieš savo sąžinę atlikti abortus ar dalyvauti juos atliekant, grasinant, kad atsisakius jie bus atleisti iš darbo. Ir neteisėta yra uždaryti ligonines, jei jos atsisako atlikti abortus.

Paskutinis JAV Katalikų vyskupų konferencijos pranešimas tuo klausimu pasirodė š. m. sausio 26 d., kada JAV prezidento Barack Obama pateiktas sveikatos reformos projektas pradėjo strigti JAV Kongrese. Tam projektui priešinosi ne vien respublikonai Kongreso nariai, bet ir nemažai demokratų.

Šiuo pareiškimu JAV vyskupai ne tik pakartojo sveikatos reformos svarbą, bet taip pat paskatino atnaujinti diskusijas, „kad būtų pasiekta tikra sveikatos aprūpinimo reforma, kuri apsaugotų gyvybę, pagarbą, sąžines ir visų sveikatą”.

Šie žodžiai buvo ypač taikliai parinkti. Prezidento Obama siūlomame projekte tebuvo propaguojami abortai, siekiant, kad jie būtų apmokomi iš federalinių išteklių (t. y. iš surinktų mokesčių; betgi iki šiol JAV tebegalioja įstatymas, draudžiantis už abortus mokėti federaliniais pinigais). Vyskupų konferencija įsitikinusi, kad kol projekte yra tokių prieš pačią gyvybę ir žmonių sąžinę nukreiptų priedų, toks projektas netarnautų žmonių gerovei.
 
– Kiek sveikatos reformos reikale JAV katalikai bendradarbiauja su kitų konfesijų vadovais?

– Iš visų religijų katalikų Bažnyčia aiškiausiai ir stipriausiai pasisako prieš abortus, kaip prieš žmogžudystę. Taip yra todėl, kad moralės srityje ji ištikimai laikosi Dievo apreiškimo bei prigimtinių žmogaus įstatymų.

Naujausios bendro krikščionių fronto pastangos JAV sutelktos visiškai neseniai. Jungtinė evangelikų, katalikų ir ortodoksų koalicija 2009 m. lapkričio 20 d. paskelbė vieningą deklaraciją, pavadintą Manhattan deklaracija. Amerikoje gausėjant konkrečių išpuolių prieš bendražmogiškas vertybes – prieš gyvybę, prieš tradicinę santuoką, prieš sąžinės ir religinio išpažinimo laisvę – ši krikščionių koalicija šiuo jungtiniu balsu viešai jas užstoja ir atskleidžia žmonėms daromą žalą. Vienas iš pavyzdžių: kai uždaromos ligoninės, kurios atsisako atlikti abortus, kai uždaromos socialinės rūpybos įstaigos, atsisakančios perduoti vaikus įsivaikinti dviejų vyrų ar dviejų moterų poroms.

 Pažymėtina, kad ši deklaracija nėra paskelbta kokių nors krikščionių Bažnyčių oficialių vadovybių (pvz., JAV katalikų vyskupų konferencijos), bet atsirado vienijantis krikščionims dvasiškiams, mokslininkams, įvairių organizacijų vadovams, aktyviai veikiantiems ir susirūpinusiems dėl net naujais įstatymais pagrįstų išpuolių, kurie pažeidžia ligi šiol pačios JAV saugotas sąžinės laisvės ir žmonių gyvybės teises.

 Tarp beveik pusės milijono Manhattan deklaracijai pritariančių, pasirašiusių ir ją propaguojančių krikščionių yra įvairių konfesijų Bendrijų hierarchų, pvz., Philadelphia miesto kardinolas Justin Rigali, Washington, DC arkivyskupas Donal Wuerl, New York miesto arkivyskupas Timothy Dolan ir kt.

 Manhattan deklaracijos tekstą galima perskaityti ir po ja pasirašyti internete adresu: www.manhattandeclaration.org.

– Kiek tarpusavy sutariama, kad abortų klausimas visiškai nebūtų liečiamas sveikatos reformos įstatyme?

 – Dievo tikrove ir Jo tiesa įsitikinę katalikai persiima Jo vertybėmis, kurių didžiausia yra Jo dovanojama gyvybė. Tokiems nesunku pripažinti, kad prasidėjusieji, tik dar negimę žmonės – kūdikiai, jau yra apdovanoti ta gyvybės dovana. Tai atitinka ir katalikų Bažnyčios visais laikais skelbiamą tikrovę, kad nutraukti tą dar negimusių kūdikių gyvybę yra žmogžudystė. Ši tiesa yra pagrįsta Dievo apreiškimu Šventajame Rašte ir prigimtine žmogaus morale. Moteris, tapusi motina, savo prigimtimi junta stiprų ryšį su savo nors dar ir negimsiu kūdikiu. Prisidėjusi prie savo kūdikio gyvybės nutraukimo ji natūraliai jaučia stiprią kaltę. Net jei stengiasi tai neigti, ta kaltė įvairiai iš pasąmonės prasiveržia į sąmonę. Tai rodo psichologinė abortus padariusių moterų patirtis.

Yra tariamų ,,katalikų”, kurie nėra įsitikinę Dievo tikrove nei Jo tiesa. Tokie pasikliauja savo išmone, dažnai pagal ją renkasi, kas jiems patogiau. Savo elgesiu jie parodo, kad jie nėra tikri katalikai. Negalima nei tikėtis, kad būtų tarpusavio sutarimas tarp Dievą pripažįstančių katalikų ir tik tariamų ,,katalikų”.
 
Išvadų vietoje

Iki šiol JAV prezidento Obama valdžios siūlomame sveikatos reformos projekte yra prikaišiota visokių „priedų”, kurie, atrodo, siūlytojams yra svarbesni (nes prieš rinkimus buvo pažadėti rėmėjams), negu pats pagrindinis sveikatos reformos tikslas. Tie su sveikata nieko bendro neturintys „priedai” leistų žudyti nekaltus, beginklius, negimusius kūdikius, verstų gydytojus prieš jų sąžinę atlikinėti abortus ir pažeistų teisę piliečių, nenorinčių, kad jų pinigai būtų skirti abortams apmokėti. Tokie „priedai” turi būti pašalinti.

Kalbino
Dalia Cidzikaitė