seklycia
Juozo Kulio nuotraukos

Grėsmė uždaryti restoraną ,,Seklyčia“ yra tikra

Pokalbis su JAV LB tarybos pirmininku,
JAV LB Socialinių reikalų tarybos vicepirmininku J. Polikaičiu
polikaitis


DALIA CIDZIKAITĖ

Jau kuris laikas sklando gandai apie „Seklyčios”, esančios Marquette Park, uždarymą. Kad tokiuose ganduose yra dalis teisybės, patvirtino „Draugo” redakcijoje apsilankęs, šiuo metu JAV LB tarybos pirmininko ir Socialinių reikalų tarybos vicepirmininko pareigas einantis Juozas Polikaitis. Pasak jo, restorano uždarymo grėsmė jau egzistavo, 2003 m. lapkričio mėn., jam ėmus eiti JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininko pareigas.

Sutikęs papasakoti apie restorano ,,Seklyčia” dabartinę padėtį, J. Polikaitis atkreipė dėmesį į lietuviškoje visuomenėje esantį klaidingą supratimą, kai ,,Seklyčia” neretai sutapatinama su Vyresniųjų lietuvių centru (toliau – Centras), kur įsikūręs restoranas. Centras yra JAV LB Socialinių reikalų tarybos pastatas, kuriame šiuo metu yra Socialinių reikalų tarybos raštinė, Socialinių patarnavimų raštinė, bibliotekėlė, restoranas ,,Seklyčia” su patogia ir erdvia sale, kur vyresniesiems lietuviams ruošiamos trečiadienių popietės. Centre taip pat įsikūrė ,,Lietuvos našlaičių globos” ir ,,Lietuvos vaikų vilties” komitetai, laikraščio ,,Dirva” redakcija, Lietuvos partizanų globos fondas, Marquette Park specialios apsaugos raštinė, ,,Paguodos telefono” psichologinės pagalbos centrinė, leidžiamas žurnalas ,,Pensininkas”, prieš kurį laiką ten veikė ir lietuviškos radijo programos studija ,,Margutis II”. ,,Todėl žmonės, – sako J. Polikaitis, – mano, kad kalbama ne apie restorano, bet apie viso Centro uždarymą.”

Jis nori paneigti gandus, jog jeigu ateityje restoranas ir bus uždarytas, užsidarys ir pats Centras. Centras ir jame veikiančios įstaigos, redakcijos ir kita ir toliau tęs savo veiklą. Bus stengiamasi išlaikyti ir trečiadienio popietes, kurios yra ne tik svarbios, bet ir būtinos. Pasak J. Polikaičio, šios popietės yra bene vienintelė galimybė Marquette Park likusiems gyventi vyresniojo amžiaus lietuviams susieiti pabendrauti, susitikti su draugais, sužinoti naujienas, pavalgyti.

Restoranas ,,Seklyčia” savo duris atvėrė prieš daugiau nei tris dešimtmečius. Kadangi tais laikais Marquette Park rajone gyveno daug lietuvių, restoranui lankytojų netrūko. O jo pelnas buvo naudojamas paremti viso Centro veiklą. Laikui bėgant lankytojų, o tuo pačiu ir pajamų mažėjo, ir ,,Seklyčia” jau nepajėgė paremti Centro. Todėl pradėta ieškoti įvairių paramos šaltinių. Tai Lietuvių Fondo (LF) parama, valstybinė ir federalinė parama, lietuvių visuomenės aukos. Kurį laiką Centras lėšų gaudavo iš federalinės valdžios. Jos buvo skirtos naujų lietuvių imigrantų, atvykusių po 1990ųjų, paramai. ,,Tačiau, – sako J. Polikaitis, – dideliam naujų imigrantų skaičiui išsikrausčius gyventi į priemiesčius, ši parama buvo nutraukta, mat ji buvo skirta tik Čikagos miesto ribose gyvenantiems gyventojams.” Pasak JAV LB Socialinių reikalų tarybos vicepirmininko, praradus šį paramos šaltinį prasidėjo ,,Seklyčios” finansiniai sunkumai. Lietuvių dosnumo, jų aukų dėka Centras ir restoranas veikė ir toliau, nors kas metai darėsi vis sunkiau.

