ambass

LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga, LR Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas ir  svečiai: JAV senatorius Dennis Hastert, buvęs Atstovų rūmų pirmininkas, sen. John Shimkus, Atstovų rūmų narys, Baltic Caucus kopirmininkas, generolas Norton A. Schwartz, JAV oro pajėgų vadas (Chief of Staff of the Air Force).

Kovo 11–oji Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė

Antradienį, kovo 10 dienos vakarą, į atnaujintą Lietuvos Respublikos ambasados Washington, DC pastatą rinkosi lietuviai ir kviestiniai svečiai. Vakaro šeimininkai LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga su žmona Imsrė Sabaliūnas-Brūzgienė priiminėjo visus. Šis vakaras buvo ypatingas – buvo švenčiama Kovo 11-osios Nepriklausomybės šventė, kurioje pagrindiniu kalbėtoju buvo LR Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. Pirmame aukšte, salėje, puikavosi dailininkės iš Lietuvos Antaninos Didžiulienės austų juostų paroda, skirta Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti.

Iškilmingame vakare dalyvavo garbingi svečiai: JAV senatorius Dennis Hastert, buvęs Atstovų rūmų pirmininkas, sen. John Shimkus, Atstovų rūmų narys, Baltic Caucus kopirmininkas, generolas Norton A. Schwartz, JAV oro pajėgų vadas (Chief of Staff of the Air Force).

Ambasadorius A. Brūzga pristatė garbingus svečius, pasidžiaugė gausiai susirinkusiais lietuviais ir jų svečiais. Deanna Howes sugiedojo Lietuvos ir JAV himnus. Užsienio reikalų ministras V. Ušackas pasidžiaugė, kad pagaliau šis labai svarbus Lietuvos atstovybės kampelis prasiplėtė, pastatas padidėjo dvigubai. Ministras trumpai papasakojo apie Lietuvos valstybės pagrindinius šių dienų darbus ir rūpesčius, pasidžiaugė, kad, kaip visada, išeivijos lietuviai yra didelė parama Lietuvai.

Senatorius Shimkus pasveikino lietuvius Nepriklausomybės dienos proga ir su atnaujintu pastatu, palinkėjo ir toliau būti aktyviais savo šalies piliečiais.

Lietuvis architektas Saulius Gečas, kuris suprojektavo pastato priedą, JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjas Arvydas Barzdukas, kuris labai daug prisidėjo, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas ir statybos kompanijos atstovai buvo apdovanoti dailininko Gintaro Jociaus paveikslo, kuriame puikuojasi Lietuvos Respublikos ambasados Washington, DC pastatas, reprodukcijomis.

Į šį šventinį vakarą atvyko lietuviai iš Washington DC, Baltimore, Čikagos, Philadelphia, New Jersey, Connecticut valstijų. Vakaro metu vyravo šventiška nuotaika, susirinkusieji apžiūrinėjo Ambasados pastatą, džiaugėsi susitikę draugus ir naujus veidus.

Dėkojame ambasadoriui A. Brūzgai ir jo žmonai ir visam LR ambasados darbuotojų kolektyvui už nuoširdų priėmimą ir gražų renginį.

ambass

V. Ušackas įteikia dovaną architektui Arvydui Barzdukui už jo pagalbą. Rimo Gedeikos nuotr.

V. Ušackas įteikia architektui S. Gečui dovaną. Ingos Lukavičiūtės nuotr.

ambass

LR garbės konsulai, Kongreso narys J. Shimkus (antroje eilėje, viduryje) ir kiti svečiai. Rimo Gedeikos nuotr.