Daug metų Centrą remia LF, bet, užgriuvus finansinei krizei, Fondo parama gerokai sumažėjo. ,,Anksčiau, – pastebėjo J. Polikaitis – LF paremdavo 10,000–15,000 dol., o paskutiniais metais ši suma sumažėjo iki 5,000 dol.” Tad, J. Polikaičio teigimu, ,,nesvarbu, ką darome, vis tiek esame minuse”.

Sumažėjus Marquette Park apylinkėje gyvenančių lietuvių skaičiui, naujų lietuvių imigrantų socialiniams poreikiams, tikinčiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos šv. Mišiose, sumažėjo ir restorano ,,Seklyčia” lankytojų skaičius ir jo pajamos. Ypač blogai buvo šią žiemą – neretai šiokiomis dienomis apsilankydavo vos keletas žmonių, prisimena J. Polikaitis.

Po 26 metų darbo Socialinės tarnybos raštinėje, atšventusi 80tąjį gimtadienį, į užtarnautą poilsį išėjo Birutė Podienė. ,,Išeidama į pensiją Podienė sakė, jog naujai atvykusieji pradėjo patys ieškotis pagalbos, kreiptis į draugus, o ir vyresniųjų gerokai sumažėjo”, – sakė J. Polikaitis. Šiuo metu jos darbus atlieka JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinėje dirbanti Danguolė Ilginytė, o reikalui esant, padeda savanoriai talkininkai.

Padėties nepakeitė ir prieš keletą metų restorane atliktas kapitalinis remontas, po metų atnaujinta prie restorano esanti, mažiems pokyliams skirta salė. Nors iš pradžių lankytojų pastebimai pagausėjo, po pusmečio jų skaičius ir vėl pradėjo kristi. Prie ,,Seklyčios” prasto lankomumo prisidėjo ir nesutarimai tarp Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. Pasak J. Polikaičio, parapijiečių, ypač naujųjų imigrantų pasitraukimą iš parapijos ir iš rajono buvo galima pajusti ir ,,Seklyčioje”, ypač savaitgaliais.

J. Polikaitis neslepia, jog restoraną galvota jau anksčiau uždaryti, bet paaiškėjus, kad keisis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas, nuspręsta palaukti. Parapijos administratoriumi praėjusių metų birželį tapus kun. Jauniui Kelpšui, parapijos gyvenimas iš tiesų pagyvėjo, kartu padidėjo ir ,,Seklyčios” pajamos. Bet tai truko neilgai. Parapijai pradėjus pietus ruošti savo salėje, ,,Seklyčios” pajamos ir vėl pradėjo mažėti. ,,Tad jeigu yra pasirinkimas, ką išlaikyti: parapiją ar ‘Seklyčią’, – sako J. Polikaitis, – be abejo, parapija yra svarbiau.”

Kaip bežiūrėtum, vienintelė ir galutinė priežastis, kodėl restoranas greičiausiai bus uždarytas, yra finansinė. Pasak J. Polikaičio, šiuo metu padėtis yra tokia, kad jau neišgalima padengti restorano išlaidų. ,,Nenorime uždaryti ‘Seklyčios’, bet jeigu nėra klientų, nėra pajamų, nieko čia nepadarysi – priėjome liepto galą”, – sako jis. Vis dėlto sprendimas dėl uždarymo atidėtas iki š. m. balandžio mėnesio pabaigos, vis dar tikintis, jog po žiemos šalčių su pavasario saulute sugrįš ir restorano lankytojai ir „Seklyčios” uždarymo pavyks išvengti.

seklycia

seklycia

seklycia